Aprillil Peterburi: Peterburi Riiklik Ülikool , teaduslik-praktiline seminar "Välismaise majandustegevuse regulatsiooni süsteemi parendamine pidades silmas Venemaa Föderatsiooni ühinemist WTOga " Peamised tegurid Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamisel alates. Põllumajandusettevõtetenetolisandväärtusel põhinenud jätkusuutlikkuse analüüs näitas, et väikesed põllumajandusettevõtted ei olejätkusuutlikud, neil ei ole piisavalt vahendeid investeeringuteks ja tootmise ümberkorraldamiseks. Strateegia kokkusobivus ühenduse maaelu arengu strateegiasuunistega ning täiendavus muude ühenduserahastamisvahenditega

Allpool on toodud juhtum, kus Pacman Co on valmis omandama Cookies Co. Järgnevalt on toodud nende bilansid. Strateegia telgede kaupa, kvantifitseeritud eesmärgid Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine Põllumajanduskeskkonna ja paikkonna säilitamine Maapiirkondade elu kvaliteet Mitmekesistamise strateegia ITC.

maamajanduse mitmekesistamine Kvantifitseeritud eesmärgid Üldine sotsiaal-majanduslik areng Laiem maaelu areng Maaelu arengu kavad ja rahaliste vahendite soovituslik jaotus Strateegia kokkusobivus ühenduse maaelu arengu strateegiasuunistega ning täiendavus muude ühenduserahastamisvahenditega Strateegia kokkusobivus ühenduse maaelu arengu strateegiasuunistega ning seosed muu ühendusepoliitikaga Strateegia kokkusobivus ühenduse maaelu arengu strateegiasuunistega Strateegia seosed muu ühenduse poliitikaga Vastastikune täiendavus ÜPP ja muude ühenduse rahastamisvahenditega Vastastikune täiendavus ÜPPga Vastastikune täiendavus muude ühenduse rahastamisvahenditega Maapiirkondade säästvat arengutsilmas pidades keskendub MAS ühenduse põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, maadehooldamise ja keskkonna, elukvaliteedi ja tegevuste mitmekesistamise eesmärkidele, võttes samas arvesseEesti maaelu omanäolisust ja mitmekesisust.

Konglomeraat

Euroopa Liidu EL liikmesriigina on Eestil võimalik osaledaühenduse maaelupoliitikas ja saada osa Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest. Käesolevdokument on tugiraamistik Eesti maaelu arengukava — koostamiseks. MAS sisaldab majandusliku, sotsiaalse Mitmekesistamise strateegia ITC. keskkonna hetkeolukorra analüüsi, üldist strateegiat koosühenduse prioriteetide tõlgendamise ja riiklike prioriteetidega, telgedepõhist strateegiat kooskvantifitseeritud eesmärkidega, strateegia sisemist ja välist kooskõla ning vastastikust täiendavust muudeühenduse finantsinstrumentidega, riikliku maaeluvõrgustiku loomise korraldust ja soovituslikku eelarvet.

Maaelu arengu poliitika täiendab ühist põllumajanduspoliitikat ÜPP ning annab seeläbipanuse ühenduse eesmärkidesse ja integreerib muud poliitikaprioriteedid, edendades erinevatevaldkondade vahelist koostoimet. MAS vastab ühenduse ja siseriiklikele prioriteetidele ning täiendabühenduse poliitikat. MASi vastastikust täiendavust ja kooskõla muu ühenduse poliitikaga kirjeldataksetäpsemalt 5.

MASi üldises kontekstis võetakse ühelt poolt arvesse ÜPP konkurentsivõimele ja säästvale arengulesuunatud otsuseid, mis toetuste tootmisest lahtisidumise kaudu suurendavad turule orienteeritust ja läbierinevate keskkonna- toiduohutus- ja loomade heaolu nõuete põllumajandustootjate omavastutustsuurendades aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ja tarbija rahulolule. Teiselt poolt arvestatakse kaMaailma Kaubandusorganisatsiooni WTO läbirääkimistest tulenevat survet ÜPP arengule ja sellestpõhjustatud toetuste vähenemisele ning maailma põllumajandusturu liberaliseerimisele.

MASi koostamine ja koordineerimine on toimunud Põllumajandusministeeriumi juhtimisel. Põllumajandusministri 1. Juhtkomisjonis toimub põhitöö telgedepõhistes töörühmades, kus osalevate sotsiaalpartneritering on veelgi laiem.

Maaelu arengu strateegia on kooskõlastatud ministeeriumideganing MASi on heaks kiitnud Vabariigi Valitsus. Strateegia esitatakse teadmiseks Euroopa Komisjonile. Hinnang majanduslikule, sotsiaalsele jakeskkonna olukorrale ning lähteindikaatorid1.

Eesti maaelu arengu strateegia 2007-2013

Üldine olukord1. SKP Piirkondlikud erinevused SKP osas on viimastel aastatelkasvanud. Nimetatud ajavahemikul on SKP elaniku kohta kasvanudkeskmiselt 1,7 korda. Põhja-Eestis ületas SKP elaniku kohta riigi keskmist näitajat 1,5korda. Tegevusalade kaupa kasvas Lisandväärtus vähenes vaid kalapüügi tegevusalal. SKP suurenemist mõjutasid kõige enamtöötlev tööstus, veondus, laondus ja side ning hulgi- ja jaekaubandus. Põllumajanduse, jahinduse jametsamajanduse lisandväärtus kasvas TööhõiveHõivatud inimeste arv suurenes Mitmekesistamise strateegia ITC.

Maapiirkonnas on alates Kokku onalates Tööhõive kasvu peamised allikad on jätkuvalt töötlev tööstus, maaturism, ühistegevuse japartnerluse laiendamine, haridus ja kaubandus, kuid ka veondus ja ehitus. TöötusTööjõuturu positiivsete arengute tulemusel alanes töötuse määr Maapiirkonnatöötuse määr vähenes Samas on probleemtöökohtade vähesus maapiirkonnas.

Suurem mure on heitunute arvu suurenemine madalaharidustasemega maaelanike, eriti meeste hulgas. Kokkuvõttes heitunute arv, mis püsis RahvastikEesti rahvaarvu vähenemine on viimastel aastatel pidurdunud. Maaelanikkonna üldarv on jäänud suhteliseltstabiilseks: Põllumajanduslik tootminePõllumajandus on üks üleminekuperioodil kõige sügavamaid muutusi läbi teinud majandusharusid. Vaatamata põllumajanduse vähenenud osatähtsusele Eesti majanduses, on säilinud selle kandev roll elaniketoiduainetega varustamisel, maapiirkondade ettevõtluses Mitmekesistamise strateegia ITC.

kultuurmaastiku kujundamisel. Alles Põllumajanduses loodava lisandväärtusenegatiivne reaalkasv on mõjutanud ka põllumajanduse ja jahinduse osatähtsust tegevusaladelisandväärtuses kokku. Kui Kui nt Põllumajanduse majandusliku arvestuse kohaselt oli põllumajandustoodangu väärtus Põllumajandustootjate brutolisandväärtus suurenes Suurema osa toodanguväärtusest moodustab loomakasvatus, mille osakaal oli Kui lugeda aktiivseteks põllumajanduslikeks majapidamisteks neid, keson taotlenud põllumajanduslikuks tootmiseks või maastiku korrashoidmiseks ühtset pindalatoetust, siis 7ühtse pindalatoetuse taotlejaid on meil u 19 Samas tuleb arvestada, et vastavalt põllumajanduslikuraamatupidamise andmebaasi FADN andmetele on meil vaid u n-ö professionaalset äriettevõtjat,kes põhilise osa oma sissetulekutest saavad põllumajanduslikust tootmisest suuremad kui 2 ESÜ.

Vanuseline struktuur Eesti põllumajanduses on võrreldav EL omaga. Võrreldes EL vastavate näitajatega, kus 35aastaste suhe 55aastastesse on 0,12, onEestis vastav näitaja 0, Sellest tuleneb vajadus soodustada noorema põlvkonna osalemistpõllumajanduses. Põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimePõllumajandusliku tootmise konkurentsivõime praeguse olukorra mõistmiseks tuleb pöörata tähelepanujuba Mitmekesistamise strateegia ITC. probleemidele.

Sellistes ebavõrdsetes konkurentsitingimustes vähenespõllumajanduse kui sektori konkurentsivõime ning puudusid võimalused vajalike investeeringutetegemiseks. Langesid ka põllumajandussaaduste kokkuostuhinnad, mis ei võimaldanud tootmiseajakohastamiseks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks akumuleerida piisavalt kapitali.

Lisaks sellele on investeeringuvajadus oluliselt suurenenud seoses põllumajandusliku tootmise vastavusseviimisega Eesti poolt ühinemislepinguga võetud kohustustega rakendada vastavaid ELi õigusakte. PärastELiga ühinemist on seoses otsetoetuste suurenemisega Eesti kui uue liikmesriigi põllumajandustootjateinvesteeringute omafinantseerimise suutlikkus paranenud, kuid samas on ka kulutuste tase kasvanud. Siinkohal tuleb lisada, et ka uue programmiperioodi — jooksul on oodata suuri lisainvesteeringuidvajavaid uusi nõudeid põllumajandustootjatele PVT nõuete järgimine peab tagama keskkonnanõueteparima täitmise.

Eestis on koostatud loomakasvatuse veiste, sigade ja lindude jaoks kohalikud PVTjuhised, mis arvestavad lisaks keskkonnakaitsele veel ka farmipersonali ning loomade heaoluga.

Eelistatakse sellist tehnoloogiat, mis vähendab reostuse sattumist õhku, vette või pinnasesse ja võimaldabjäätmete paremat ärakasutamist.

Samuti arvestatakse energia- ja veeressursi optimaalset kasutamist. Loomakasvatajad, kes peavad hakkama vastama PVT nõuetele, on keskkonnakompleksloa kohustuslased,kus sätestatakse kõik PVT nõuetega vastavusse viimiseks vajalikud investeeringud ja määratakse katähtpäevad, mis ajaks peab tootja vastavatele nõuetele vastama. Lisaks on uue perioodi alguses vaja arvestada nõuetele vastavusest tulenevate nõuetega vastavusse viimiseinvesteeringuid.

Taj Hotels Kuurordid ja paleed Näide 4 - ühinemine ja omandamine Üks levinud meetod teise ettevõtte viimiseks tema kontrolli alla on tuntud ühinemis- ja ülevõtmismeetod. Mitme ettevõtte järkjärguline omandamine mitteseotud äris on see, kuidas konglomeraat jätkab oma tugipunktide loomist. Firmaväärtus on see, mis kajastatakse omandaja raamatupidamises immateriaalse varana lisaks sellele, mida makstakse ostutasuna. Ostja võib olla valmis sihtmärgile lisatasu maksma, võib-olla konsolideerimishüvede, sünergiaeeliste tõttu või teatud ressursi hankimiseks või mõnel juhul isegi aktsionäride rahuldamiseks.

Näiteks on perioodi viimastel aastatel jõustumas lindude ja maheloomade pidamise uuednõuded ning need toovad kaasa Mitmekesistamise strateegia ITC. hüppelise kasvu nii linnukasvatuses Mitmekesistamise strateegia ITC. Samuti on oodata täiendavaid nõudeid loomade kaitset ja heaolu käsitlevastühenduse tegevuskavast —, millele tuleb tähelepanu pöörata. Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud põllumajandussektori investeeringute vajaduse uuringust selgub, etaastatel — tuleb investeerida Eesti põllumajandussektoris erinevatele stsenaariumidele tuginedes19,4—21,8 mld krooni, sellest 5,8—6,5 mld krooni on seotud uute nõuetega, ülejäänud 13,6—15,3 mld kroonion eespool nimetatud Uuringust tuleb välja ka, et vastavalt FADNi andmetele on suuremad põllumajandustootjad suhteliseltparemini varustatud kasutamiskõlblike masinate, seadmete ja ehitistega kui väiksemadpõllumajandustootjad.

Arvestades suurt investeeringuvajadust, tuleb tähelepanu pöörata ka põllumajandustootjate vajalikeinvesteeringute omafinantseerimise suutlikkusele. Põllumajandustootjate tulu analüüsimisekstootmistüüpide ja suurusgruppide kaupa on kasutatud FADNi andmeid. Põllumajandusettevõtetenetolisandväärtusel põhinenud jätkusuutlikkuse analüüs näitas, et väikesed põllumajandusettevõtted ei olejätkusuutlikud, neil ei ole piisavalt vahendeid investeeringuteks ja tootmise ümberkorraldamiseks.

Kakeskmise suurusega ettevõtted vajavad oluliselt ümberkorraldamist, nende tugevnemine ja jätkusuutlikkuse 8paranemine on äärmiselt oluline maaelu arengu ja konkurentsivõimelise põllumajandussektori seisukohast. Samas jääb see oluliselt alla EL vastavale näitajale — krooni Põllumajandussaadusi töötlev tööstusToiduainetööstus on peamine kodumaise põllumajandustoodangu kokkuostja ja väärindaja. Põllumajandussaaduste töötlemine mittetoiduks moodustab siiani väga väikese osa Eestipõllumajandussaadusi töötleva tööstuse toodangust.

