Parem juurdepääs digitaalsele infosisule. Veebis tehtavate ja digitaalsete piiriüleste ostude lihtsamad ja tänapäevased õigusnormid julgustaksid rohkemaid ettevõtjaid veebis piiriülese müügiga tegelema ning suurendaksid tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu. The Digital Single Market will provide businesses, particularly entrepreneurs, with new opportunities to scale up across Europe. Selleks peab meil olema julgust loobuda liikmesriikide kapseldunud mõtteviisist telekommunikatsiooni reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides, raadiolainete haldamisel ning konkurentsiõiguse kohaldamisel.

Europe has the capabilities to lead in the global digital economy but we are currently not making the most of them. Fragmentation and barriers that do not exist in the physical Single Market are holding the EU back.

The digital economy can expand markets and foster better services at better prices, offer more choice and create new sources of employment. A Digital Single Market can create opportunities for new start-ups and allow existing companies to grow and profit from the scale of a market of over million people. Digitaalse ühtse turu strateegia koostamisel toetuti liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja sidusrühmade seisukohtadele ja nendega peetud dialoogile.

Strateegia on koostatud mitmeks aastaks ja keskendub olulistele omavahel seotud meetmetele, mida saab võtta vaid ELi tasemel.

Selleks peab meil olema julgust loobuda liikmesriikide kapseldunud mõtteviisist telekommunikatsiooni reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides, raadiolainete haldamisel ning konkurentsiõiguse kohaldamisel.

Välja on valitud maksimaalse mõjuga meetmed, mille saaks ellu viia praeguse komisjoni ametiaja jooksul ja millega tegeletakse edasi kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega. Iga meetme üle peetakse asjakohaseid konsultatsioone ja selle kohta tehakse mõjuhinnang.

Digitaalne ühtne turg rajatakse kolmele sambale: This Digital Single Market Strategy has benefitted from input and dialogue with Member States, the European Parliament and stakeholders.

It has a multi-annual scope and is focused on key interdependent actions that can only be taken at EU level. They have been chosen to have maximum impact, can be delivered during this Commission's mandate, and will be taken forward in line with Better Regulation principles.

Each action will be subject to appropriate consultation and impact assessment.

Standardkaubandus Chartered Options

The Digital Single Market Strategy will be built on three pillars: ·Tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs veebis pakutavatele kaupadele ja -teenustele kogu Euroopas — selleks tuleb kiiresti kõrvaldada peamised erinevused veebikeskkonna ja muu maailma vahel, et kaotada tõkked veebis piiriüleselt tegutsemiselt. Tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs veebis pakutavale kogu Euroopas 2.

Seepärast tuleb viivitamata tegutseda, et kaotada veebis piiriüleselt tegutsemise tõkked, sealhulgas liikmesriikide lepingu- ja autoriõiguse erinevused, ja vähendada käibemaksuga seotud koormust. Tarbijate usalduse suurendamine veebis toimuva piiriülese müügi vastu eeldab muu hulgas pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohaseid ja kvaliteetseid teenuseid, mida praegu ei ole.

Samuti käsitletakse strateegias seda, kuidas määratleda sobiv e-kaubanduse raamistik ja vältida ELis tarbijate ja ettevõtjate ebaõiglast diskrimineerimist, kui nad Standardkaubandus Chartered Options juurdepääsu sisule või tahavad osta veebis kaupu ja teenuseid.

Diskrimineerimise aluseks võib olla päritoluriik, alaline elukoht või geograafilisest asukohast tulenevad piirangud, mis on vastuolus ELi aluspõhimõtetega. The Digital Single Market will provide businesses, particularly entrepreneurs, with new opportunities to scale up across Europe. Immediate action is therefore required to break down barriers to cross-border online activity including differences in contract and copyright law between Member States and reducing VAT related burden.

Part of building consumer trust in cross-border online sales requires affordable and high quality cross-border parcel delivery services, which do not exist today. The Strategy is also about defining an appropriate e-commerce framework and preventing unfair discrimination against consumers and businesses when they try to access content or buy goods and services online within the Standardkaubandus Chartered Options.

Discrimination can come in the form of nationality, residence or geographical location restrictions which run counter to the basic principles of the EU.

