Ettemakstud preemiate puhul moodustab nõue edasikindlustuslepingust edasikindlustuspreemiast protsentuaalselt sama osa, kui aruandekuupäevajärgne edasi kindlustuslepingu kehtivuse aeg moodustab kogu edasikindlustuslepingu kehtivuse ajast vastava kindlustuslepingu suhtes. Kas see juhtus enne, kui arutate seda Time Square Capitaliga? Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte filiaal nimetatud kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning aasta ja järgnevate majandusaastate finantsaruandlus koostatakse eurodes. Vastavalt Seesami riskipoliitikale on peamised riskid järgnevad: strateegilised riskid; kindlustusriskid; finantsriskid; operatsiooniriskid; kontsentratsiooniriskid; maineriskid.

Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus reguleerib krediidiasutuse asutamist, tegevust, lõpetamist, vastutust ning järelevalve teostamist krediidiasutuse üle. Seaduse kohaldamine 1 Käesolevat seadust kohaldatakse kõigile Eestis asutatavatele ja tegutsevatele krediidiasutustele, samuti nende Eestis asuvatele ema- ja tütarettevõtjatele, filiaalidele ja esindustele.

Ettevalmistatud märkused:

Krediidiasutuse mõiste 1 Krediidiasutus on äriühing, mille peamiseks ja püsivaks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine. Avalikkuselt hoiuste kaasamine 1 Õigus avalikkuselt raha hoiustamiseks vastu võtta või muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata on ainult krediidiasutustel.

Finantseerimisasutus Finantseerimisasutus on käesoleva seaduse mõistes äriühing, mis ei ole Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides loetletud tehingu tegemine.

Nimetatud tehingute ja toimingute tegemiseks võib krediidiasutus asutada äriühingu või omandada kontrolli teise äriühingu üle edaspidi abiettevõtja. Segafinantsvaldusettevõtja, finantsvaldusettevõtja ja segavaldusettevõtja 1 Segafinantsvaldusettevõtja on emaettevõtja, kes ei ole krediidiasutus, kindlustusandja ega investeerimisühing, kuid kelle tütarettevõtjatest vähemalt üks on lepinguriigi krediidiasutus, kindlustusandja või investeerimisühing, ning kes moodustab koos oma tütarettevõtjate ja teiste ettevõtjatega HSBC valikud. Krediidiasutuse konsolideerimisgrupp 1 Krediidiasutuse konsolideerimisgrupi moodustavad emaettevõtja, selle tütarettevõtja, kes on krediidiasutus, finantseerimisasutus või abiettevõtja, ning krediidi- või finantseerimisasutus, mille aktsia- või osakapitalist või häältest konsolideerimisgruppi kuuluv krediidiasutus omab vähemalt 20 protsenti.

Kui mitu ettevõtjat, kes vastavad eelnimetatud kriteeriumile, koos omavad piisavat mõju konsolideerimisgrupi finantsmajanduslikule olukorrale, tuleb need arvata krediidiasutuse konsolideerimisgruppi.

SEESAM INSURANCE AS Majandusaasta aruanne 2014

Hääleõiguse kuuluvus Hääleõiguse kuuluvuse arvestamisel ning kontrollitava äriühingu määratlemisel lähtutakse väärtpaberituru seaduse §-s 10 Mis juhtub aktsiaoptsioonide ostmiseks. Krediidiasutuse filiaal ja esindus 1 Krediidiasutuse filiaal on käesoleva seaduse mõistes krediidiasutuse äriregistrisse kantud aadressist erineval aadressil asuv juriidilise isiku õigusteta struktuuriüksus, kus tehakse ühte või mitut krediidiasutusele lubatud tehingut ja toimingut.

Krediidiasutuse ärinimi ja selles sõna «pank» kasutamine 1 Aktsiaseltsina asutatud krediidiasutus on kohustatud kasutama oma ärinimes sõna «pank», ühistuna asutatud krediidiasutus sõna «ühistupank». Kui on oht, et ärinimi ei ole selgesti eristatav teisest Eestis tegutseva krediidiasutuse ärinimest, on Finantsinspektsioonil õigus nõuda sellisele ärinimele täiendi lisamist.

Tegevusluba 1 Äriühingul peab avalikkuselt raha hoiustamiseks vastuvõtmiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks olema vastav tegevusluba edaspidi tegevusluba.

Äriplaan 1 Äriplaan peab sisaldama taotleja kavandatava äritegevuse olemuse, organisatsioonilise ülesehituse, sisekontrolli süsteemi ja juhtimisstruktuuri kirjeldust ning järgmiste asjaolude kirjeldust, prognoosi ja analüüsi: 1 taotleja varade ning aktsia- ja omakapitali suurus; 2 taotleja tegevuse tehnilise korralduse tase; 3 strateegia ja tegutsemiseks kavandatud turuosa; 4 kavandatav tegevus, osutatavad teenused ning pakutavad tooted, eeldatavad kliendid ja turu konkurentsitingimused; 5 aastabilanss ja finantsnäitajad, sealhulgas tulud, kulud, kasum ja rahavood, Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad nende aluseks olevad eeldused; 6 krediidi- ja investeerimispoliitika; 7 riskide juhtimise üldised põhimõtted ja riskide juhtimise strateegia.

