Iga osapool võib esitada ettepanekuid käesolevasse konventsiooni paranduste tegemiseks. Osapool võib igal ajal tagasi võtta eelneva protestiavalduse ja lisad jõustuvad selle osapoole suhtes vastavalt alltoodud punktile c; c ühe aasta möödumisel sellest, kui depositaar teatas lisa vastuvõtmisest, jõustub lisa kõikide käesoleva konventsiooni või sellega seotud protokollide osapoolte suhtes, kes ei ole esitanud teadet vastavalt ülatoodud punkti b tingimustele. EurLex-2 Eestis loodi riiklik keskkonnafond Käesoleva konventsiooni parandused võetakse vastu osapoolte konverentsi koosolekul.

Stem Prototüübi arendusfond, intellektuaalomandifond, pakkumisvõlakirjafond, e-kaubandusfond, keskkonnafond, klasterite arendusfond.

  • Rahvusvahelist mõistet AKIS kasutatakse kogu teadmistevahetussüsteemi kirjeldamiseks – kuidas inimesed ja organisatsioonid teatud riigis või piirkonnas omavahel suhtlevad.
  • Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon – Riigi Teataja
  • Fordi valik
  • keskkonnafond in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe
  • Eesmärgid Käesoleva konventsiooni eesmärgid on bioloogilise mitmekesisuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine.
  • maainfo »»» grandhotel.ee » EST » Maaelu võrgustikutöö osakond » INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK » UUDISED

EurLex-2 Arenguorganisatsioonidel nt UNDP ja rahvusvahelistel finantsasutustel nt Maailmapank ja teised mitmepoolsed arengupangad, Euroopa Investeerimispank, Ülemaailmne Keskkonnafond peaks olema suur roll ja kohustus arendada välja rohelise majanduse rahastamisstrateegiad, mis viiksid käegakatsutavate tulemusteni.

Development organisations such as UNDP and International Financial Institutions such as the World Bank and other multilateral development banks, the European Investment Bank, the Global Environment Facilityshould play a strong role, with a commitment to establish green economy financing strategies that can lead to demonstrable results. EurLex-2 Lisaks näitas põhjalik uurimine, et neljast võlausaldajate kogudes esindatud avaliku sektori võlausaldajast riigivara fond, keskkonnafond, Slovakkia garantii- ja arengupank ning Nováky linn vaid kahte ähvardas otseselt oht, et NCHZ tegevuse jätkumise ajal tekib äriühingul nende ees veel võlgu.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia

In addition, the in-depth investigation showed that only two of the four public creditors represented in the creditor bodies the National Property Fund, the Environmental Fund, the Slovak Guarantee and Development Bank and GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia Town of Nováky were directly concerned by the threat of further accumulation of the debts owed to them by NCHZ during its continued operation.

EurLex-2 Sellega seoses tuleb Ülemaailmne Keskkonnafond vastavalt vajadusele ümber korraldada ja selle liikmeskond muuta universaalseks, et oleks võimalik täita artikli nõudeid In this connection, the Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requirements of Article eurlex Teisalt võiks ülemaailmselt avatud konventsioon otsida täiendavaid rahastamisallikaid, näiteks Ülemaailmne Keskkonnafond.

  1. Неизвестно почему -- он во всяком случае, не мог бы сказать почему -- оно представлялось безжизненным и пустынным, как если бы нога человека не ступала здесь в течение многих и многих лет.
  2. Tier 1 Valikud Kaubandus
  3. Kantoni kauplemise susteem
  4. Mis on binaarne valik

At the same time a globally open Convention could explore additional funding sources such as the Global Environment Facility. EurLex-2 Komitee soovitab lihtsustada linnade ja piirkondade juurdepääsu peamistele ülemaailmsetele kliimafondidele: Roheline Kliimafond, Ülemaailmne Keskkonnafond ja ÜRO kliimamuutusega kohanemise fond.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia

EurLex-2 Sellega seoses tuleb Ülemaailmne Keskkonnafond vastavalt vajadusele ümber korraldada ja selle liikmeskond muuta universaalseks, et oleks võimalik täita artikli 11 nõudeid. In this connection, the Global Environment Facility should be Teede jala voimalused Kaubandus restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requirements of Article EurLex-2 EurLex-2 Eestis loodi riiklik keskkonnafond EurLex-2 Tingimusel, et see on vastavalt artikli 21 nõuetele täielikult GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia korraldatud, on artiklis 21 nimetatud institutsionaalseks struktuuriks ajutiselt, käesoleva konventsiooni jõustumise ja konventsiooniosaliste konverentsi esimese istungi vahelisel ajavahemikul või kuni konventsiooniosaliste konverents otsustab, milline institutsionaalne struktuur vastavalt artiklile 21 määratakse, ÜRO Arenguprogrammi Maailma GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia, ÜRO Keskkonnaprogramm ning Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.

Provided that it has been fully restructured in accordance with the requirements of Article 21, the Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the institutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the period between the entry into force of this Convention and the first Binaarsete valikute maksustamine UK of GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia Conference of the Parties or until the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article EurLex-2 6.

Believes that the Global Environment Facility should continue to be the principal entity entrusted with the operation of the financial mechanism, mainly by supporting less developed countries in achieving the established goals; EurLex-2 usub, et Ülemaailmne Keskkonnafond peaks olema jätkuvalt peamine üksus, kellele on usaldatud finantsmehhanismi juhtimine, eelkõige vähimarenenud maade toetamisel püstitatud eesmärkide saavutamisel Believes that the Global Environment Facility should continue to be the principal entity entrusted with the operation of the financial mechanism, mainly by supporting less developed countries in achieving the established goals oj4 Need kaks olid keskkonnafond, mille lisanõuete summa oli teisel perioodil vaid [ — ] eurot, ja Nováky linn, mille rahuldamata nõuete summa ulatus teisel perioodil [ — ] euroni.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia

These were the Environmental Fund, whose additional claims during the second period were only EUR [] thousand, and the Town of Nováky, whose additional outstanding claims during the second period came to EUR [] thousand. EurLex-2 oktoobril. Of these six secured creditors, four were public entities — the National Property Fund, the Environmental Fund Environmentálny fondthe Slovak Guarantee and Development Bank Slovenská záručná a rozvojová banka, a.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Eurlexq4 Ülemaailmne Keskkonnafond loodi just ühisalgatusena, et aidata Masters Candlesticki kauplemise strateegia kanda lisakulusid seoses globaalsete hüvede tagamisega.

The Global Environmental Facility was established precisely as a joint initiative to help developing countries meet the incremental costs of providing global benefits.

EurLex-2 Kavas on kolme liiki rahastamisvahendid: kaheksa piirkondlikku riskikapitalifondi VKEde toetamiseks, fondide fond, millega toetatakse erariskikapitalifonde kogu riigis, ja riiklik keskkonnafond, et edendada üleminekut vähese CO2-heitega majandusele.

EurLex-2 juunil.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia