Seega räägime väga haruldastest haigustest, seega peame vaatama kõiki neid andmeid. Samuti edenevad mitmed teised hilise faasi programmid. Ja lähikuudel jätkame koostööd peamiste uurijate ja FDAga, et selgitada võimalikku teed edasi. Seepärast tuleks luua ajutine IT-lahendus kuni nende probleemide lahendamiseni. Niisiis on meil taas hea meel kinnitada veel kord, et usume, et Acthari netokäive on Nüüd võite väita, et see on hea.

Samas on Euroopa Pangandusjärelevalve asutatud hiljuti ning tal on piiratud vahendid, mis vähendavad tema suutlikkust krediidiasutuste ja investeerimisühingute aruandeid otse vastu võtta. Seepärast tuleks luua ajutine IT-lahendus kuni nende probleemide lahendamiseni. Selleks et anda neile piisavalt aega asjakohaste siseste aruandlusraamistike rakendamiseks, tagades samal ajal, et nad teevad asjakohase võrdluse, tuleks seoses krediidiriski sisemeetoditega hinnatavad portfellid võtta kasutusele järk-järgult.

Artikkel 2 Krediidiriski sisemeetodi puhul peab krediidiasutus või investeerimisühing esitama oma pädevale asutusele järgmise teabe: a III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud vastaspoolte kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; b III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; c III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; d III lisa vormis märgitud teave I Kalkulaator binaarsete valikute kasutamiseks vormis osutatud hüpoteetiliste tehingute kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; e III lisa vormis märgitud teave III lisa vormides — osutatud tulemuste arvutamiseks kasutatavate sisemeetodite nimetuste ja omaduste kohta kooskõlas IV lisa PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD C osutatud juhistega.

Artikkel 3 Teabe esitamine tururiski kohta 1. Tururiski sisemeetodite puhul esitab krediidiasutus või investeerimisühing oma pädevale asutusele VII lisa vormides märgitud teabe kooskõlas vastavalt V ja VI lisas esitatud portfellide määratluste ning juhistega. Erandina lõikest 1 ei pea krediidiasutus või investeerimisühing esitama lõikes 1 osutatud teavet eraldi portfellide kohta järgmistel juhtudel: a krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole oma pädeva asutuse luba modelleerida portfelli kuuluvaid asjaomaseid instrumente või riskitegureid; b selle krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkonnal ei ole sisemeetodit, et teha tehinguid asjaomastesse portfellidesse kuuluva ühe või mitme instrumendi või alusvaraga; c üks või mitu portfellidesse kuuluvat instrumenti on sellise riski või modelleerimisomadustega, mida ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu riskinäitajates kokku lepitud.

Ettevalmistatud märkused:

Krediidiasutus või investeerimisühing, mis vastab lõike 2 tingimustele ja on otsustanud mitte esitada lõikes 1 osutatud teavet ühe või mitme portfelli kohta, peab: a andma neist portfellidest aru ja märkima, milline lõikes 2 loetletud põhjustest on selle põhjuseks; b siiski esitama teavet V lisas hõlmatud koondportfellide kohta, arvestades üksnes eraldi portfelle, mida saab ja mida tal on lubatud modelleerida.

Artikkel 4 Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad McX Gold Trade strateegia. Krediidiasutus või investeerimisühing peab esitama oma pädevale asutusele artiklis 1 osutatud teabe järgmistel aruandekuupäevadel: a artiklis 2 osutatud teave esitatakse iga aasta Krediidiasutus või investeerimisühing peab esitama oma pädevale asutusele artiklites 2 ja 3 osutatud teabe iga aasta VII lisa vormis C märgitud tururiski esialgse turuväärtuse andmete esitamise kuupäev on sätestatud V lisas.

Kui lõikes 2 osutatud kuupäev ei ole tööpäev selle pädeva asutuse liikmesriigis, kellele teave tuleb esitada, esitatakse teave järgmisel tööpäeval.

Krediidiasutus või PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD esitab oma pädevale asutusele juba esitatud teabe mis tahes parandused põhjendamatu viivituseta. Artikkel 5 Esialgne turuväärtus tururiski puhul Muude portfellide puhul kui portfellid, millest on PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD antud kooskõlas artikli 3 lõike 3 punktiga a, peab krediidiasutus või investeerimisühing teatama oma pädevale asutusele olenevalt asjaoludest kas nende portfellide või neis portfellides sisalduvate eri instrumentide esialgse turuväärtuse täpselt kuupäeval, mis on märgitud VI lisas sätestatud juhistes.

Artikkel 7 Üleminekusätted aruandluskuupäevade, aruannete esitamise kuupäevade ja krediidiriski vormide aruandluseks 1. Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise esimesel aastal üksnes nimetatud artikli punktides c ja e osutatud teabe. Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise teisel aastal üksnes nimetatud artikli punktides a, b, d ja e osutatud teabe.

Operaatori juhised Sooviksin nüüd tutvustada teie tänast konverentsi tänavat, hr Dan Speciale, investorite suhete ametnik. Sir, võite alustada. Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Tänan teid, Crystal. Tere hommikust, kõik ja tervitame tänast kõnet. Minuga liitumine on meie tegevjuht Mark Trudeau; Steve Romano, meie peamine teadur; ja meie finantsjuht Matt Harbaugh. Enne kui alustame - lubage mul meenutada teile mõned üksikasjad.

Kutsudes kuulete, et me esitame mõningaid tulevikku suunatud avaldusi ja on võimalik, et tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda meie ootustest. Pange tähele, et me ei võta kohustust neid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada, isegi kui tegelikud tulemused või tulevased ootused oluliselt muutuvad.

Soovitame teil viidata meie SEC-failide hoiatavatele avaldustele, et selgitada põhjalikumalt selliste tulevikku suunatud avalduste olemuslikke piiranguid.

Samuti esitame valitud finantstulemustega seotud valitud GAAP-iga kohandatud meetmed. Nende korrigeeritud meetmete ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete vastavusse viimine on kättesaadav meie kasumi väljalaske kohta, mis on meie kodulehel mallinckrodt. Me kasutame oma veebisaiti olulise ja ajakriitilise ettevõtte teabe levitamise kanalina ning selle teabe saamiseks peate vaatama meie veebisaidi Investor Relations lehele.

Kasutame seda kanalit näiteks selleks, et järjekindlalt postitada oma netovõla finantsvõimenduse suhe kord kvartalis. Ja nagu te täna näete, oli meie netovõlgnevus eelmise kvartaliga 4, 5 korda madalam.

Nagu on märgitud meie pressiteates, kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik kvartaliandmed võrreldavad Nagu sa täna hommikul nägid, on meie juhised korrigeeritud lahjendatud aktsiakasumi kohta tõstetud 7 dollarini 7, 20 dollarini aktsia kohta. Sellega lubage mul pöörduda Marki poole.

Mark Trudeau - president ja tegevjuht Tänan, Dan. Oleme väga rahul meie kvartali üldiste tulemustega, mis illustreerivad edusamme, mida me oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel teeme, ja tugineda aasta esimesel poolel saavutatud tugevale tulemusele.

Täna katame mõned selle perioodi esiletõstmised ja mõned olulised verstapostid, mida saab oodata lähikuudel. Meie miljardi dollari suurune haiglate portfell näitab jätkuvalt tervet kasvu ja on saavutanud meie keskpaigas olevate üksiknumbrite ootused.

Ja vaatamata jätkuvale turu dünaamikale, mis seab eritooted üle kogu sektori väljakutse, on Acthari müügiteed pidevalt paranenud, kuna oleme töötanud läbi patsientide tagasivõtmise küsimused Samuti arendasime edasi oma elutsüklit ja arendustegevust, mida Dr. Lubage mul teile meelde tuletada neid prioriteete ja ajakohastada teid mõningate edusammude kohta. Oma esimese ja kõige olulisema prioriteediga maksimeerime nii inline tootemarkide kui ka lähituleviku arenguportfelli tootlikkust ja panust.

Acthari jaoks on meil hea meel toote jõudluse trajektoori suhtes, kus aasta-aastalt väheneb müügi vähenemine.