Piiriülese e-kaubanduse normid, mida tarbijad ja ettevõtjad võivad usaldada 2. Cross-border e-commerce rules that consumers and business can trust Üks põhjusi, miks tarbijad ja väiksemad ettevõtted ei tegele rohkem piiriülese e-kaubandusega, seisneb selles, et selliste tehingute suhtes kehtivad normid on keerukad, ebaselged ja võivad liikmesriigiti erineda.

One of the reasons why consumers and smaller companies do not engage more in cross-border e-commerce is because the rules that apply to these transactions can be complex, Standardkaubandus Chartered Options and may differ between Member States. Having 28 different national consumer protection and contract laws discourages companies from cross-border trading and prevents consumers from benefitting from the most competitive offers and from the full range of online offers.

Ühtsel turul peaksid ettevõtted saama oma müügitegevust juhtida ühiste normide kohaselt.

Tarbija- ja lepinguõiguse mõned aspektid on internetimüügi puhul juba täielikult ühtlustatud nt see, milline teave tuleb tarbijale esitada enne lepingu sõlmimist, või millised normid reguleerivad õigust taganeda tehingust, kui inimene mõtleb ümber. Lepingu muude aspektide nt selle kohta, millistele õiguskaitsevahenditele saab toetuda, kui materiaalne kaup ei vasta müügilepingule suhtes kehtivad üksnes ELi ühtlustatud miinimumeeskirjad, kuigi liikmesriikidel on võimalus võtta vastu ulatuslikumaid sätteid.

Veebis ostetud defektse digisisu nt e-raamatute puhul kasutatavaid õiguskaitsevahendeid käsitlevad ELi õigusnormid puuduvad sootuks ning liikmesriikide tasandilgi on kehtestatud vaid üksikuid sätteid. In a Single Market, companies should be able to manage their sales Standardkaubandus Chartered Options a common set of rules. Some aspects of consumer and contract law have already been fully harmonised for online sales such as the information that should be provided to consumers before they enter into a contract or the rules governing their right to withdraw from the deal if they have second thoughts.

However, other aspects of the contract such as what remedies are available if tangible goods are not in conformity with the contract of sale are only subject to EU rules providing minimum harmonisation, with the possibility for Member States to go further. When it comes to remedies for defective digital content purchased online such as e-books no specific EU rules exist at all, and only few national ones. Veebis tehtavate ja digitaalsete piiriüleste ostude lihtsamad ja tänapäevased õigusnormid julgustaksid rohkemaid ettevõtjaid veebis piiriülese müügiga tegelema ning suurendaksid tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu.

Simplified and modern rules for online and digital cross-border purchases will encourage more businesses to sell online across borders and increase consumer Standardkaubandus Chartered Options in cross-border e-commerce. Piiriülese e-kaubanduse soodsat arengut võimaldavate tingimuste loomiseks esitab komisjon vastavalt Selleks ühtlustatakse müügilepingu poolte peamisi õigusi ja kohustusi ning eeskätt nähakse ette kohustuse rikkumise korral kohaldatavad õiguskaitsevahendid ja seadusega tagatud garantii õiguse otstarbekas kestus.

Sellega tahetakse tagada, et riikide tarbijalepingute kohustusliku õiguse erinevused ega erinevused tootespetsiifilistes normides, näiteks märgistamises, ei peleta siseturul kauplejaid piiriülese kauplemise juurest eemale. To deliver the right conditions to enable cross-border e-commerce to flourish, the Commission, as announced in its Work Programme forwill make an amended legislative proposal 2 to allow sellers to rely on their national laws, further harmonising the main rights and obligations of the parties to a sales contract.

This will be done notably by providing remedies for non-performance and the appropriate periods for the right to a legal guarantee. The purpose is to ensure that traders in the internal market are not deterred from cross-border trading by differences in mandatory national consumer contract laws, or to differences arising from product specific rules such as labelling.

Samas ei ole vaid ühiste õigusnormide kogumi kehtestamine piisav. Selleks, et tarbijakaitsenormid oleksid täielikult toimivad, tuleks kiiremini, Thermo Fisheri tootajate aktsiaoptsioonid ja järjepidevamalt tagada nende täitmine veebis tehtud ja digitaalsete ostude puhul.

