Tegelikult makstud või makstav hind hõlmab kõiki tegelikult makstud või makstavaid makseid, mida imporditud kauba müügi tingimusena ostja maksab müüjale või mida ostja maksab kolmandale poolele müüja kohustuse täitmiseks. Kui selle tähtaja jooksul konsensust ei saavutata, võetakse iga otsus peatamisloa kohta vastu liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega. Peadirektori ja sekretariaadi töötajate kohustused on loomult eranditult rahvusvahelised. Kui arvutatud väärtuse määramiseks kasutatakse muud teavet peale selle, mida on andnud kauba tootja või mida on antud tema nimel, siis informeerivad importijamaa võimuorganid importijat tema nõudel teabeallikast, kasutatud andmetest ja kõnealuste andmete põhjal tehtud arvestustest, võttes arvesse artikli 10 sätteid. The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council.

II artikkel. WTO ulatus 1.

Artikli 5 raames ei saa ühiku hinna kehtestamisel arvesse võtta lõikes 1 kirjeldatud mis tahes müüki importijamaal isikule, kes otse või kaudselt on tarninud tasuta või alandatud hinnaga artikli 8 lõike 1 punktis b määratletud mis tahes elemente imporditud kauba tootmiseks ja müügiks ekspordiks. Tuleb märkida, et artikli 5 lõikes 1 nimetatud kasumit ja üldkulusid peab võtma tervikuna. Kõnealuse mahaarvamise jaoks tuleb nende suurus kindlaks määrata importija poolt või tema nimel antud teabe põhjal, juhul kui Maailma Kaubandusorganisatsiooni haaletussusteem andmed ei ole vastuolus nendega, mis on saadud importijamaal samasse klassi või liiki kuuluva imporditud kauba müügi käigus. Kui importija andmed on vastuolus kõnealuste andmetega, võib kasumi ja üldkulude suurus põhineda muul asjakohasel teabel peale importija poolt või tema nimel antud teabe.

WTO pakub käesoleva lepingu lisades sisalduvate lepingute ja neile lisanduvate õigusaktidega seotud küsimustes ühise institutsioonilise raamistiku oma liikmete kaubandussuhete korraldamise jaoks.

Lisades 1, 2 ja 3 sisalduvad lepingud ning neile lisanduvad õigusaktid edaspidi «mitmepoolsed kaubanduslepingud» Maailma Kaubandusorganisatsiooni haaletussusteem käesoleva lepingu lahutamatu Maailma Kaubandusorganisatsiooni haaletussusteem ja siduvad kõigile liikmetele.

EUR-Lex Access to European Union law

Lisas 4 sisalduvad lepingud ja neile lisanduvad õigusaktid edaspidi Maailma Kaubandusorganisatsiooni haaletussusteem kaubanduslepingud» on samuti käesoleva lepingu osa nende liikmete jaoks, kes neid on tunnustanud, ning siduvad neile liikmetele. Mõnepoolsed kaubanduslepingud ei tekita õigusi ega kohustusi liikmetele, kes ei ole neid tunnustanud.

Ihey pilvekaubanduse susteem

Lisas 1A määratletud III artikkel. WTO funktsioonid 1.

Hääletustulemused 29.09.1999 / 17:41

WTO aitab kaasa käesoleva lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute rakendamisele, haldamisele ja toimimisele ning nende eesmärkide edendamisele ja tagab mõnepoolsete kaubanduslepingute rakendamise, haldamise ja toimimise raamistiku. WTO tagab foorumi oma liikmete vaheliste läbirääkimiste jaoks nende mitmepoolsete kaubandussuhete asjus küsimustes, mida on käsitletud käesoleva lepingu lisades sisalduvates lepingutes.

Binaarsete valikute doktor

Vastavalt ministrite konverentsi otsusele võib WTO tagada ka foorumi oma liikmete vaheliste jätkuläbirääkimiste jaoks nende mitmepoolsete kaubandussuhete asjus ning raamistiku nende läbirääkimiste tulemuste rakendamiseks. WTO haldab vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsituslepet edaspidi «vaidluste lahendamise käsituslepe» või «VLK» käesoleva lepingu lisas 2.

Aktsiate oiglase vaartuse arvestusmeetod

Maailma majanduspoliitika suuremat järjepidevust silmas pidades teeb WTO asjakohast koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga ning Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ja selle asutustega. IV artikkel. WTO struktuur 1.

General Agreement on Tariffs and Trade

Kõigi liikmete esindajaist koosnev ministrite konverents tuleb kokku vähemalt kord kahe aasta jooksul. Ministrite konverents täidab WTO funktsioone ja võtab selleks vajalikke meetmeid.

Igapaevane kaubandusstrateegia impulsi alguseks 6-st 12-st

Ministrite konverents on volitatud Binary Option Binomo liikme nõudmisel kõigis küsimustes mis tahes mitmepoolse kaubanduslepingu alusel otsuseid vastavalt käesolevas lepingus ja asjakohases mitmepoolses kaubanduslepingus sisalduvatele spetsiifilistele nõuetele otsuste tegemise kohta.

Kõigi liikmete esindajaist koosnev peanõukogu tuleb kokku vastavalt vajadusele.

Ministrite konverentsi kohtumiste vahelisel ajal täidab tema funktsioone peanõukogu. Peanõukogu täidab ka talle käesolevas lepingus määratud ülesandeid.

Peanõukogu kehtestab oma protseduurireeglid ning kiidab heaks lõikes 7 sätestatud komiteede protseduurireeglid. Vastavalt vajadusele tuleb peanõukogu kokku, et täita vaidluste lahendamise käsitusleppes sätestatud vaidluste lahendamise organi kohustusi.

GATT 1994 VII artikli rakendamise leping

Vaidluste lahendamise organ, millel võib olla oma esimees, võib kehtestada sellised protseduurireeglid, nagu ta nende kohustuste täitmiseks vajalikuks peab. Vastavalt vajadusele tuleb peanõukogu kokku, et täita KPLMs ette nähtud kaubanduspoliitika läbivaatamise organi kohustusi.

Kui palju binaarseid voimalusi saate teenida

Kaubanduspoliitika läbivaatamise organ, millel võib olla oma esimees, võib kehtestada sellised protseduurireeglid, nagu ta nende kohustuste täitmiseks vajalikuks peab. Kaubavahetuse nõukogu, teenustekaubanduse nõukogu ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide nõukogu edaspidi «TRIPS-nõukogu» tegutsevad peanõukogu üldjuhtimise all. Kaubavahetuse nõukogu jälgib lisas 1A sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute toimimist.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping)

Teenustekaubanduse nõukogu jälgib teenustekaubanduse üldlepingu edaspidi «GATS» toimimist. Need nõukogud täidavad neile asjakohastes lepingutes ja peanõukogu määratud ülesandeid.

  1. Üldlisa sisaldab peamisi protseduure ja tavasid ning see on konventsiooniosalistele ühinemiseks ja rakendamiseks kohustuslik.
  2. Chicago valikute kaubandus

Nad kehtestavad oma protseduurireeglid, mis peavad olema peanõukogu poolt heaks kiidetud. Nende nõukogude liikmeks võivad olla kõigi liikmete esindajad.

Euroopa Liidu kaubamargi susteemi

Need nõukogud tulevad kokku oma funktsioonide täitmise vajaduse järgi.