Investeerimine

Eeldame, et need suundumused jätkuvad. Samuti näeme järgmistes kvartalites mitmeid olulisi kliiniliste andmete näitajaid, mis tuginevad Need andmed on aluseks meie aruteludele nii maksjate kui ka retseptiravimitega. Meie RA uuringu kujundus on hea näide sellest, kuidas meie kliiniliste uuringute kujundused aitavad meil määratleda sobivad patsiendipopulatsioonid ja annustamissoovitused. Järgmise aasta jooksul kavatseme esitada olulisi kliinilisi andmeid, mis algavad RA-st ja MS-st.

Nagu oleme järjekindlalt öelnud, usume, et INOMAXis on majanduskasvu ajendiks jätkuvalt suur nõudlus ja lepingute uuendamine ajaloolisel tasemel või üle selle ning me oleme endiselt kindel brändi turuosa suhtes tulevikus. Integreeritud süsteem, samuti meie tööstusharu juhtiv terviklik teenusemudel ja ajalooliselt tugev ohutusaruanne on klientide ja patsientide jaoks olulised väärtustegurid nii USAs kui ka rahvusvahelistel turgudel. Igal juhul, kui konkurents jõuab, usume, et see ei oleks tõenäoliselt kaubamärgiga seadme asemel asendatav üldnimetus.

Arvestades INOMAXi väärtuspakkumist patsientidele ja klientidele, PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD, et oleme kaubanduslikult valmis iga võimaliku turuletuleku jaoks. OFIRMEVi poole pöördumine, jätkuv opioidipuudus ja suurenenud huvi mitteopioidse multimodaalse valu haldamise vastu koos äritegevusega tõid kaasa püsiva klientide nõudluse ja kasvu.

Eeldame, et see suundumus jätkub.

#Shorts#Multibagger#Penny# 28 रुपए में बनो करोड़पति 2021 ka best penny Multibagger share

Keskendunud kaubanduslikud jõupingutused, eriti Euroopas, tõid kaasa Therakose jätkuva kasvu. Therakos on Euroopas näidanud tugevat kasvu, kuna kasutamine kasvab üle laiema ECP märgise tähiste. Kvartalis saavutasime ka meie arenguprogrammides märkimisväärseid edusamme ning Steve täpsustab seda ühe minutiga. Jätkame sihipäraselt meie müügi- üld- ja halduskulude vähendamist, et võimaldada suuremaid investeeringuid sellistesse programmidesse ja võimetesse nagu kliiniline areng, digitaalne innovatsioon ja valmisolek valmisolekusse, mis eeldavad tulevikus majanduskasvu.

Meie tulemused Meie kolmas prioriteet on kõrgelt distsiplineeritud kapitali jaotamise strateegia PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD, keskendudes pidevalt võla vähendamisele. Me teeme veelkord tugevaid edusamme, Matt hakkab hetkeks üksikasjadesse minema. Samuti oleme endiselt oportunistlikud seoses muu kapitali kasutamisega. Niisiis, oleme väga rahul meie edusammudega nii meie Ootame selle üldise hoo säilitamist ja tulevaste kvartalite vaatamist, on mõned peamised asjad, mida peaksite ootama.

Kõigepealt näete pidevat keskendumist tugevale täitmisele nii meie inline- kui arendustoodetega. Teiseks, me ootame üha rohkem kliinilisi andmeid ja regulatiivseid uuendusi kogu meie portfelli. Kolmandaks jätkame strateegilise kapitali jaotamise juhtimist, kusjuures võla vähendamine jääb prioriteediks. Lõpuks uurime jätkuvalt Specialty Generics'i äritegevuse jaoks laia valikut strateegilisi võimalusi.

Küsin nüüd Steve'ilt üksikasjalikuma värskenduse mõnede peamiste elutsükli ja arendustegevuste kohta, mida me oma portfelli üle teostame.

Steven Romano - asepresident ja teaduslik ametnik Tänan, Mark. Jätkame elutsükli juhtimise mitmekesist portfelli edasiminekut keskmisest kuni hilisemate faaside arendusprogrammidesse, kus on üle kümne käimasoleva uuringu.

