Turvakoduteenus 1 Teenuse eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine. Toetuse tagastamine 1 Toetuse määrajal on õigus toetuse määramise otsus tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada ja antud toetus tagasi nõuda, kui toetuse andmise aluseks olid taotleja poolt teadvalt esitatud valeandmed. Volitatud ametnik või sotsiaalkomisjon võivad abi andmise peatada kuni alusetult saadud toetuse või abi tagastamiseni.

Toetuse ning teenuse taotlemine, taotluste menetlemine ja määramine 1 Taotlus toetuse ja teenuse saamiseks koos kirjaliku taotlust põhjendavate dokumentidega esitatakse vallavalitsuse sotsiaalteenistusele edaspidi sotsiaalteenistus.

Vabatahtlik kaubanduse teenimise potentsiaal GameCube susteemi vaartus

Toetust ja teenust võib isikule või perekonnale taotleda konkreetseks toiminguks antud volikirja või meditsiiniasutuse teatise alusel ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust ei taotle. Isik esitab kõik andmed, mis on vajalikud toetuse ja teenuse määramiseks.

Investeerides binaarseid voimalusi Kuidas valida parimaid valiku aktsiaid

Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral lõpetab ametnik taotluse menetlemise ning teatab kirjalikult keeldumise põhjuse. Ametnikul on vajaduse korral õigus kontrollida esitatavate andmete tegelikkusele vastavust ning külastada abivajaja elukohta. Sissetulekuid tõendavate dokumentide ja elukoha andmete õigsuse kahtluse korral esitab ametnik need kontrollimiseks Maksu- ja Tolliametile.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Haljala vallas Vastu võetud Määruse reguleerimisala 1 Määrus sätestab Haljala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste edaspidi toetus taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu sotsiaalabi andmise korra Haljala vallas. Määruses kasutatavad mõisted Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1 perekond ehk pere on abielus või abieluga sarnases suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud; 2 perekonnaliige - selleks loetakse isikut, tema abikaasat või temaga koos elavat elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine; 3 vähekindlustatud isik või - perekond - selleks loetakse isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla poolteise 1,5 kordset riiklikku toimetulekupiiri; 4 perekonna sissetulek - on kõik netotulud, v.

Toetuse maksmine 1 Toetused makstakse välja või kantakse toetuse saaja pangakontole ametniku otsuse alusel.

Kui alusetult saadut vabatahtlikult ei hüvitata, algatab volitatud ametnik liigselt makstud summa kohtu korras tagasinõudmise. Volitatud ametnik või sotsiaalkomisjon võivad abi andmise peatada kuni alusetult saadud toetuse või abi tagastamiseni.

Toetus puuetega laste vanematele, kes peavad ajutiselt töölt eemal olema

Vältimatu sotsiaalabi 1 Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, sealhulgas toitlustamise koolieelses lasteasutuses ja koolide gümnaasiumi astmes, riietuse ja ajutise peavarju.

Kui vältimatu abina määratakse toetus rahas, makstakse toetus abivajajale välja vältimatu abi eelarvelistest vahenditest koheselt ametniku otsusel kuni eurot.

Erivajadusega laste vanemate sissetuleku kaotuse osaline kompenseerimine tuleneb haridusasutuste sulgemisest ja vajadusest tagada erivajadustega laste igapäevane kodune järelevalve, tugi õppimisel ja isikuhooldustoimingute teostamine. Kellel on õigus toetusele?

Sotsiaalkomisjoni otsuse alusel võib maksta suuremat toetust. Sünnitoetus Jaga voimalusi ja toetust abikaasadele Lapse sünnitoetus määratakse taotluse esitanud lapse vanemale ühekordselt, tingimusel, et: 1 lapse üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Alutaguse vallas enne lapse sündi vähemalt 6 kuud; 2 laps on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse valda registreeritud sünnist alates 30 päeva jooksul ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

Esmakordselt koolimineva lapse toetus 1 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse valla elanikud ning laps asub õppima Alutaguse valla kooli, välja arvatud erivajadusest tingitult mujale õppima asumisel.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Haljala vallas

Koolitarvete ja kooliriiete toetus 1 Toetust makstakse kuni eurot aastas ühe üldhariduskoolis õppiva lapse kohta toimetulekutoetust saavale perele ja madala sissetulekuga perele. Prillide, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite ostmise või laenutamise toetus 1 Prillide, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite kulud kompenseeritakse kuni eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.

Ravimite ostmise ja raviteenuste eest tasumise toetus 1 Toetust saab taotleda mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav puuduva töövõimega isik ning vanem, eestkostja, hooldusperevanem puudega lapsele.

Matusetoetus 1 Matusetoetust makstakse Alutaguse valla elanike registris olnud isiku perekonnaliikmele, hooldajale või sugulasele matusekulude katteks. Kui riigi poolt eraldatud vahendid lõppevad, kaetakse kulud valla eelarvest.

Eakate sünnipäevatoetus 1 Eakate sünnipäevatoetust makstakse isiku sünnipäeva, sünnipäeva, sünnipäeva puhul ja alates Toetus kantakse isiku arveldusarvele või avalduse alusel teise isiku arveldusarvele erandjuhtudel sularahas kättetoimetamisega.

Спросить некого. Придется ждать до утра или разбудить кого-нибудь из моих друзей. Но без крайней необходимости мне не хотелось бы этого делать. Интересно, что же Хилвар считает крайней необходимостью, подумал Элвин не без сарказма. Он хотел сказать, что происходящее вполне достойно того, чтобы нарушить чей-нибудь сон.

Erakorraline toetus 1 Erandkorras võib mõjuvate põhjuste ilmnemisel sotsiaaltoetust taotleda isik, kes ei vasta käesolevas määruses sätestatud toetustingimustele, esitades vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse sotsiaalkomisjonile.

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui täiendavalt nõutud andmeid või dokumente ei esitata taotluse esitaja poolt kümne tööpäeva jooksul.

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas

Kindlustamata isikute ravikulude katmine 1 Kindlustamata isiku vältimatu abi ravikulude katmise, mida ei tasustata Haigekassa kaudu, otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Jõulupakid Parimad aktsiaoptsioonid sel nadalal Alutaguse valla lapsed, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas, saavad põhikooli lõpetamiseni valla poolt jõulupakid.

Jaga voimalusi ja toetust abikaasadele 1 Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Kasutamata maksusoodustuste jagamine abikaasaga

Tugiisikuteenus 1 Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Zerodha kauplemise strateegiad Kolm musta varedust bors

Isikliku abistaja teenus 1 Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes tegevustes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Eesti riigi infoportaal | grandhotel.ee

Varjupaigateenus 1 Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Turvakoduteenus 1 Teenuse eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine. Turvakoduteenus määratakse isikule sotsiaalkomisjoni otsusega või lastekaitsetöötaja või sotsiaalteenistuse juhi otsusel.

Elite ohtlike impeeriumi kauplemise susteemid T3 Snake Trading System

Teenust osutab lepingu alusel teenusepakkuja. Võlanõustamisteenus 1 Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Riigikogu lükkas tagasi abikaasade ühisdeklaratsiooni taastamise eelnõu

Asendushooldusteenus 1 Asendushooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 1 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on üldhooldekodus turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Sotsiaaltransporditeenus 1 Teenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ning teistel abivajavatel isikutel, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.