PPärast vajalike dokumentide nõuetekohast esitamist, kaasatakse kasutusloa menetlusse vajadusel selleks pädevad isikud ja institutsioonid nt Päästeamet. Partnerid julgustatakse kinnitama, et nende viimased NHSN-i iga-aastased haigla-uuringu vastused vastavad nende praegustele korrapidamistavadele. Oluline on vaadelda erinevaid aluseid koosmõjus ja kaaluda neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja eesmärkidele. Sellised planeerimisalased otsused eeldavad erinevate huvide, väärtuste ja mõjude kaalumist ning kaalutluse tulemuse põhjendamist.

Juhised ehitise seadustamiseks Juhiseid õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks Enne Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt; Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata Juhend rajatise strateegia ehk pärast Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt.

Juhend rajatise strateegia

Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti.

Juhend rajatise strateegia

Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse. Ehitise auditi tellib omanik. Kohaliku omavalitsuse üksus otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige: ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust; ehitise ehitamise aega; kinnisasja omaniku ning vajaduse korral piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvide kaitset.

Juhend rajatise strateegia

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu eurot. Ehitus- või kasutusloa eest täiendavalt riigilõivu tasuda ei ole tarvis.

Juhend rajatise strateegia

Viimati muudetud: