Lisaks arvesta Avaliku teenistuse seadusest tulenevate piirangutega, mille kohaselt teenistusse ei võeta ja ka õppepraktikat ei saa sooritada õppur, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest või kellel on kohtotsusega ära võetud teataval ametikohal töötamise või tegutsemise õigus või esineb muu teenistusse võtmist välistav asjaolu. Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Üliõpilane valib õpinguperioodi jooksul üldõpingute valikmoodulisse valikaineid vähemalt 10 EAP ulatuses. Teisel õppeaastal spetsialiseerutakse maksunduse või tolli suunale.

Maksunduse voimalused

Lõputöö on praktilise või teoreetilise suunitlusega uurimus, mille koostamine aitab kaasa üliõpilase erialaste teadmiste süvendamisele ning näitab üliõpilase oskust näha probleeme, kasutada omandatud teadmisi ja praktilisi kogemusi olukorra analüüsimiseks ja lahendite väljapakkumiseks, suutlikkust formuleerida oma mõtteid ning esitada need nõuetekohases vormis.

Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes on täitnud Sisekaitseakadeemia regulatsioonidest tulenevad nõuded lõputöö kaitsmisele lubamiseks.

Maksunduse voimalused

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus Lõpetamisel väljastatakse rakenduskõrghariduse diplom ja akadeemiline õiend eesti ning inglise keeles.

Lõpetamise dokument Lõpetamisel väljastatakse rakenduskõrghariduse diplom ja akadeemiline õiend eesti ning inglise keeles. Õppekava läbimisel on õppija võimeline sooritama nii raamatupidaja kutseeksami kui ka tolliagendi eksami.

Maksunduse voimalused

Õppekava maht on Euroopa ainepunkti EAP. Lõpetaja saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi. Õpinguid on võimalik jätkata Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Maksunduse voimalused

Osakoormusõpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedel ja laupäeval. Õppe kestus on 4 aastat.

Tallinn Registreerumiseks on avatud VII kursus Tallinnas Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele.

Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust VÕTA. Õpe on tasuline. Osakoormusõppes on võimalik taotleda õppelaenu.

Uudised Sügisest avaneb võimalus õppida maksunduse ja tolli eriala kaugõppes Sisekaitseakadeemias on taas üle mitme aasta võimalik rakenduskõrghariduse tasemel omandada maksunduse ja tolli eriala kaugõppe vormis. Dokumentide vastuvõtt toimub

Kuna sisseastumine Sisekaitseakadeemia finantskolledžisse on olnud väga populaarne ja konkurss suur tolli ja maksunduse rakenduskõrgharidusõppesse oli eelmisel aastal konkurss 10,17 inimest ühele õppekohalesiis otsustatigi avada maksunduse ja tolli eriala ka kaugõppe vormis, et õppimisvõimalused oleksid paindlikumad ja õppimine võimalik ka juba tööturul aktiivsetele inimestele.

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused, et edukalt töötada finants- maksu- ja tolliametnikuna tänastes oludes.

Teeme ise söödanõu

Õppijad saavad väga hea baashariduse, mis võimaldab töötada nii era- kui riigisektoris. Õppe jooksul omandab üliõpilane põhjalikud majandus- ja õigusalased teadmised ja õppekava läbimisel on lõpetaja võimeline sooritama raamatupidaja 6. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele.

Maksunduse voimalused

Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.