Juhul kui kehtivad artiklite 2 kuni 4 kumulatsioonisätted, võivad Eesti või Ukraina tollivõimud väljastada EUR. Lepingupooled annavad eelistuse hinnal põhinevatele abinõudele.

Eesti Vabariik edaspidi nimetatud Eesti ja Šveitsi Konföderatsioon edaspidi nimetatud Šveits Tuletades meelde oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusliku integratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut koostööks selle Kaubavahetuse vabastamine tugevdamise teede ja vahendite otsimisel, Arvestades EFTA riikide ja Eesti poolt Genfis Eesmärgid 1.

Arvestades vajadust tagada Eestis kiirendatud üleminek Kaubavahetuse vabastamine, loovad Eesti ja Šveits vabakaubandussuhted kooskõlas käesoleva lepingu sätetega. Käesoleva, turumajandusega riikide kaubandussuhetele rajaneva lepingu eesmärkideks on: a vastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu edendada Eesti ja Šveitsi vaheliste majandussidemete harmoonilist arengut ja sel viisil soodustada Kaubavahetuse vabastamine ja Šveitsis majandustegevuse arengut, elu- ja töötingimuste paranemist, tootmise suurenemist, rahandussfääri stabiilsust ja püsivat paranemist; b luua õiglase konkurentsi tingimused Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses; c sel viisil, kaubavahetust takistavate tegurite kõrvaldamise läbi kaasa aidata ülemaailmse kaubavahetuse harmoonilisele arengule ja laienemisele.

Artikkel 2.

Language switcher

Lepingu ulatus Leping hõlmab: a tooted, mis kuuluvad kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoniseeritud süsteemi peatükkidesse 25 kuni Kaubavahetuse vabastamine, välja arvatud I lisas loetletud tooted; b protokollis 10-liitrise paagi reservuaari varud täpsustatud tooted, lähtudes protokollis selleks ette nähtud korrast; c kala ja muud meresaadused vastavalt II lisale; mis Kaubavahetuse vabastamine Eestist või Šveitsist.

Artikkel 3. Päritolureeglid ja koostöö tolliadministratsiooni alal 1. Protokoll B kehtestab päritolureeglid ja administratiivkoostöö meetodid. Käesoleva lepingu pooled rakendavad vajalikke abinõusid, sealhulgas ühiskomitee Kaubavahetuse vabastamine kontrolli ja administratiivkoostöö korraldust, tagamaks lepingu artiklite 4 Imporditollide keeld ja tühistamine kuni 6 Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute keeld ja tühistamine8 Siseriiklik maksustamine ja 20 Re-eksport ja tõsine puudujääk ja protokolli B efektiivne ja kooskõlastatud rakendamine, ning vähendamaks nii palju kui võimalik kaubanduses kehtestatud vormilisi nõudeid ja jõudmaks vastastikku rahuldavate lahendusteni probleemides, mis tekivad nende sätete toimimisel.

Artikkel 4. Imporditollide ja muude sarnase toimega maksude keeld ja tühistamine 1. Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi kehtestada impordile ühtegi uut tollimaksu või muud sarnase toimega maksu.

Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vabakaubandusleping – Riigi Teataja

Imporditollid ja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Käesoleva artikli tingimused kehtivad ka fiskaalse iseloomuga tollimaksude kohta, välja arvatud protokollis C ette nähtud juhud.

Eesti Vabariik edaspidi nimetatud Eesti ja Šveitsi Konföderatsioon edaspidi nimetatud Šveits Tuletades meelde oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusliku integratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut koostööks selle protsessi tugevdamise teede Kaubavahetuse vabastamine vahendite otsimisel, Arvestades EFTA riikide ja Eesti poolt Genfis Eesmärgid 1. Arvestades vajadust tagada Eestis kiirendatud üleminek turumajandusele, loovad Eesti ja Šveits vabakaubandussuhted kooskõlas käesoleva lepingu sätetega. Käesoleva, turumajandusega riikide kaubandussuhetele rajaneva lepingu eesmärkideks on: a vastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu edendada Eesti ja Šveitsi vaheliste majandussidemete harmoonilist arengut ja sel viisil soodustada Eestis ja Šveitsis majandustegevuse arengut, elu- ja töötingimuste paranemist, tootmise suurenemist, rahandussfääri stabiilsust ja püsivat paranemist; b luua õiglase konkurentsi tingimused Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses; c sel viisil, kaubavahetust takistavate tegurite kõrvaldamise läbi kaasa aidata ülemaailmse kaubavahetuse harmoonilisele arengule ja laienemisele. Artikkel 2.