Toiduainetööstus andis Toiduainetööstuse osakaal töötleva tööstuse kogutoodangus on küll langemas,kuid selle põhjus ei ole mitte niivõrd toiduainetööstuse toodangumahtude vähenemine, kuivõrd teistesektorite, eeskätt masina- ja aparaaditööstuse ning puidutööstuse osatähtsuse suur tõus. Jätkuvalt ontegemist töötleva tööstuse kõige suurema, kuid ka kõige madalama müügimahu kasvutempoga sektoriga.

Mitmekesistamise strateegia ITC.

Lisandväärtus töötaja kohta oli suurem kui põllumajanduses, Kogu toiduainetööstuse toodangumahus on suurim osa piimatööstusel, mis moodustas Sektori ettevõtete arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena.

Kõik ekspordi muudatused põhinevad otseselt eksportivatel ettevõtetel. Milline on siin dünaamika ja kuivõrd on Venemaa ettevõtjad ekspordiäriga seotud? Aastate möödunud perioodil kasvas eksportivate organisatsioonide arv pidevalt välja arvatud üksikud ettevõtjad. Nende arv ulatus Milliseid järeldusi saab teie arvates Venemaa ekspordi olukorra põhjal teha?

Millised on meie võimalused maailmaturul? Minu arvates võimaldab ülaltoodud tegurite ja argumentide koosmõju öelda, et säilitades ekspordisektoris süsteemsed probleemid, näitab Venemaa ekspordikompleks siiski märkimisväärset mobiliseerimis- ja innovatsioonipotentsiaali ning on põhimõtteliselt võimeline laienema uutesse toot nišidesse ja uutele maailmaturgudele.

Sellise laienemise peamised tingimused: venemaa tööstusliku ja tehnoloogilise revolutsiooni toetus, mis on vajalik ekspordi järjepidevaks mitmekesistamiseks ja selle kõrge konkurentsivõime tagamiseks; tõhusa eksporti toetava ideoloogia ja eesmärkide seadmise rakendamine, mis on ennekõike vajalik Venemaa praeguste ekspordivõimaluste mobiliseerimiseks, ekspordisektori laiendamiseks ja kaubanduspartnerite prioriteetseks muutmiseks; konkurentsivõimelise riikliku eksporditoetuste süsteemi loomine, pakkudes tugimehhanisme ja -vahendeid Mitmekesistamise strateegia ITC.

maailma standardite tasemel ning pakkudes eksporditegevusele kõige mugavamaid institutsioonilisi ja regulatiivseid tingimusi; venemaa ja EAEU ennetava kaubanduspoliitika järgimine välisturgude sügavaks avamiseks.

Te räägite Venemaa ekspordi laienemise võimaluste olemasolust, kuid konkurents maailmaturul on väga tihe, protektsionistlikud meeleolud süvenevad, eriti Mitmekesistamise strateegia ITC. uue administratsiooni poolt, ja Venemaa-vastased sanktsioonid jäävad alles.

Kuidas selle kõigega on? Venemaa ekspordi välised väljakutsed, riskid ja piirangud kindlasti ei kao ja isegi ei süvene, kuid tänapäeval saab paljusid neist väljakutsetest ja piirangutest kasutada täiendavate stiimulitena, et mitmekesistada ja parandada Venemaa rahvusvahelise kaubandustegevuse tõhusust. Ajakava koostas "ExpertOnline" Tõsine väljakutse Venemaa ekspordile ja selle väljavaadetele on seotud Hiina kiire industrialiseerimisega ja agressiivse sisenemisega nendesse ekspordinišidesse, kus Venemaa tundis end varem hästi.

Hiina pole paljudest aspektidest loobunud Venemaa impordist oma toodangu kasuks, vaid tõrjub Venemaad ka kolmandate riikide turgudelt.

  1. Otsing Otsing Venemaa ekspordi mitmekesistamise probleem.
  2. Haridus Venemaa ekspordi mitmekesistamise probleem ja uus majanduspoliitika kontseptsioon.

See kehtib esiteks tööstuslike põhitoodete - keemiatoodete, mustmetallide, teatud puidu- ja paberitoodete jne kohta.

Sama tõsine väljakutse Venemaa ekspordipotentsiaali realiseerimiseks on seotud uue põlvkonna piirkondlike kaubanduslepingute arvu kujunemisega ja laienemisega, mis annavad liikmesriikidele võrreldes kolmandate riikidega märkimisväärseid vastastikuseid eeliseid turgudele juurdepääsu osas. Venemaa ja EAEU partnerid on siiani Mitmekesistamise strateegia ITC. tegevuses väga nõrgalt osalenud. Trumpi valimist, uue USA administratsiooni rõhutamine "õiglaste" kahepoolsete tehingute sõlmimisele valmisolekuga olemasolevad lepingud läbi vaadata ning Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse projekti külmutamine pärast otsust Ühendkuningriigist välja astuda.