Lisaks olulistele terviseküsimustele ja tulemuste uurimisele ning prekliinilistele uuringutele teavitame aktiivselt meie andmete kogumise jõupingutusi, võtmetähtsusega teaduskoosolekuid ja teaduslikke väljaandeid. Mitmed programmid on jõudnud oluliste verstapostideni. Kõigepealt arutame oma tegevust, mis toetab inline kaubamärke, eriti ettevõtte poolt toetatud uuringuid.

Need tulemused viitavad sellele, et Acthari potentsiaalne terapeutiline kasulikkus on RA patsientide subpopulatsiooni ravimiseks keerulisem. Kõigil neil on jätkuvalt haiguse tunnuseid ja sümptomeid, hoolimata mitmetest haigust modifitseerivatest ravimeetoditest ja steroididest.

Randomiseeritud võõrutusfaas viiakse lõpule Uuringu mõlemad faasid aitasid määratleda kõige sobivama patsiendipopulatsiooni ja optimaalse ravi kestuse Acthar'il selles seisundis. Samuti eelmisel kuul, esimene patsient, keda kontrolliti meie 4. Registreerimine iga meie sarkoidoosi ja lupuse uuringusse toimub nii nagu plaaniti ja MS retsidiivide register PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD. Loodame, et viimane lõpeb juba Meie 2. Lisaks on meie Acthar-isesissepritseseadme ja järgmise põlvkonna INOMAX-i väljastusseadme arendamine käimas, mis on kooskõlas meie varem edastatud plaanidega.

Nüüd lubage mul puudutada meie torujuhtme arendamist. VTS on meie arendustoode Niemann-Pick C tüüpi, keerulise, väga harva esineva neurodegeneratiivse haiguse raviks, mis tüüpiliselt esineb lapsepõlves ja lõppkokkuvõttes surmaga. Meie hiljuti lõpetatud registreerimiskatses ei näidanud ravim statistiliselt olulist eraldumist platseebost.

Oluline on aga, et ei VTS ega platseeborühm ei näidanud haiguse progresseerumist, nagu oleks olnud oodata neurodegeneratiivses seisundis 52 nädala jooksul. Oodati, et mõlemad uuringurühmad süvenevad - katseperioodi jooksul.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD UOP-ga kauplemise susteem

Kuid VTSga töödeldud rühm võib kogunenud kasu põhjal näidata nõrgenenud kursust. Me loodame, et VTS võimaliku kasu paremaks mõistmiseks, kui me hoolikalt kaalume meie käsutuses olevaid andmeid, on see oluline samm. Augustis toimunud kohtumisel andis FDA meile teada oma arvamusest VTS võimaliku heakskiitmise kohta, tuginedes andmetele, mitte ühele uuringule või lõpp-punktile.

Ja lähikuudel jätkame koostööd peamiste uurijate ja FDAga, et selgitada võimalikku teed edasi. Me mõistame, kui tähtis on jätkata Niemann-Pick C-tüüpi ravimeetodit. Meie praeguse ohutusandmete hinnangu põhjal usume, et praegu on vastuvõetav jätkata ravi VTSga uuringu käimasolevas avatud osas.

Patsiendid, nende perekonnad ja meie patsiendirühmade partnerid peaksid teadma, et oleme selle töö suhtes jätkuvalt pühendunud. Samuti edenevad mitmed teised hilise faasi programmid. Me ootame järgmise aasta alguses tipptasemel tulemusi. Kaks meie kõige arenenumast hilinenud faasi siseprogrammist, terlipressiinist ja StrataGraftist, on plaanipärased. Meie terlipressiini 3. Oluline on see, et see keskseks uuringuks on FDA eriprotokolli hindamine, mis näeb ette suurema kindluse programmi heakskiitmise osas, kui see on positiivne.

  • Tootada valja mitmekesisuse toohoivestrateegia
  • Ettevalmistatud märkused: Operaator Head päeva, daamid ja härrad, ja tervitan Q3 Mallinckrodti tulukonverentsi kõnet.

StrataGraft, meie regeneratiivne nahahooldus 3. Nagu ma eelmises kvartalis mainisin, jätkame selle programmi jaoks antud RMATi määramist silmas pidades jätkuvalt FDAga, et hinnata varasemat esitamist, kui andmed on toetavad.