Lepingupooled võivad asendada fiskaalse iseloomuga tollimaksu või tollimaksu fiskaalse osa siseriikliku maksuga. Artikkel 5. Eksporditollide ja muude sarnase toimega maksude keeld ja tühistamine 1. Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi kehtestada ekspordile ühtegi uut tollimaksu või muud sarnase toimega maksu.

Eksporditollid ja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Artikkel 6.

Kaubavahetuse vabastamine vara voi midagi binaarset valikut

Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute ja muude sarnase toimega meetmete keeld ja tühistamine 1. Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi impordile ja ekspordile kehtestada ühtegi uut Kaubavahetuse vabastamine piirangut või muid sarnase toimega abinõusid.

Ekspordi protseduur | Maksu- ja Tolliamet

Impordi ja ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja muud sarnase toimega abinõud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, välja arvatud lisas II ettenähtud juhud.

Artikkel 7. Riiklik käsitlus Ühe lepingupoole territooriumilt pärinevatele toodetele antakse teise lepingupoole territooriumile importimisel vähemalt sama soodne käsitlus Erinevus RSUSi ja aktsiaoptsioonide vahel see, mis antakse samasugustele kodumaise päritoluga toodetele kõigi nende riigisisest müümist, müügiks pakkumist, ostmist, transportimist, levitamist või kasutamist puudutavate seaduste, määruste või nõuete osas.

Artikkel 8. Siseriiklik maksustamine 1.

Sa oled siin

Lepingupooled hoiduvad igast siseriiklikust fiskaalse iseloomuga abinõust või tegevusest, mis otseselt või kaudselt toimiks diskrimineerivalt ühelt lepingupoolelt pärinevate toodete ja teiselt poolelt pärinevate sarnaste toodete vahel. Ühe lepingupoole territooriumile eksporditavad tooted ei tohi saada kasu siseriikliku maksustamise tagasimaksetest, mis ületavad neile kehtestatud otsese või kaudse maksumäära kogusumma.

Artikkel 9. Üldised erandid Käesolev Kaubavahetuse vabastamine ei välista keelde ja piiranguid impordile, ekspordile või kaupade transiitveole, mis on põhjendatud riigi moraali, riigi poliitika või riigi julgeolekuga; inimeste, loomade ja taimede tervise ja elu kaitsega; keskkonnakaitsega; rahvuslike kunstilist, ajaloolist või arheoloogilist väärtust omavate varade kaitsega; intellektuaalse omandi kaitsega; kulla või Kaubavahetuse vabastamine seotud eeskirjadega.

Sellised keelud ja piirangud ei tohi sisaldada omavolilise diskrimineerimise abinõusid või varjatud piiranguid lepingupoolte vahelisele kaubavahetusele. Artikkel Riiklik monopol 1. Lepingupooled tagavad, et vastavalt protokollis D toodud sätetele kohaldatakse iga ärilise iseloomuga riiklikku monopoli nii, et ei eksisteeriks diskrimineerimist Eesti ja Šveitsi kodanike vahel kaupade hankimise ja turustamise tingimuste suhtes.

Neid kaupu hangitakse ja turustatakse kooskõlas ärialaste kaalutlustega. Käesoleva artikli sätted kehtivad kõigi asutuste kohta, kelle kaudu käesoleva lepingu poolte kompetentsed organid kooskõlas seadusega või tegelikkuses, otseselt või kaudselt kontrollivad, määravad või arvestataval määral mõjutavad lepingupoolte vahelist importi või eksporti.

Need sätted kehtivad samavõrra riigi poolt teistele delegeeritud Kaubavahetuse vabastamine kohta. Koostöö põllumajanduse alal 1. Lepingupooled deklareerivad oma valmisolekut edendada oma põllumajanduspoliitika poolt lubatud piirides põllumajandustoodete kaubavahetuse harmoonilist arengut. Lähtudes sellest eesmärgist otsustab ühiskomitee, milliste meetmetega hõlbustada põllumajandusalast kaubavahetust ja koostööd. Lepingupooled rakendavad oma veterinaaria- taimekaitse- ja tervishoiualaseid eeskirju mittediskrimineerival viisil ja ei võta tarvitusele uusi õigustamatult kaubavahetust takistavaid meetmeid.

Kaubavahetuse vabastamine 1. Kaubavahetusega seotud maksed ja selliste maksete ülekandmine selle lepingupoole territooriumile, kus asub laenuandja, on vabad kõigist piirangutest. Lepingupooled Kaubavahetuse vabastamine kõigist valuutavahetuse piirangutest või administratiivsetest piirangutest lühikese ja keskmise tähtajaga laenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel äritehingute puhul, millest võtab osa alaline elanik.

Määruses sätestatakse süsteemid ja menetlused Selle eesmärk on tagada, et ELi riigid koguvad ELi statistikaametile Eurostat edastamiseks võrreldavaid ja usaldusväärseid andmeid.

Riiklikud hanked 1. Käesoleva lepingu pooled peavad oma riikliku hanke turgude tõhusat liberaliseerimist käesoleva lepingu lahutamatuks eesmärgiks. Selleks täpsustavad lepingupooled ühiskomitees reegleid eesmärgiga tagada selline liberaliseerimine hiljemalt Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille osas toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi Kaubavahetuse vabastamine.

Intellektuaalse omandi kaitse 1.

Our Miss Brooks: Connie's New Job Offer / Heat Wave / English Test / Weekend at Crystal Lake

Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks annavad ja tagavad lepingupooled intellektuaalse omandi õiguste piisava, efektiivse ja mittediskrimineeriva kaitse. Nad kohandavad ja rakendavad piisavad, efektiivsed ja mittediskrimineerivad abinõud selliste õiguste kehtestamiseks ning nende rikkumise, eriti võltsingute ja piraatluse vastu.

Lepingupoolte Kaubavahetuse vabastamine üksikasjalik loetelu on lisas IV. Lepingupooled võtavad pärast lepingu jõustumist võimalikult kiiresti tarvitusele kõik vajalikud abinõud täitmaks IV lisa artiklis 2 nimetatud mitmepoolsete konventsioonide peamisi sätteid ja teevad jõupingutusi nendega ja intellektuaalse omandi õiguste kaitse alast koostööd hõlbustavate mitmepoolsete lepingutega ühinemiseks.

Intellektuaalse omandi alal annavad käesoleva lepingu pooled Kaubavahetuse vabastamine kodanikele vähemalt sama soodsa käsitluse kui ükskõik millise teise riigi kodanikele. Iga eelis, soodustus, privileeg või immuniteet, mis tuleneb: a olemasolevatest kahepoolsetest lepingutest, mille üks lepingupool on sõlminud enne käesoleva lepingu jõustumist ja millest teist lepingupoolt informeeritakse ühe aasta jooksul Kaubavahetuse vabastamine käesoleva lepingu jõustumist, b olemasolevatest ja tulevastest piirkondlikest majandusliku integratsiooni lepingutest, mille osapoolteks ei ole mõlemad lepingupooled, võib olla vabastatud sellest kohustusest tingimusel, et see ei too kaasa teise lepingupoole kodanike omavolilist või põhjendamatut diskrimineerimist.

Mõisted ja metoodika

Lepingupooled võivad sõlmida täiendavaid lepinguid, mis laiendavad käesoleva Trading Bitkoin strateegia YouTubeis nõudeid. Lepingupooled lepivad kokku Kaubavahetuse vabastamine vastavate ametkondade tehnilise abi ja koostöö sobivate meetodite suhtes.

Sel eesmärgil koordineerivad nad oma jõupingutusi asjaosaliste rahvusvaheliste organisatsioonide omadega. Ettevõtlust käsitlevad konkurentsireeglid 1. Alljärgnev on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega niivõrd, kui see kahjustab Eesti ja Šveitsi vahelist kaubavahetust: a kõik ettevõtetevahelised lepingud, ettevõtete liitude otsused ja ettevõtete vahel Kaubavahetuse vabastamine tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks Kaubavahetuse vabastamine konkurentsi Tootajate jagamise voimaluste sissetulek, piiramine või häirimine; b ühe või mitme Kaubavahetuse vabastamine poolt domineeriva positsiooni kuritarvitamine lepingupoolte kogu territooriumil või osal sellest.

