Karu müügi vahe hõlmab konkreetse vara pika müügioptsioonide ostmist, kompenseerides samal ajal nende optsioonide maksumuse, müües lühikeseks võrdse arvu müügioptsioone sama aegumiskuupäevaga, kuid madalama alghinnaga. Vaadates ette Turbulentsetel turgudel kaitset otsivad investorid saavad suure riskimaandamiskuluga löögi, kuna volatiilsus kasvab USA-Hiina süveneva kaubandussõja ajal. Kui muudatus on oluline, võib Finantsinspektsioon lugeda menetlustähtaja alguseks selle olulise muudatuse kohta teabe kättesaamise päeva. Kui QQQ langeb pika müügi positsiooni alghinnast madalamale, hakkab investor osa selle positsiooni maksumusest hüvitama. Müügioptsioonid annavad müügiomanikule õiguse alusvara müüa, kuid mitte kohustust.

Kuidas kasutada valikute turustamisel kaudset volatiilsust

Tegevusloa taotluse läbivaatamine 1 Finantsinspektsioon võib jätta tegevusloa taotluse läbi vaatamata, kui taotlus on esitatud oluliste puudustega. Kui muudatus on oluline, võib Finantsinspektsioon lugeda menetlustähtaja alguseks selle olulise muudatuse kohta teabe kättesaamise päeva.

Kuidas kasutada valikute turustamisel kaudset volatiilsust

Sellisel juhul peab Finantsinspektsioon teavitama taotlejat uuest menetlustähtajast. Tegevusloa andmise ja sellest keeldumise otsus 1 Tegevusluba antakse, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et tegevusloa taotlejal on kindlustustegevuseks piisavad vahendid ja organisatsiooniline suutlikkus ning kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute huvid on piisavalt kaitstud.

Taotleja võib anda Finantsinspektsioonile tagasivõetamatu kirjaliku nõusoleku tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise tähtaja pikendamiseks. Tegevusloa lõppemine 1 Tegevusluba lõpeb: 1 tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral — tegevusloa kehtetuks tunnistamisega; 2 kindlustusandjate ühinemise korral käesoleva seaduse § lõike 5 teise lause alusel ühinevatel kindlustusandjatel — uue kindlustusandja äriregistrisse kandmisega; 3 kindlustusandjate ühinemise korral käesoleva seaduse § lõike 5 esimese lause alusel ühendataval kindlustusandjal — ühinemise kandmisega ühendava kindlustusandja registrikaardile; 4 kogu kindlustusportfelli üleandmisel üleandval kindlustusandjal — Finantsinspektsioonilt kindlustusportfelli üleandmiseks loa saamisega; 5 kindlustusandja vabatahtliku lõpetamise korral — Finantsinspektsioonilt kindlustusandja lõpetamiseks loa saamisega; 6 kindlustusandja pankroti korral — pankrotimäärusega või kohtu määrusega pankrotimenetluse lõpetamisel raugemise tõttu.

Kuidas kasutada valikute turustamisel kaudset volatiilsust