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, 3 et muuta täitevasutuste volitused selgemaks ja arendada neid ning parandada nende turuseire ja hoiatusmehhanismide koordineerimist, et rikkumisi kiiremini avastada. Lisaks loob komisjon However, just having a common set of rules is not enough. There is also a need for more rapid, agile and consistent Standardkaubandus Chartered Options of consumer rules for online and digital purchases to make them fully effective. The Commission will submit a proposal to review the Regulation on Consumer Protection Cooperation 3 that will clarify and develop the powers of enforcement authorities and improve the coordination of their market monitoring Standardkaubandus Chartered Options and alert mechanisms to detect infringements faster.

Furthermore, the Commission will establish in an EU-wide online dispute resolution platform. Komisjon Standardkaubandus Chartered Options enne The Commission will make an amended proposal before the end of i covering harmonised EU rules for online purchases of digital content, and ii allowing traders to rely on their national laws based on a focused set of key mandatory EU contractual rights for domestic and cross-border online sales of tangible goods.

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, et töötada välja tõhusamad koostöömehhanismid.

(EI MEIE HIND)

The Commission will submit a proposal for a review of the Regulation on Consumer Protection Cooperation in order to develop more efficient cooperation mechanisms. Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused 2.

Affordable high-quality cross-border parcel delivery Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused võivad suurendada tarbijate usaldust veebis toimuva piiriülese müügi vastu. Huvirühmad kurdavad läbipaistmatuse, väikeste saadetiste liigse kalliduse ja tavaliselt piiriüleses pakkide kättetoimetamises osalevate eri ettevõtjate vahelise koostalitlusvõime puudumise üle ning asjaolu üle, et seetõttu pole selline protsess tarbija jaoks mugav.

Affordable, high-quality cross-border delivery services can build consumer trust in cross-border online sales. Stakeholders complain about a lack of transparency, the excessive costs of small shipments Standardkaubandus Chartered Options the lack of inter-operability between the different operators typically involved in a cross-border shipment and the resulting lack of convenience for the final consumer.

Kõrged hinnad ja pakkide kohaletoimetamise ebatõhusus ei tohiks Standardkaubandus Chartered Options piiriülest e-kaubandust. Komisjonile antakse tööstusharu eneseregulatsiooni tulemustest teada Eneseregulatsiooni protsessis keskenduti kvaliteedi ja koostalitlusvõime aspektidele nt jälgimissüsteemid ja pakkide kiire kohaletoimetaminekuid hinnad ja regulatiivne järelevalve jäid sellest välja.

Komisjon hindab tööstuse meetmeid ning võtab täiendavaid meetmeid Euroopa piires pakkide kohaletoimetamise hindade läbipaistvuse parandamiseks, sealhulgas väikesaadetiste hinna probleemi lahendamiseks ja saadetiste piiriülese kohaletoimetamise turu regulatiivse järelevalve parandamiseks, et tagada piiriülese kättetoimetamise toimivus. Kui nende meetmete võtmisest on möödunud kaks aastat, hindab komisjon saavutatud edu põhjal, kas oleks vaja võtta veel täiendavaid meetmeid.

EUR-Lex - DC - EUR-Lex

The high prices and inefficiency of parcel delivery should not be an obstacle to cross-border online commerce. A self-regulation exercise by industry will report to the Commission in June This exercise is concentrated on quality and interoperability aspects like "track and trace" and faster delivery of parcels but does not cover the price dimension or regulatory oversight.

The Commission will assess action taken by industry and launch complementary measures to improve price transparency for European deliveries, including for prices of small shipments, and to enhance regulatory oversight of the cross-border parcel markets to ensure well-functioning cross-border delivery.

Standardkaubandus Chartered Options

The Commission will assess the need for additional measures after a period of two years from adoption of these measures, taking due account of progress made. The Commission will launch measures in the first half of to improve price transparency and enhance regulatory oversight of parcel delivery.

Põhjendamatu asukohapõhise piiramise ärahoidmine 2. Preventing unjustified geo-blocking Asukohapõhine piiramine tähendab veebimüügiga tegeleja sellist ärilistest kaalutlustest lähtuvat tegevust, mille tulemusena Standardkaubandus Chartered Options juurdepääs teiste liikmesriikide veebisaitidele. Vahel säilib tarbijate juurdepääs veebisaidile, kuid nad ei saa sellelt tooteid ega teenuseid osta. Samuti võib juhtuda, et tarbija suunatakse sama ettevõtja kohalikule veebisaidile, kus on teistsugused hinnad või ka teistsugused tooted või teenused.