Pärast tugevaid arutelusid peamiste arvamusliidritega usume, et võib olla võimalus edasi arendada arenguprogrammi ja suunata konkreetselt kõrgema riskiga väikelaste populatsioonile, kes kannatavad raske hüperbilirubineemia all, kes ei suuda intensiivsemat fototeraapiat sekkuda.

See on populatsioon, millel on selgelt vähe ja väga vähe ravivõimalusi. Ja me ootame huvitavat arutelu agentuuriga elanikkonna, proovikavandi ja muude seonduvate küsimuste kohta, mis on esitatud CRL-is.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Spholding maksude planeerimine

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Viimasena meie gaasijuhtme värskenduses oleme meie uuringus Ex-Vivo Proof-of-Concept peaaegu poolel teel, hinnates lämmastikoksiidi lisamist perfusaadile phet suurendada marginaalsete kopsude elujõulisust võimaliku siirdamise korral. Lõpetuseks lubage mul kokku võtta konkreetsed vahe-eesmärgid, mida peate järgmise mitme kvartali jooksul ootama. Acthari jaoks viiakse RA uuring ja MS register lõpule ning tipptasemel tulemused on kättesaadavad juba Loodame lõpetada registreerimise meie lupus kohtuprotsessis Sellega lubage mul pöörduda Matti poole, kes viib meid läbi finantside.

Matthew Harbaugh - asepresident ja finantsdirektor Tänan, Steve. Lubage mul jagada mõningaid üksikasju meetrika kasutamise kohta. Oleme olnud rahul meie suutlikkusega vähendada müügi- üld- ja halduskulusid ümberkorralduste ja omandamise sünergiate kaudu. Nagu näete, oleme teinud olulisi edusamme meie strateegilise prioriteedi suunas, et vähendada meie iga-aastaseid müügi- üld- ja halduskulusid miljoni dollari võrra.

Kuid nagu eespool märgitud, on osa nendest vähendamistest võimaldanud ka reinvesteeringuid meie võimete ja tootevaliku ettevalmistamisega seotud äritegevusse.

Võite eeldada, et nii absoluutsed kulutused teadus- ja arendustegevusele kui ka teadus- ja arendustegevus jäävad protsendina netokäibest, mis jäävad samasse vahemikku või suurenevad järgmistel kvartalitel. Likviidsuse poole pöördudes oli kvartali äritegevuse rahavoog miljonit dollarit, vaba rahavoog miljonit dollarit.

Meil on olnud väga hea meel, et aastate vahelisel perioodil on suur rahavoog, mille vaba rahavoog on miljonit dollarit. Nagu me juba varem märkisime, on meie Võlg vähenes kolmandas kvartalis miljoni dollari võrra, mis koosnes peamiselt miljoni USA dollari suurusest tagasimaksest meie uuenevale laenuvõimalusele ja 15 miljoni dollari võrra muutuva intressimääraga väärtpaberistamise programmile.

Meil on hea meel teatada, et me lõpetasime kolmanda kvartali netovõlaga alla 6 miljardi dollari. Nimelt, pärast kvartali lõppu on ettevõte veelgi vähendanud oma käibemaksu laenu miljoni dollarini. Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Aitäh, Matt.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Kas maksate tasu Binary Valikud Austraalias

Sooviksin teile kõigile meelde tuletada, et palun piirduge ühe küsimusega, vajadusel lühikeste järelmeetmetega. Võite end hiljem järjekorda järjekorda viia ja me teeme tööd, et saada võimalikult palju küsimusi.

Kas me peaksime selle operaatoriga esimese küsimuse küsima? Küsimused ja vastused: Aitäh. Meie esimene küsimus pärineb Anthony Petrone'ilt Jefferies'elt. Teie liin on avatud. Kanada kaubandussusteem on esimene küsimus Actharil.

Võib olla vaid värskendus selle kohta, kus lepingud selles tsüklis on? Ja kuidas sa näed, vähemalt neid andmeid, mis siiani on maksjate suhtes resoneerinud? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Jah, tänud küsimuste eest, Anthony. Mis puudutab Acthari, siis mõtlen selgelt, et oleme rahul trajektooriga, mida me selle tootega näeme. Asjaolu, et müügi aastakasv väheneb jätkuvalt ja me eeldame, et see trend jätkub.