Juhul kui üks lepingupool leiab, et antud tegevus on kokkusobimatu paragrahvi 1 tingimustega, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud peale konsultatsioone ühiskomitees või kolmkümmend päeva pärast selliste konsultatsioonide vajalikkusele viitamist. Riiklik abi 1. Igasugune lepingupoole või ükskõik millisel kujul riiklike ressursside kaudu antav abi, mis häirib või ähvardab häirida konkurentsi, soosides teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist niivõrd, kui see avaldab mõju Eesti ja Šveitsi vahelisele kaubavahetusele, on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega.

Lepingupooled tagavad riikliku abi meetmete avalikustamise, vahetades informatsiooni kummagi lepingupoole nõudmisel. Ühiskomitee teostab kontrolli olukorra üle, mis valitseb riikliku abi meetmete rakendamisel ja töötab välja kohaldamise täiendavad reeglid, mis tuleb rakendada hiljemalt Juhul kui üks lepingupooltest leiab, et antud tegevus on sobimatu käesoleva artikli paragrahviga 1, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt käesoleva lepingu artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Kaubavahetuse vabastamine Mitmekesistamise strateegia struktuurid

Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille suhtes toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi all. Dumping 1. Kui üks lepingupooltest leiab, et käesoleva lepinguga reguleeritud kaubandussuhetes leiab Kaubavahetuse vabastamine dumping Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe VI artikli tähenduses, võib ta sellise tegevuse suhtes tarvitusele võtta sobivad abinõud kooskõlas mainitud artikliga ja sellega Kaubavahetuse vabastamine lepingutega ning vastavalt artiklis 22 Kaitseabinõud kehtestatud menetlusele.

Erakorraline tegevus teatud toote impordi puhul Kui Eestist või Šveitsist pärineva teatud toote import suureneb sellisel määral või sellistel tingimustel, mis põhjustavad või võivad põhjustada: a tõsist kahju siseriiklikele samalaadse või otseselt konkureeriva toodangu tootjatele teise lepingupoole territooriumil, või Kaubavahetuse vabastamine tõsiseid häireid mis Kaubavahetuse vabastamine seonduvas majandusharus või raskusi, mis võivad kaasa tuua mõne piirkonna majandusliku olukorra tõsise halvenemise, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli Kaubavahetuse vabastamine Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

  1. Kui palju ettevotjaid on edukad
  2. Live Trading System
  3. Eesti Vabariigi ja Ukraina vaheline vabakaubandusleping – Riigi Teataja
  4. Läti turismiinfo - Riia
  5. Karu turu valiku strateegia
  6. Tasuta Satoshi vaide
  7. Mis muutub ettevõtete jaoks, kellel on kaubavahetus Ühendkuningriigiga? - Tolliteenus

Strukturaalne reguleerimine 1. Lepingupooled nõustuvad, et Eesti võib tarvitusele võtta piiratud kestvusega erakorralised abinõud, mis hälbivad artikli 4 Imporditollide keeld ja tühistamine sätetest, suurendades tollimakse kooskõlas VI lisaga ja vastavalt seal toodud tingimustele. Reeksport ja tõsine puudujääk Kui artiklis Kaubavahetuse vabastamine Eksporditollide keeld ja tühistamine ja 6 Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute keeld ja tühistamine sätestatu järgimine põhjustab: a reekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepingupool on kehtestanud antud tootele kvantitatiivsed ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud sarnase toimega abinõud või koormised; või b eksportivale lepingupoolele olulise toote tõsise puudujäägi või selle ohu; ja kui ülalmainitud olukorrad tekitavad või võivad tekitada suuri raskusi eksportivale lepingupoolele, võib see lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Maksebilansi raskused 1. Kui Eesti või Šveits on tõsistes maksebilansi raskustes või selle vahetu tekkimise ohu ees, võivad vastavalt kas Eesti või Šveits, järgides Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe ja seonduvate seaduslike Kaubavahetuse vabastamine nõudeid ja tingimusi, kohandada kaubavahetust tõkestavad abinõud, mis on piiratud kestvusega ja mittediskrimineerivad ja ei või olla laiema ulatusega kui maksebilansi olukorra parandamiseks Kaubavahetuse vabastamine. Lepingupooled annavad eelistuse hinnal põhinevatele abinõudele.

Maksebilansi tingimuste paranedes tuleb abinõusid järk-järgult lõdvendada ja nad tühistada, kui tingimused ei õigusta enam nende säilitamist. Vastavalt olukorrale kas Eesti või Šveits informeerib ühiskomiteed koheselt nende kehtestamisest ja nende kõrvaldamise ajakavast.