Standardkaubandus Chartered Options

Muudel juhtudel, kui müüki ei välistata, kasutatakse asukohapõhist piiramist selleks, et rakendada geograafilise asukoha põhjal automaatselt erinevaid hindu. Seda tehakse näiteks siis, kui veebipõhise autoüürimisettevõtte ühes liikmesriigis asuvad kliendid maksavad samasuguse auto üürimise eest konkreetses sihtkohas rohkem kui teises liikmesriigis veebi kasutavad kliendid. Asukohapõhine piiramine on üks mitmest vahendist, mille abil ettevõtjad turgu riigipiire mööda Standardkaubandus Chartered Options piirangud on territoriaalsed.

Asukohapõhine piiramine vähendab tarbijate võimalusi ja valikuid ning on tarbijate rahulolematuse ja siseturu killustamise oluline põhjustaja. Geo-blocking refers to practices used for commercial reasons by online sellers that result in the denial of access to websites based in other Member States.

Sometimes consumers are able to access the website, but still cannot purchase products or services from it. The consumer may also be re-routed to a local website of the same company with different prices or a different product or service.

Account Options

In other cases, where the sale is not denied, geo-localising practices are used as a result of which different prices are automatically applied on the Standardkaubandus Chartered Options of geographic location, for example when online car rental customers in one Member State pay more for the identical car rental in a given destination than online customers in another Member State.

Geo-blocking is one of several tools used by companies to segment markets along national borders territorial restrictions. By limiting consumer opportunities and choice, geo-blocking is a significant cause of consumer dissatisfaction and of fragmentation of the Internal Market.

Asukohapõhine piiramine võib olla turuosaliste ühepoolse otsuse, konkurentidevaheliste turujagamiskokkulepete või konkreetsel territooriumil turustamise õiguse vertikaalsete kokkulepete tagajärg. Mõnikord on sellised tarnepiirangud ja neist tulenevad hinnaerinevused põhjendatud: näiteks siis, kui müüja peab täitma konkreetseid seadusjärgseid kohustusi.

Putin warns West of “rapid and harsh” response from Russia if it crosses “red lines” - BBC News

Ent paljudel juhtudel ei ole veebis toimuv asukohapõhine piiramine õigustatud. Selline põhjendamatu tegevus peaks olema selgelt keelatud, et ELi tarbijad ja ettevõtjad saaksid täies ulatuses kasutada ühtse turu pakutavaid valikuvõimalusi ja madalamaid hindu. Geo-blocking practices may be the result of a unilateral decision by market players, of agreements among competitors to share the market, or of vertical agreements for distribution rights on a territory.

Standardkaubandus Chartered Options

Sometimes these restrictions Standardkaubandus Chartered Options supply and ensuing price differentiation can be justified, for instance where the seller needs to comply with specific legal obligations.

However, in many cases online geo-blocking is not justified. These unjustified practices should be expressly prohibited so that EU consumers and businesses can take full advantage of the single market in terms of choice and lower prices.

Komisjon esitab Meetmed võiksid hõlmata e-kaubanduse raamistiku 4 ja teenuste direktiivi artiklis 20 sätestatud raamistiku 5 sihipärast muutmist. The Commission will make legislative proposals in the first half of to end unjustified geo-blocking. Action could include targeted change to the e-Commerce framework 4 and the framework set out by Article 20 of the Services Directive 5. Lisaks kuulutab komisjon välja sektori konkurentsiuuringu, milles keskendutakse konkurentsiõiguse kohaldamisele e-kaubanduse valdkonnas.

  • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?
  • Ибо вот уже более миллиарда лет, Олвин, человеческая раса живет в этом городе.
  • Как только дверь за ним закрылась, Элвин рухнул в ближайшее кресло.
  • Disainimudelite kauplemise susteem
  • При подходе к зеркалам в этих точках отражения как бы расплывались в светящуюся арку, через которую можно было ступить в другой коридор.