Niisiis on meil taas hea meel kinnitada veel kord, et usume, et Acthari netokäive on See teave on intrigeeriv ka maksjatele ja arstidele, sest arvan, et see vastab mõnele küsimusele või hakkab vastama mõnele küsimusele.

Esiteks, mis puudutab ravi pikkust, mis tõenäoliselt näitab erilist kasu, siis vähemalt nii, nagu seda on näidanud andmete esimene pool. Samuti on oluline, et see täpsustab Acthari jaoks sobivaid patsiente. Nagu me teame, sihime siinkohal ka patsiente, kes on väga PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD, mis võivad olla mitme raviga, sealhulgas steroididega, ning Acthar'i tutvustades näitavad need andmed, et on olemas võimalus saada täiendavat kasu.

Ja loomulikult on nädalase ravi kestus koos maksjate jaoks üsna intrigeeriv. Nagu te võite ette kujutada, otsivad nad täielikku andmekogumit, sealhulgas kohtuprotsessi juhuslikult valitud osa, mis jälle peaks sellel teabel olema aasta esimesel poolel.

  • Parim binaarne valik maakler
  • Võrdlusportfellide kindlaksmääramise üldise vormi kujunduses tuleks seda arvesse võtta ning seepärast peaks kujundus võimaldama määrata kindlaks eri koostise ja kontsentreerituse määraga võrdlusportfelle.

Kokkuvõttes olid asjad üldjoontes hästi arenenud ja me ootame Actharil mitmeid täiendavaid andmekogumeid, mis aitavad patsientidel ja retseptiravimitel tuvastada sobivad patsiendid ja sobiva ravi kestuse. Ja arvestades lepinguliste haiglate osakaalu ning oleme üsna järjekindlalt öelnud, et igal aastal on meil teatud liiki lepingu puhul kaks kolmandikku kontodest ülespoole. Aga see, mida me väga rahul on näha, on ootamas, umbes veerand meie äritegevusest, nüüd on Ja me arvame, et see ennustab ka toote jaoks tulevikku.

Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Tänan.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Professionaalsed valikud kauplejad

Meie järgmine küsimus, palun? See on Lucas Lee Elliotile. Kas arvate, et võiksite anda meile üldist teavet üldise dispositsiooniprotsessi kohta? Arvestades hiljutisi madalaid tehingute kordi, kas otsemüük vastab aktsionäridele veel vastuvõetavatele tagastamiskriteeriumidele?

Kui kaua, PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD kui kaua saab operatsioone lõpetada? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Jah. Nii et võib-olla võtan ma oma küsimuse esimese poole ja küsin siis Mattilt teise osa kommenteerimist. Mis puudutab varasid, mis on praegu meie eriala geneeriliste ravimite kõrvaldamise rühmas, siis nagu me oleme järjekindlalt öelnud, on meil olemas palju erinevaid alternatiive ning uurime jätkuvalt kõiki neid, kes lähevad edasi. Nii et see olukord areneb, olenemata sellest, kas tegemist on müügi või mõne muu võimalusega, ajakohastame turul kindlasti sobival ajal.

Matthew Harbaugh - asepresident ja finantsdirektor Jah. Mis puudutab teie küsimust lõpetatud tegevusvaldkondade kohta, siis tavaliselt on teil aasta, ja kui te ei ole seda vara mujale üle läinud, läheb see teie käimasolevatesse või jätkuvatesse toimingutesse tagasi.

Kuid mul on hea meel teatada täna hommikul, et Kõigi nende kolme aasta jooksul näete, et tulud kasvavad suhteliselt olulisel määral järgmistel aastatel. Järgmine küsimus palun? Kontrollige, kas teie rida pole hetkel vaigistatud. Kas sa nüüd kuuled mind? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Me saame. Esiteks, kas on apellatsioonkaebus, ja kui jah, siis millal? Teiseks, kas Praxairil on võimalik teavitada haiglaid oma toodetest ilma selle ametliku käivitamiseta, nii et haiglad saaksid planeerida tõhusamalt või kas see ei ole lubatud?

Kolmandaks, kas sa tead, et Praxair kavatseb ohustada?