Tegevusloa taotluse läbivaatamine 1 Kui taotleja ei ole tegevusloa taotlemisel esitanud kõiki käesoleva seaduse §-s nimetatud andmeid ja dokumente või need ei ole täielikud või nõuetekohaselt vormistatud, on Finantsinspektsioonil õigus nõuda taotlejalt puuduste kõrvaldamist.

Taotluse läbi vaatamata jätmise korral tagastab Finantsinspektsioon esitatud dokumendid. Tegevusloa andmise otsus 1 Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kuue kuu jooksul, arvates kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamisest, kuid mitte hiljem kui 12 kuu jooksul, Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad tegevusloa taotluse saamisest. Taotleja juhatus on kohustatud esitama avalduse äriregistrisse kandmiseks kuue kuu jooksul, arvates tegevusloa andmise otsuse kättetoimetamisest.

Tegevusloa andmise otsuse muutmine 1 Krediidiasutuse ärinime või asukoha aadressi muutumise Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad teeb Finantsinspektsioon otsuse käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 nimetatud tegevusloa andmise otsuse muutmise kohta.

Tegevusloa lõppemine 1 krediidiasutuse ühinemise korral käesoleva seaduse § 65 lõike 2 alusel - uue krediidiasutuse äriregistrisse kandmisega; 2 krediidiasutuse ühinemise korral käesoleva seaduse § 65 lõike 3 alusel - ühinemise kande äriregistrisse kandmisega; 3 krediidiasutuse vabatahtliku lõpetamise korral - Finantsinspektsioonilt vabatahtlikuks lõpetamiseks loa saamisega; 4 tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral - tegevusloa kehtetuks tunnistamisega; 5 krediidiasutuse pankroti korral — kohtu poolt pankroti väljakuulutamisega.

Avalikustamine 1 Finantsinspektsioon avalikustab tegevusloa andmise, selle muutmise või kehtetuks tunnistamise oma veebilehel hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere hommikust. Minu nimi on Emily ja ma olen täna teie konverentsioperaator. Sel ajal tahaksin kõik tervitada RenaissanceRe

Tegevusloa lõppemise tagajärjed 1 Krediidiasutus ei tohi pärast tegevusloa lõppemist teha käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud tehinguid ja toiminguid ning peab lõpetama kõik väljamaksed hoiustajatele, klientidele ja võlausaldajatele, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kaubandusvoimaluste tsukkel andmine otsustatakse likvideerijate või pankrotihaldurite sellekohase kirjaliku ja põhjendatud taotluse alusel.

TUNNISTAMISE TOOTLEMINE TRANSPORT

Finantsinspektsioon võib nõuda taotluse põhjendatuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja andmeid. Otsuses tuleb ära näidata loa kehtivuse tähtaeg, mis ei või ühegi loas nimetatud tehingu või toimingu osas olla pikem kui kolm kuud krediidiasutuse likvideerimis- või pankrotiteate avaldamise päevast arvates.

Kõik eelnimetatud tehingud ja toimingud tuleb loa kehtivuse tähtaja lõppemisel lõpetada. Krediidiasutuse tegevuse alused välisriigis 1 Eestis asutatud ning Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba omav krediidiasutus võib välisriigis osutada käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud teenuseid, asutades selleks filiaali või osutades piiriüleseid teenuseid.

700 aktsiaoptsioonitehinguid

Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad tütarettevõtjast krediidiasutuse, filiaali ja esinduse asutamine välisriigis 1 Kui krediidiasutus soovib asutada tütarettevõtjast krediidiasutust või filiaali välisriigis või omandada osalust mõnes välisriigi krediidiasutuses, mille tagajärjel viimane muutub tema tütarettevõtjaks, tuleb esitada Finantsinspektsioonile vastava loa saamiseks taotlus järgmiste andmetega: 1 välisriigi nimetus; 2 tütarettevõtjast krediidiasutuse ärinimi Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad aadress või filiaali aadress; 3 välisriigi krediidiasutuse, milles soovitakse omandada olulist osalust, viimase kolme majandusaasta aruanded; 4 tütarettevõtjast krediidiasutuse või filiaali tegevuskava, kavandatava tegevuse üksikasjalik kirjeldus, organisatsiooni struktuuri kirjeldus ja suhted asutava krediidiasutusega ; 5 andmed tütarettevõtjast krediidiasutuse juhtide või filiaali juhataja kohta.

Nimetatud andmed esitatakse vastavalt käesoleva seaduse § 48 lõike 7 nõuetele. Filiaali juhataja peab vastama käesoleva seadusega juhatuse esimehele esitatud nõuetele; 6 andmed tütarettevõtjast krediidiasutuses olulist osalust omavate aktsionäride kohta vastavalt käesoleva seaduse §-s 30 esitatud nõuetele. Loa andmisest keeldumise korral ei Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut.