The Commission is also launching a Competition Sector Inquiry focusing on the application of competition law in the e-commerce area. Parem juurdepääs digitaalsele infosisule. Tänapäevane euroopalikum autoriõiguse raamistik. Better access to digital content - A modern, more European copyright framework Autoriõigus on Euroopas loovuse ja kultuurimajanduse alustala.

EL toetub ülemaailmses konkurentsis paljuski loomingulisusele ning on teatavates suuresti Standardkaubandus Chartered Options põhinevates sektorites maailmas esikohal. Digitaalmajanduse kasvu üks peamisi liikumapanevaid jõude on digitaalne infosisu. Inimeste käitumine muutub: tarbijad vaatavad materjale üha enam mobiilsetes seadmetes ning eeldavad, et neil on igal pool juurdepääs kõikjalt pärit infosisule.

Copyright underpins creativity and the cultural industry in Europe. The EU strongly relies on creativity to compete Standardkaubandus Chartered Options and is a world leader in certain copyright-intensive sectors. Digital content is one of the main drivers of the growth of the digital economy. Behaviour is changing as consumers increasingly view content on mobile devices and expect to be able to access content from everywhere and wherever they are.

Tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu autoriõigusega kaitstud sisuteenustele ja selliste teenuste kasutamist olenemata asukohast, on ikka veel levinud, seda eriti audiovisuaalprogrammide puhul.

Mis puudutab teenuste kasutamist kõikjal olenemata asukohast, siis juhtub sageli, et kui tarbija ületab ELi sees riigipiiri, ei saa ta autoriõiguse tõttu kasutada koduriigis soetatud sisuteenuseid nt videoteenuseid. Barriers to cross-border access to copyright-protected content services and their portability are still common, particularly for audiovisual programmes.

As regards portability, when consumers cross an internal EU border they are often prevented, on grounds of copyright, from using the content services e. Standardkaubandus Chartered Options selle võib juhtuda, et kui tarbija püüab mõnest teisest liikmesriigist pärit autoriõigusega kaitstud sisule veebis juurde pääseda või seda osta, teatatakse talle, et see sisu ei ole kättesaadav või ta ei saa sellele oma riigist juurde.

Osaliselt on sellise olukorra põhjuseks autoriõiguse territooriumipõhisus ja raskused, mis seonduvad õiguste saamisega. Vahel võib olukorra põhjuseks olla see, kuidas territoriaalset ainuõigust kasutatakse teatavat liiki audiovisuaalsete teoste rahastamises. In addition, when trying to access or purchase online copyright-protected content from another Member State, consumers are sometimes told that it is unavailable or cannot be accessed from their own country.

This situation is partly linked to the territoriality of copyright and difficulties associated with the clearing of rights. This may sometimes be due to the role territorial exclusivity plays in the financing of certain types of audiovisual works. Access top stocks including gainers, losers and most-active stocks for most markets 6. Receive real-time announcements as released by the exchanges 8. Access Custom and Smart watch lists including charts and grids to keep track of your favorite stocks, analyze the market and place orders rapidly.

Account and Portfolio summary, Global Market depth based on subscription, Time and sales details to track in-depth trade information Status panel to get updated about your trading status and the portfolio valuation Order list to Bose kaubandus recent orders and search for historical orders Deposit, withdraw, transfer cash Detailed quote for symbols, giving you a snapshot of a symbol's performance Bi-lingual English or Arabic Tutvustame uut tasuta rakendust Salam e-Stocks, mis pakub teile kiiret ja mugavat juurdepääsu teie veebipõhisele aktsiakaupluste portfellile.

Tehke täpseid otsuseid tehingute jälgimise, osaluste vaatamise ja pidevalt muutuvate finantsturgudega suhtlemise kaudu. Uurige, kuidas rakendus teid toetab: 1. Täitke mobiilside kaudu globaalsetel turgudel korraldusi ostu-müügi-muutmise-tühistamise-turu ja piiramiskorraldusi 2.

Juurdepääs päevasisestele ja ajaloolistele graafikutele 3. Looge ühekordne parool OTP üliturvalise süsteemiga 4. Võimalus optsioonilepingu sõlmimiseks valida kõneoptsioone või panna optsioone 5. Juurdepääs enamike turgude tippaktsiatele, sealhulgas aktsiad, kaotajad ja kõige aktiivsemad aktsiad 6.