EL fondide rakendusasutused aitavad koostöös seiregrupi liikmetega tagada rahastust riigi tasandil. Kinnisvara valdkonda mõjutab enim kohalike omavalitsuste planeeringuprotsesside võimalik venimine ja võimalikud kohtuvaidlused ning kinnisvarahindade tundlikkus majanduskriiside osas. Läänemere strateegiat viiakse ellu tegevuskava alusel, mida on alates

Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad.

Language switcher

Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava RTA püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks. Tegu on olulise alusdokumendiga kogu Eesti tervisedenduslikud töös.

Viimaste aastate arengud Eesti rahvatervises on olnud positiivsed — sündivus tõusnud, eluiga pikenenud. Sealjuures on eluiga pikenenud kiiremini Euroopas keskmiselt.

Language switcher

Eesti tervishoiusüsteem on viimase kümne aasta arengute tulemusena kujunenud üheks Euroopa kulutõhusamaks. Samas on vahe Lääne-Euroopa ja Põhjamaadega, kelle tase on meile orientiiriks, ikkagi Kaubandus teraviljavoimalustega ja iive on endiselt negatiivne. Eesti keskmine eeldatav eluiga on 73,2 aastat, Euroopa Liidu keskmine 78 aastat. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav: varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused.

Voimalus strateegiad valdkonnas

Kõik kolm on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite poolt. Näiteks vereringeelundkonna haigustesse suremus ületab Eestis 3,5 korda, välispõhjustest tingitud surmade arv aga lausa 4 korda n-ö vanade Euroopa riikide vastava näitaja.

  1. Läänemere strateegial on kolm suurt eesmärki: kaitsta Läänemerd ühendada piirkond suurendada heaolu Läänemere strateegia puudutab 80 miljonit inimest ja kaheksat EL liikmesriiki Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soomekes teevad koostööd selle nimel, et parandada regiooni konkurentsivõimet, luua uusi transpordi- ja energiaühendusi, kaitsta keskkonda, edendada teadusalast koostööd ja kontakte ning tagada inimeste ja keskkonna ohutus.
  2. Ajavaartuse vaartus kaubandusvalikute jaoks
  3. Visioon, väärtused ja strateegia - Tallinna Sadam
  4. Strateegia | Pere Sihtkapital

Alates Aastate jooksul on koostatud mitmeid strateegilisi dokumente tervisevaldkonnas üles kerkinud probleemide ja ülesannete lahendamiseks. Ühiskonna arenguga kaasnenud muutused on seadnud meid silmitsi vajadusega sõnastada uuesti Eesti eesmärgid, põhimõtted ja prioriteetsed suunad rahvastiku tervise parandamisel.

Arengukava koondab ühtseks tervikuks ja eesmärgistab vertikaalsed tervise valdkonna arengukavad ja strateegiad ning ühendab laia valiku juba toimivaid või loomisel olevaid strateegilisi dokumente teistest valdkondadest.

Voimalus strateegiad valdkonnas

Eraldi on arengukavas välja toodud 5 temaatilist valdkonda: sotsiaalne sidusus ja võrdsete võimaluste suurendamine lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamine tervist toetava keskkonna kujundamine tervislike eluviiside soodustamine tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamine Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud ka arengukava üldeesmärgi täitmiseks seatud prioriteedid, strateegilised eesmärgid ning meetmete kompleksid.

Arengukava väljatöötamises on osalenud erinevate töörühmade ning avalike arutelude kaudu suur hulk inimesi erinevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumidest, maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, mittetulundusühingutest, erasektorist ning erinevatest Voimalus strateegiad valdkonnas, siht- ja huvirühmadest.

Voimalus strateegiad valdkonnas

Kõigi nende inimeste panus Voimalus strateegiad valdkonnas olnud väga tänuväärne ning määrava tähtsusega nii uute ülesannete selgitamisel kui ka nendele lahendusteede leidmisel. Kuna rahvastiku tervises toimuvad pidevalt muutused, on ka rahvastiku tervise arengukava dokument, mida tuleb pidevalt täiendada ja uuendada, ning meie kõigi jätkuv panus uute visioonide loomisel ja elluviimisel on Eesti arengu tagamiseks oluline. Rahvastiku tervise parandamisse saavad oma panuse anda nii Riigikogu, Vabariigi Valitsus, kohalikud omavalitsused, erasektor, ühiskondlikud organisatsioonid kui ka iga kodanik.

Sellest lähtuvalt on ka see arengukava mõeldud kõigile ühiskonnaliikmetele.

Voimalus strateegiad valdkonnas

Rahvatervise seadus Rahvatervise seaduse eesmärgiks inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine Kaubandusstrateegiate kasutamine finantsturgude faasi muutuste jaoks tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, Voimalus strateegiad valdkonnas, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

Kohalike omavalitsuste ülesanded ja kohustused on Rahvatervise seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud: 1 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavad ülesanded on: 1 elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine; 2 maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel; 3 rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud Voimalus strateegiad valdkonnas tervisemõjurite ohjamiseks; 4 riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas; 5 maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS määrab kindlaks Voimalus strateegiad valdkonnas omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.

Account Options

Kohalike omavalitsuste poolt ühiselt täidetavaid ülesanded sätestab Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §mille kohaselt on ühiselt täidetavate ülesannete hulgas maakonna või piirkonna arengukava koostamine, kus üheks sisendiks ning teabe allikaks peab olema tervise- ja heaoluprofiil. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded, nende täitmise pädevus ja rahastamine 1 Omavalitsusüksuste ülesanne on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.

Nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele ülesande täitmiseks volitamisel ei kohaldata halduskoostöö seadust.

Silm peale! 6. osa - Kojunaasmisega kaasnenud tähelepanust üllatunud Vassiljev: ei ole igav mängida