EL tervikuna, suurendades rahvusvahelise kaubandussüsteemi arengus ebakindlust, loob Venemaa jaoks siiski "võimaluste akna" oma välispositsiooni tasakaalustamiseks ja üleminekuks EAEU-s ennetavale kaubanduspoliitikale avamiseks välisturgudeleriti Euraasias ja Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Stagnatsioon koos energiakandjate, muude toorainete ja materjalide turgude suurenenud hinnakõikumistega põhjustas majandusdünaamika aeglustumist ja sisenõudluse vähenemist arengumaades - nende kaupade eksportijaid.

Ja paljud neist osariikidest on Venemaa tööstus- ja põllumajandustoodete potentsiaalsed müügiturud. Kuid samal ajal sunnib eksporditulude langus vaatlusaluseid riike võtma meetmeid majanduse mitmekesistamiseks infrastruktuuri ja tööstusliku ehituse eeskujul, kus Venemaal on märkimisväärne kogemus ja konkurentsieelised.

Venemaa ekspordi tundlik hoiatav tegur on geopoliitiliste pingete püsimine, jätkuv sanktsioonide vastasseis läänega ja kaubanduse de facto piiramine oma suurima partneri Ukrainaga. Ühelt poolt piirab see kõik oluliselt juurdepääsu välisfinantseerimisele venemaa ettevõtted palju raskem on teha välispartneritele tehingute finantstingimuste kohta konkurentsivõimelisi ettepanekuid ja üldiselt halvendab välisturgudel äritegevuse tingimusi.

Mitmekesistamise strateegia ITC.

Teisalt on see olukord võimas stiimul riikliku eksporditoetuste süsteemi väljaarendamiseks, välismüügi geograafiliseks mitmekesistamiseks, keskendudes Aasia riikidele ja teistele dünaamilistele arenevatele turgudele, ning ekspordipotentsiaaliga tööstusharude moodustamiseks impordi asenduspoliitika raames. Jätkub Saate tutvuda meie teiste Venemaa eksporti käsitlevate väljaannetega.

Spartak Andrey Andrei Nikolaevitš Spartak Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige, majandusteaduste doktor, professor, ülevenemaalise keskkonnauuringute instituudi direktor, Venemaa majandusarengu ministeeriumi Venemaa teadus- ja tehnoloogiaakadeemia osakonna juhataja Sissejuhatus Esimene peatükk.

Ekspordi mitmekesistamise probleemide analüüsi teoreetilised ja metoodilised aspektid kaasaegses maailmamajanduses Ekspordi mitmekesistamine majandustegevuse mitmekesistamise üldises süsteemis lk.

Mitmekesistamise strateegia ITC.

Kaasaegsed lähenemisviisid kaupade ja teenuste klassifitseerimisele rahvusvahelises kaubanduses lk. Globaalsed suundumused ja mitmekesistamise riigipõhisus väliskaubandus alates. Struktuurimuutused tänapäevases maailmakaubanduses ja mitmekesistamisprotsessides lk. Ekspordi mitmekesistamise kogemus juhtivate tööstusriikide ja arengumaade majanduse mitmekesistamise üldises süsteemis lk. Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise hetkeseis 2.

Tooraineekspordi ja teenuste ekspordi mitmekesistamise seos Venemaa väliskaubanduses lk. Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise peamised tegurid alates. Üldised kontseptuaalsed lähenemised rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks ja Venemaa ekspordi mitmekesistamiseks lk. Uuenduslikud tegurid Venemaa kaubaekspordi mitmekesistamisel lk. Venemaa Föderatsiooni väliskaubandusel on pikka aega olnud oluline roll kogu riigi majanduse arengus.

Konglomeraat (tähendus) - Konglomeraatide äri näited

Pärast teatavat langust aastatel Need näitajad ei peegelda siiski mitte niivõrd Venemaa ekspordi füüsilise mahu kasvu ja selle kvalitatiivset struktuurilist paranemist, kuivõrd konjunktuuri hinnamuutused maailmakaubanduses on soodsad Venemaa traditsiooniliste eksportkaupade jaoks. Suhteliselt väikese grupi levimus Venemaa ekspordis varem kogu kütuse, energia ja tooraine madal tase ringlussevõtt muutub märkimisväärsemaks kui varasematel aastatel.

