Sarnastel tingimustel maksustatakse ka Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu. Käesolevas seaduses sätestatud juhul kohaldub fondi kohta sätestatu ka allfondile. Deklareerimine tavasüsteemis Maksuvaba vahetustehingu käigus omandatud osakute müümisest saadud kasu arvutades saab arvesse võtta vahetuse käigus võõrandatud osakute soetamismaksumuse. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, seda sa ei tohi teha, sest aktsia soetamismaksumus võetakse arvesse sel maksustamisperioodil, mil aktsia võõrandatakse. Nende soetamismaksumus on null. Nende osakute vahetamise tehinguid ei pea deklareerima.

Millal kauplemissusteem onnestub

Reguleerimisala 1 Käesolev seadus reguleerib investeerimisfondide moodustamist, asutamist ja valitsemist ning nende osakute, osade, aktsiate ja teiste sarnaste osalust väljendavate õiguste pakkumist. Investeerimisfond 1 Investeerimisfond edaspidi fond on juriidiline isik või varakogum, millesse kaasatakse mitme investori kapital eesmärgiga seda vastavalt kindlaksmääratud investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks ja ühistes huvides investeerida.

Fondil võib korraga olla ainult üks fondivalitseja.

Millal kauplemissusteem onnestub

Fondivalitseja 1 Fondivalitseja on äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on ühe või mitme fondi valitsemine. Fondivalitseja võib Russell 2021 kauplemissusteem käesoleva seaduse alusel moodustatud või asutatud fondi või muud fondi, sealhulgas välisriigi õiguse alusel moodustatud Millal kauplemissusteem onnestub asutatud fondi.

Lepinguline fond 1 Lepinguline fond on varakogum, mis moodustatakse käesoleva seaduse alusel osakute väljalaskmise teel kogutud rahast või muust varast ja raha investeerimisest saadud varast ning mis kuulub ühiselt osakuomanikele.

Millal kauplemissusteem onnestub

Lepingulist fondi võib valitseda fondivalitseja, kes on saanud tegevusloa käesoleva seaduse alusel või kellele on antud teises lepinguriigis eurofondi või alternatiivfondi valitseja tegevusluba. Fondivalitseja teeb lepingulise fondi varaga tehinguid oma nimel ja kõigi osakuomanike ühisel arvel. Käesolevas seaduses sätestatud juhul kohaldub fondi kohta sätestatu ka allfondile.

Millal kauplemissusteem onnestub

Kohustuslik ja vabatahtlik pensionifond 1 Kohustuslik pensionifond või vabatahtlik pensionifond on lepinguline fond, mille põhieesmärk on kogumispensioni võimaldamine pensionifondi osakuomanikule kogumispensionide seaduses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras edaspidi pensionifond. Garanteeritud tootlusega vabatahtliku pensionifondi garantiiandjaks võib olla vaid kindlustusandja või krediidiasutus, mis ei ole selle fondi depositoorium.

Reguleerimisala 1 Käesolev seadus reguleerib investeerimisfondide moodustamist, asutamist ja valitsemist ning nende osakute, osade, aktsiate ja teiste sarnaste osalust väljendavate õiguste pakkumist. Investeerimisfond 1 Investeerimisfond edaspidi fond on juriidiline isik või varakogum, millesse kaasatakse mitme investori kapital eesmärgiga seda vastavalt kindlaksmääratud investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks ja ühistes huvides investeerida.

Aktsiaseltsifond 1 Aktsiaseltsifond on käesoleva seaduse alusel aktsiaseltsina asutatud fond, mille asutamisele, tegevusele ja lõpetamisele kohaldatakse äriseadustikus sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Määratud väljamaksetega tööandja pensionifond 1 Määratud väljamaksetega tööandja pensionifond on oma vara ise valitsev fond, mis on asutatud aktsiaseltsi vormis ja mille põhieesmärk on tööandja, kelle elu- või asukoht on teises lepinguriigis edaspidi lepinguriigi tööandjaning tema töötajate, avalike teenistujate või juhtimis- ja Millal kauplemissusteem onnestub liikmete vahel kokku lepitud tööandjapensioni võimaldamine.

Millal kauplemissusteem onnestub