LogOn Baltic projekti eesmärk oli infotehnoloogia- ja logistikaalase kompetentsi tõstmine kogemuste vahetamise kaudu. RAIN projekti eesmärgiks oli töötada välja konkreetsed juhised kohaliku investeerimispoliitika jaoks, mis soodustaksid Läänemere regiooni IKT informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori teadus- ja arendustöö jõudmist turule. InnoFun projekti eesmärgiks oli regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist. ENTREDI projekti eesmärgiks on Euroopa Liidu partnerite kogemustele tuginedes edendada ettevõtlust läbi tunnustatud, alustavaid ettevõtteid toetavate, praktikate kasutusele võtmist Tartu regioonis. EurLex-2 Seepärast on vaja kogu riskianalüüsi jooksul tagada läbipaistev, pidev ja kaasav riskist teavitamine ning kaasata sellesse liidu ja liikmesriigi tasandi riskihindajad ja riskijuhid.

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 4 Persen

Elluviidud projektid Elluviidud projektid Baltic Arukas Reversi strateegia projekti eesmärgiks oli soodustada majanduse arengut projektis osalevates regioonides läbi parema kommunikatsiooni ettevõtete Arukas Reversi strateegia riigiasutuste vahel, kasutades kaasaegset IKT tehnoloogiat. BBDN projekt kutsuti ellu aitamaks kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse alustamisele. Projekti olulisimaid väljundeid oli VKEde teenindus- ja nõustamiskeskuse käivitamine.

B-Idea Brave Idea Support Programme on Eesti-Läti projekt, kus toetatakse ettevõtteid, kellel on toode olemas, ekspordiga alustamisel koolituste, mentorite ja ettevõtete koostöö Kuidas alustada Bitcoini Austraalia investeerimist. BSR InnoReg projekt aitas tõsta regionaalsete innovatsiooni tugimeetmete efektiivsust.

CCIC projekti eesmärk oli parandada piirkondlikku innovatsioonipoliitikat läbi innovatsiooni suurendamise avalikus sektoris ning koostöö suurendamine kohalike ja piirkondlike asutuste, avalik-õiguslike asutuste ning teiste sidusrühmade vahel. CLOE projekti eesmärgiks oli tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet siseriiklike ja rahvusvaheliste klastrite arendamise kaudu.

Add Stem Kogemused näitavad, et assotsieerimislepingu allakirjutamine, ratifitseerimine ja rakendamine võivad tõepoolest osutuda probleemseks ning et on mitmeid sise- ja välistegureid, mis võivad anda tagasilöögi kodanikuühiskonna organisatsioonide Euroopa-meelsusele, kui ei saavutata kõiki sotsiaalseid rühmi kaasav üldine konsensus.

CrossBo ja CrossBo II projektide raames toimusid erinevad üle-Euroopalised kontaktüritused, millel osales sadu firmasid puidu- toidu- ja metallisektorist. Just selle projekti raames toimus esimest korda Reverse Auction — internetioksjon puidu- ja metalliettevõtetele veidi omamoodi reeglitega, mis ka jätkuprojektis sooja vastuvõtu osaliseks sai.

Arukas Reversi strateegia

ENTREDI projekti eesmärgiks on Euroopa Liidu partnerite kogemustele tuginedes edendada ettevõtlust läbi tunnustatud, alustavaid ettevõtteid toetavate, praktikate kasutusele võtmist Tartu regioonis.

Projekt kestab kaks aastat kuni EmPower projekti eesmärk on suurendada intelligentsete arukate energiatehnoloogiate nõudlust ja kättesaadavust ning suurendada sellealast teadlikkust, seda eriti projekteerimise ja ehitusega seotud väikeste ja keskmiste ettevõtete spetsialistide hulgas. Suurendada investeeringuid aruka energia sektorisse ja kasvatada selliste tehnoloogiate kasutamist. Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti eesmärgiks oli viia kokku partnereid uudsete tehnoloogiate väljatöötamiseks, arendamiseks ja turuletoomiseks.

Arukas Reversi strateegia

Projekt jätkub Enterprise Europe võrgustikuna. FINESSE raames toimusid äriplaani koolitused ja partnerotsingu üritused ning koostati internetipõhine Läänemere regiooni ettevõtete andmebaas, kus asuvad hetkel ligi ettevõtte tutvustused ja koostöösoovid. GATE projekti eesmärk oli suurendada puidu kasutamist ehituskonstruktsioonides. Greenhouse projekti käigus juurutati Norras väljaarendatud ettevõtjate väljaõppe mudelit Venemaal Pihkva regioonis ja Kaliningradi oblastis.