Mitte suutis rahvusvahelist konkurentsivõimet fundamentaalselt parandada kodumaine tehnika, teadusmahukad tooted ja kõrgtehnoloogilised teenused. Kodumaise ekspordi geograafilist struktuuri tuleb laiendada. Samal ajal toimuvad kaasaegses maailmamajanduses kardinaalsed struktuurimuutused, mis kajastuvad ka rahvusvahelise kaubanduse kaubastruktuuri olulistes muutustes, mis teatud määral ei vasta olukorrale Venemaa ekspordi struktuuris.

Hinnang majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonna olukorrale ning lähteindikaatorid Üldine olukord Põllumajanduslik tootmine Põllumajandussaadusi töötlev tööstus Teadus, haridus, nõuanne

Sellega seoses on probleemid rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks kodumaiste kaubanduslikud tooted ja teenused ning kodumaise ekspordi järkjärguline mitmekesistamine on kujunemas Venemaa jaoks ülitähtsateks probleemideks, mis on eriti oluline majanduse üleilmastumise kontekstis, kus esiplaanile tulevad konkurentsivõime tegurid, määrates eelnevalt kindlaks mitte ainult üldise positsiooni, vaid ka riigi poliitilise staatuse maailmamajanduses ja poliitikas.

Juba Venemaa Föderatsiooni presidendi pöördumises Venemaa Föderatsiooni föderaalkogu poole Neid meetmeid ei suudetud siiski täielikult rakendada, pealegi suureneb kütuse ja tooraine ning energiaressursside osakaal Venemaa Parimate voimaluste haridus struktuuris ning masinaehituse, teadusmahukate toodete osakaal väheneb.

Samal ajal arenevad Venemaa majanduses vertikaalsed seotud tööstusharudes ja tootmisvaldkondades ning horisontaalse integratsiooni ja mitmekesistumise vormid majandustegevuse levik majandusharudele ja sfääridele, mis pole seotud põhisfääriga. Venemaa majanduse järkjärgulise mitmekesistamise ja sellest lähtuvalt ka majandusliku Mitmekesistamise strateegia ITC. seisukohast eksport otsib võimalusi innovatiivsete tegurite tõhusaks kaasamiseks riigi majandusarengusse ning toodetud ja eksporditud teenuste intellektualiseerimisse.

Erilist tähelepanu pöörati sellele Venemaa Föderatsiooni presidendi pöördumises Vene Föderatsiooni föderaalsesse assambleesse Seega omandavad erilist tähtsust probleemid Venemaa kaupade ja teenuste ekspordi mitmekesistamisel koos rahvamajanduse struktuuri mitmekesistamisega globaliseeruvas maailmamajanduses toimuvate struktuurimuutuste taustal.

Probleemi täpsusaste. Arvestades nimetatud asjaolusid, on rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise kaasaegsete probleemide uurimine ja Venemaa jaoks - mitmekesistamise, peamiselt ekspordi probleem, teaduslik ja praktiline huvi. Selles osas pole juhus, et Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise erinevad aspektid, samuti kogu riigi majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime mitmekesistamine Mitmekesistamise strateegia ITC.

suurendamine kajastuvad mitmete kodumaiste majandusteadlaste, näiteks V. Andrianovi, A. Barkovski töödes. S, Movsesyan A G. Yu, Senchagov V. Rahvamajanduse struktuurse paranemise ja väliskaubanduse mitmekesistamise probleeme käsitlesid ka mitmed välisteadlased.

Doktoritöö ettevalmistamisel kasutati selliste majandusteadlaste monograafiaid ja artikleid nagu Arndt SV. Mitmed kaasaegse rahvusvahelise kaubanduse ja Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise olulised aspektid pole siiski põhjalikult ja põhjalikult uuritud.

Nii et väitekirja kandidaadi sõnul on mitmekesistamist kui keerukat, mitmetahulist ja mitmetahulist nähtust käsitlev säte, mis Mitmekesistamise strateegia ITC. seotud majandustegevuse levikuga uutele tööstusharudele ja tootmisvaldkondadele, toodetud kaupade ja teenuste valiku laienemisele, geograafilisele sfäärile ja tegevusvormidele ning töövõtjate valiku laienemisele. Lisaks on väitekirja kandidaadi sõnul tänapäevastes tingimustes võimatu uurida väliskaubanduse mitmekesistamise probleeme, võtmata täielikult arvesse kogu majandusliku globaliseerumise protsessi sellele vastuoluliste mõjude kompleksi positiivsetes ja negatiivsetes rahvusvaheliste majandussuhete erinevate subjektide huvide seisukohalt aspektides.

Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise probleemide analüüs taandub sageli vaid teadusmahukate kõrgtehnoloogiliste toodete osakaalu suurendamise probleemile kodumaise ekspordi struktuuris. See probleem näib olevat aga keerulisem ja mitmetahulisem.

Reaalses majanduspraktikas, võttes arvesse Venemaa enda Mitmekesistamise strateegia ITC. võimekust ja üleilmastumise vastuolude süvenemist, saab rakendada kodumaise ekspordi mitmekesistamise kombineeritud versiooni, mis põhineb majandusarengu ressursside-uuenduslikul mudelil. Sel eesmärgil võrreldakse väliskaubanduse riiklikke näitajaid rahvusvahelise kaubanduse struktuuri ja arengusuundadega. ITC Analüüsitud riigid järjestati saadud andmete alusel, kusjuures 1 oli parim näitaja. Selle arvutamiseks on peamised näitajad järgmised: ühe või teise kaubarühma riikliku ekspordi osakaal vastavas maailma ekspordis; kaubagrupi netoekspordi suurus; eksport elaniku kohta; eksporditava tootevaliku mitmekesistamise aste vaadeldavas tootesegmendis; müügiturgude mitmekesistamise tase.

Kaubandustulemuste muutuse indeksi TRI arvutamisel võetakse arvesse varem märgitud tegurite dünaamilisi parameetreid riigi osakaalu muutus maailma ekspordis, netoeksport, ekspordisortimendi ja müügiturgude mitmekesistamise aste.

Uuringu lõpus saadud lõplikus paremusjärjestuses on kõik tegurid ühesuguse kaaluga. Mudel võimaldab uurida maailmakaubanduse arengumustreid, riikidevaheliste kaubavoogude intensiivsust ja jaotust üksteisega suheldavate riikide objektiivsete parameetrite alusel.

Gravitatsioonimudeli peamine tähendusrikas idee on säte kahe riigi vahelise kaubavahetuse mahu sõltuvuse kohta nende "majanduslikust massist" - positiivsel viisil ja vastupanuteguritest - negatiivsel viisil. Raskusjõu mudeli konstrueerimine põhineb tõdemusel, et kaubandus suureneb võrdeliselt majanduse kasvu ja elanikkonna elatustaseme tõusuga. Kuid see ei võta arvesse maailmakaubanduses esinevaid kunstlikke tõkkeid - nii kaubanduslikke kui ka poliitilisi tariifsed ja mittetariifsed meetmed ning ka poliitilist laadi.

  • Toetatud projektid | Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Eesti maaelu arengu strateegia
  • Vastuvõetud tekstid - Teisipäev, märts

Nende probleemide analüüs rahvusvahelise teenuskaubanduse valdkonnas on endiselt kaasaegse rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise probleemide analüüsimisel tõsine probleem. Nagu teate, on rahvusvahelise teenuskaubanduse statistikas sealhulgas WTO analüütilistes materjalides ainult kolm artiklit - transport, reisimine turism ja "muud tüüpi teenused" mis moodustavad üha suurema osa kogu maailma teenuste ekspordist ja mis on struktuurilt üha enam ja rohkem täidetud uut tüüpi teenustega.

Praegu avaldatud statistika maailmaturul pakutavate Mitmekesistamise strateegia ITC. tehtud tehingute kohta ei ole ammendav, kuna erinevalt kaupadega tehtavatest tehingutest ei ole need paljudel juhtudel seotud tollivormistusega ega ole kõigis riikides piisavalt arvesse võetud.

Ka teenuskaubanduse statistika on puudulik. Peamine teabeallikas on IMF-i poolt maksebilansi real kogutav teave, kuid sellel on mitmeid puudusi.

Esiteks ei esita kõik riigid täielikku teavet maksebilansi kohta. Teiseks ei ole esitatud teave alati piisavalt üksikasjalik. Kolmandaks osutavad paljud ettevõtted teenuseid TNC-de ettevõttesiseste suhete raames, mida samuti ei arvestata täielikult. Kuid üsna sageli ilmneb erinev olukord, kui kaubavahetus hõlmab teenuste eest maksmist, kui neid müüakse koos tööstustoodetega ühes pakendis.

Viimasel kümnendil on seoses teenustekaubanduse üldlepingu GATS rakendamisega toimunud kvalitatiivsed muutused rahvusvahelise teenuskaubanduse statistika parendamisel.