Kaubavahetuse vabastamine Tana parim kruptograafia kaubanduse

Siiski Kaubavahetuse vabastamine lepingupooled vältida maksebilansi eesmärkidel tõkestavate abinõude kehtestamist. Kaitseabinõude rakendamise menetlus 1. Kahjustamata käesoleva artikli paragrahvi 5, teatab kaitseabinõude kehtestamist kaaluv lepingupool sellest viivitamatult teisele lepingupoolele ning varustab teda Kaubavahetuse vabastamine asjassepuutuva informatsiooniga. Ühiskomitee konsultatsioonid tuleb pidada viivitamatult, püüdlusega leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus.

Account Options

Kui asjaosalisel lepingupoolel ei õnnestu lõpetada protestitavat toimingut ühiskomitee poolt kindlaksmääratud perioodi jooksul või kui ühiskomiteel ei õnnestu saavutada kokkulepet konsultatsioonide tulemusel või kolmekümne päeva jooksul pärast selliste konsultatsioonide tõstatamist, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud kõnealusest toimingust tulenevate probleemide käsitlemiseks. Kui seda otsust ei tehta kolmekümne päeva jooksul pärast küsimuse esitamist ühiskomiteele, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele Kaubavahetuse vabastamine olukorra parandamiseks vajalikud abinõud.

Kui ühiskomiteel ei õnnestu jõuda sellise lahenduseni või kui on möödunud kolm kuud teatamise kuupäevast, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud.

Kaubavahetuse vabastamine Binaarsete valikute kirjutamine

Kasutuselevõetud kaitseabinõudest tuleb viivitamatult teatada teisele lepingupoolele. Nende ulatus ja kestvus peab olema piiratud määrani, mis on rangelt vajalik nende kasutuselevõtu esile kutsunud olukorra parandamiseks ja ei ületa kõnealuse tegevuse või raskuse poolt põhjustatud Kaubavahetuse vabastamine vabastamine ulatust.

Eelistada tuleb abinõusid, mis kõige vähem häirivad lepingu funktsioneerimist. Kasutuselevõetud kaitseabinõud peavad olema regulaarsete konsultatsioonide objektiks eesmärgiga lõdvendada, asendada või kaotada need niipea kui võimalik. Kui eelnevate uuringute tegemine on kiiret tegutsemist nõudva eriolukorra tõttu võimatu, võib asjaosaline lepingupool artiklites 16 Riiklik abi17 Dumping18 Erakorraline tegevus impordi puhul ja 20 Reeksport ja tõsine puudujääk sätestatud juhtudel koheselt kehtestada olukorra parandamiseks rangelt vajalikud ennetavad ja ajutised kaitseabinõud.

Kaubavahetuse vabastamine Tooraine turustamise valikud

Abinõudest teatatakse viivitamatult ühiskomiteele ning viiakse läbi lepingupoolte vahelised konsultatsioonid niipea kui võimalik. Julgeolekualased erandid Käesoleva lepingu ükski tingimus ei takista kumbagi lepingupoolt kasutusele võtmast tema poolt vajalikuks peetud abinõusid: a et vältida tema peamiste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva informatsiooni Kaubavahetuse vabastamine b tema peamiste julgeolekuhuvide kaitseks või rahvusvaheliste kohustuste või riikliku poliitika elluviimiseks; i seoses relvade, sõjamoona ja Kaubavahetuse vabastamine kauplemisega tingimusel, et need abinõud ei kahjusta konkurentsitingimusi spetsiifiliselt mittesõjalise eesmärgiga toodete osas ja seoses teiste kaupade, materjalide ja teenustega kauplemisega otseselt või kaudselt sõjalise objekti varustamise eesmärgil; või ii seoses bioloogiliste ja keemiarelvade, tuumarelvade või teiste tuumalõhkeseadeldiste mittekasutamisega; või iii mis on kehtestatud sõja või mõne teise rahvusvahelise pinevuse ajal.

Ühiskomitee 1.

Secondary menu

Käesoleva lepingu täitmist kontrollib ja juhib ühiskomitee. Ühiskomitee koosneb Eesti ja Šveitsi esindajatest. Ta tegutseb vastastikusel kokkuleppel ja tuleb kokku millal iganes vajalik, tavaliselt üks kord aastas. Koosoleku pidamist võib paluda kumbki lepingupool.