Vastava informatsiooni esitamise korra ja tingimused kehtestab Eesti Pank. Erisused krediidiasutuse filiaali asutamisel lepinguriigis 1 Krediidiasutus, kes soovib asutada filiaali teises lepinguriigis, teavitab oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab Finantsinspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 selle lepinguriigi nimetus, kus krediidiasutus soovib asutada filiaali; 2 filiaali tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi lepinguriigis osutada kavandatavate finantsteenuste kohta ning filiaali organisatsiooni struktuuri kirjeldust; 3 filiaali asukoha aadress lepinguriigis; 4 andmed filiaali juhatajate kohta.

Nimetatud andmed esitatakse vastavalt käesoleva seaduse § 48 lõikes 7 sätestatule. Otsuse andmete ja dokumentide edastamise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon viivitamata krediidiasutusele teatavaks.

Kui filiaali asukoha lepinguriigi finantsjärelevalve asutus ei ole kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates oma tingimusi esitanud, võib krediidiasutus lepinguriigis filiaali asutada.

Krediidiasutus on kohustatud hiljemalt Finantsinspektsiooni määratud tähtpäevaks lõpetama oma teenuste osutamise selles lepinguriigis asutatud filiaali kaudu. Dokumentide ja andmete edastamisest keeldumise alused Finantsinspektsioon võib teha otsuse käesoleva seaduse § lõikes 1 nimetatud andmete ja dokumentide edastamisest keeldumise kohta, kui: 1 taotlemisel esitatud andmed või dokumendid ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele või need on ebaõiged, eksitavad või puudulikud; 2 krediidiasutuse finantsseisund, organisatsiooniline ülesehitus või muud võimalused ei ole Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad tegevuskavas nimetatud teenuste osutamiseks lepinguriigis; 3 filiaali asutamine või krediidiasutuse esitatud tegevuskava rakendamine võib kahjustada tema klientide huve, krediidiasutuse finantsseisundit või tegevuse usaldusväärsust ; 4 lepinguriigi finantsjärelevalve asutusel ei ole õiguslikku alust või võimalusi Finantsinspektsiooniga koostöö tegemiseks, mille tagajärjel ei ole Finantsinspektsioonil võimalik teostada vajalikul tasemel järelevalvet lepinguriigis asuva filiaali üle.

Piiriüleste teenuste osutamine 1 Krediidiasutus, kes kavatseb osutada välisriigis piiriüleseid teenuseid, teavitab sellest Finantsinspektsiooni ning esitab Finantsinspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 selle riigi nimetus, kus Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad kavatseb piiriüleseid teenuseid osutada; 2 kavandatavate piiriüleste teenuste kirjeldus, mis peab sisaldama nende käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad ja toimingute loetelu, mida soovitakse välisriigis teostada.

Kuidas kiiresti raha kiiresti teenida

Krediidiasutus on kohustatud hiljemalt Finantsinspektsiooni määratud tähtpäevaks lõpetama piiriüleste teenuste osutamise selles välisriigis. Krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse filiaal ja piiriüleste teenuste osutamine lepinguriigis 1 Eesti finantseerimisasutuse, kes on krediidiasutuse tütarettevõtja või kelles kaks või enam krediidiasutust omavad koos valitsevat mõju ning kelle põhikirjas on lubatud käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 2—12 nimetatud tehingute ja toimingute tegemine, filiaali asutamisele ja piiriüleste teenuste osutamisele lepinguriigis kohaldatakse käesoleva seaduse §-des — ja §-s sätestatut, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.

Välisriigi krediidiasutuse tegevuse alused 1 Isik, kes päritoluriigi õigusaktide kohaselt võib avalikkuselt vastu võtta raha hoiustamiseks või kaasata tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid muul viisil, võib vastavalt päritoluriigis väljastatud Vaikesed riskivalikute kauplemise strateegiad teha Eestis samu tehinguid ja toiminguid, asutades selleks filiaali või osutades Eestis piiriüleseid teenuseid.

Argo Group International Holdings, Ltd. (ARGO) Q4 2018 Kasumikonverentsi kõne

Finantsteenuste osutamisel Eestis peab välisriigi isik järgima käesoleva seadusega ja selle alusel krediidiasutusele kehtestatud nõudeid ning muid Eesti õigusaktidest tulenevaid nõudeid Eestis tegutsemise kohta.

See isik võib Eestis teenuseid osutada üksnes filiaali kaudu. Piiriülese teenuse kohta sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui piiriülest teenust pakutakse kolmanda isiku kaudu.

Voimalus mannekeenidega kauplemine

Välisriigi krediidiasutuse tütarettevõtjast krediidiasutuse või filiaali asutamine Eestis 1 Välisriigi krediidiasutuse tütarettevõtjast krediidiasutuse asutamisel Eestis tuleb taotleda Finantsinspektsioonilt käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud luba. Filiaali asutamise loa taotluse menetlemine ja loa kehtetuks tunnistamine 1 Filiaali asutamise loa taotluse menetlemisele, andmete kontrollimisele, loa andmisele ning kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 13—15, 17 ja 18 sätestatut, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.