Arukas Reversi strateegia

GRISI PLUS projekti eesmärk oli parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust. ICT DCNet projekti eesmärkideks on suurendada ligipääsu IKT sektoris toimuvale, väljatöötatud lahendustele ja arendada piiriülest informatsiooni liikumist, mis aitaks kaasa ühiste IKT lahenduste loomisele.

Vastuvõetud tekstid - Neljapäev, märts

InnoFun projekti eesmärgiks oli regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist. Projektis osaleti koos Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga.

Arukas Reversi strateegia

Projekti raames käivitati Buildit ärikiirendi ja töötati välja plaan, kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid rahastajate leidmisel sh. Teaduspargi turundusplaan. Innovation for Welfare projekt keskendus tehnoloogiapõhise innovatsiooni suurendamisele tervishoiusektoris. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldati ka konkurss pilootprojektide finantseerimiseks, mille raames jagati toetuseks üle 5 miljoni eesti krooni.

KISoLL projekt Arukas Reversi strateegia suunatud perifeersete regioonide otsusetegijatele ning selle eesmärgiks oli suurendada uurimis- ja tootearendustegevuse rolli osalevates regioonides.

Elluviidud projektid

LogOn Baltic projekti eesmärk oli infotehnoloogia- ja logistikaalase kompetentsi tõstmine kogemuste vahetamise kaudu. Peamisi ülesandeid oli töötada välja soovitused ja lahendused kohalikele arendusorganisatsioonidele kohalike ettevõtete arendamiseks infotehnoloogia ja logistika valdkonnas — kuidas nende poolt pakutavaid lahendusi firmas paremini kasutusele võtta.

NPD-NET projekt oli tootearendusele suunatud projekt, mille tulemusena valmis muuhulgas juhendmaterjal tootearendusprojektide elluviimiseks ja kaardistati nii väikeettevõtete vajadused tootearenduse valdkonnas kui ka vastavasisulise teenuse pakkujad piirkonnas. Openeye5 raames toetati alustavate ettevõtjate koostööd sh. PRODEMET projekti raames viidi läbi uuringud tootearenduse olukorrast aparaadi- ja masinaehituse ning metallitöötlemise sektorites, töötati välja vastavasisulised õppeprogrammid kõrgkoolidele ja korraldati koolitusi jagamaks kogemusi partnerregioonide vahel.

Arukas Reversi strateegia

Protolab Network projekti eesmärgiks oli rajada tootearenduse- koolitus- ja testikeskuste võrgustik Eestis ning Lätis, mis aitab elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori ettevõtetel pakkuda kõrgtehnoloogilisemaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Tekkinud Protolab toimib edasi eraettevõttena ja pkub teenuseid nii Eestis kui ka väljaspool.

  • kaasav in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe
  • Я знаю, Олвин, что все это тебе интересно, но я не в состоянии расскаэать в подробностях, как именно это все делается.

RAIN projekti eesmärgiks oli töötada välja konkreetsed juhised kohaliku investeerimispoliitika jaoks, mis soodustaksid Läänemere regiooni IKT informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori teadus- Arukas Reversi strateegia arendustöö jõudmist turule. SIB Net projekt keskendus ettevõtlusvalmiduse suurendamisele Eestis ja Lätis ning arendas välja perspektiivsete äriideede toetuseks mõeldud finantseerimisvõimalusi. Skills Centre projekti eesmärgiks oli tootearenduse oskusteabe vahendamine sihtsektori mehhatroonika ettevõtetele.

Reverse geneetika

Tartu Regiooni Energiaagentuur projekthiljem iseseisev organisatsioon on Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel käivitatud regionaalne kompetentsikeskus, mis tegeleb energiasäästu ja — juhtimise küsimustega linnas ja Cara WD binaarne valik regiooni omavalitsustes. VBN Innoreg projekti eesmärgiks oli analüüsida partnerregioonide innovatsioonisüsteeme, vahetada kogemusi ja edendada ühiselt regioonide innovatsioonivõimet ehk kokkuvõttes konkurentsivõimet.

TTP kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.