Positiivset rolli mängib IMFi rakendatud ühtne metoodika teenuste väliskaubanduse kajastamiseks ja arvestamiseks liikmesriikide maksebilansis. Teenuste rahvusvahelise klassifikaatori statistika valdkonnas on endiselt keskseks probleemiks teenuste klassifikaatori edasiarendamine. Teenustekaubanduse registreerimiseks on hädavajalik luua rahvusvaheliselt võrreldavad riiklikud süsteemid.

Praegu riikides kasutatav keskse toote klassifikaatori CPC klassifitseerimissüsteem jätab palju küsimusi lahtiseks. Lisaks sellele võib mis tahes klassifitseerimissüsteem olla tulemuslik ainult siis, kui seda rakendatakse kõigis huvitatud riikides ühtemoodi. Teine probleem on seotud kõigi GATS-is pakutavate nelja tüüpi teenuste statistika täieliku, selge ja täpse kajastamisega. Nagu varem märgitud, kajastab teenuskaubandusstatistika piisavalt piiriülest kaubandust, samas kui muud meetodid eriti üksikisikute kaubanduslik olemasolu ja piiriülene liikumine jäävad teenuskaubandusstatistika reguleerimisalast sageli välja.

Kuid me ei tea, kuidas seda kõrgtehnoloogilises teenusmajanduses mõõta. Siin kajastatakse peamiselt piiriülest teenustekaubandust, samas kui statistikas ei võeta põhimõtteliselt arvesse muid teenustekaubanduse meetodeid. Väljakutse on võtta täielikult arvesse teist, kolmandat ja neljandat teenuste osutamise viisi vastavalt GATS-ile ja kehtestada teenuste kaubanduse statistika raamistik vastavalt WTO klassifikaatorile ja kõigile neljale teenuste osutamise viisile.

Kogu väliskaubanduse klassifitseerimise ja statistikaga seotud probleemide kompleksi lahendus võimaldab üksikasjalikumalt ja põhjalikumalt uurida Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise küsimusi kogu rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise protsesside taustal.

Kaasaegse maailmakaubanduse ja mitmekesistamisprotsesside struktuurimuutuste suundumused Viimase 30 aasta jooksul ilmnenud geograafiliste muutuste peamised suundumused hõlmavad järgmist: - Rahvusvahelise kaubanduse otsustava osa ja rolli säilitamine turumajandusega arenenud riikides. Üldiselt on USA viimase kümne aasta jooksul olnud rahvusvahelise kaubavahetuse liider, Saksamaa on teisel kohal aastatel — - esikohal ja Jaapan on kolmandal kohal alates OECD riikide rühm, mis ühendab Valikud Twitteri kaubandus paremini maailma juhtivaid riike, moodustas Samal ajal kippus enamik arenenud turumajandusega riike pidevalt laiendama oma väliskaubanduspartnerite arvu, s.

Arengumaade osakaalu suurenemine - eriti nende kaubandus arenenud turumajandusega riikidega mis Erilise koha arengumaade väliskaubanduse arendamisel hõivavad nn.

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on üleminekujärgus majandusega riikide vastastikune kaubandus märkimisväärselt vähenenud Maailma juhtivad eksportivad Mitmekesistamise strateegia ITC., vastavalt WTO andmetele, olid WTO andmetel oli Venemaa Sellele järgneb: 2 Saksamaa - miljardit dollarit; 3 Hiina - miljardit dollarit Värss selles nimekirjas oli Samal ajal oli Ameerika Ühendriikide osakaal maailma impordis märkimisväärselt suurem kui maailma ekspordis, mis näitab selle riigi väliskaubanduse negatiivseid suundumusi, kus import ületab jätkuvalt eksporti ja kaubandusdefitsiit osutub väga märkimisväärseks WTO andmetel miljardit dollarit.

Tuleb rõhutada, et kuigi eri riikide ja riikide rühmade osakaal maailmakaubanduses jätkub, kasvab ekspordi kui terviku absoluutväärtus enamikus maailma riikides sealhulgas üleminekumajandusega riikideskuid selle kasvu dünaamika on erinev. Naftahindade tõusu mõjul suurenes ekspordi kasv viimase 20 aasta jooksul Aafrikas, Lähis- ja Lähis-Idas.

Piiriülene kaubandus arenes Euroopas aeglasemalt, kajastades majanduskasvu aeglustumist juhtivates Euroopa riikides Prantsusmaa, Saksamaa, Hasskelli kaubandussusteem, Suurbritannia. Põhja-Ameerikas oli väliskaubanduse kasvutempo pisut madalam kui maailmakaubanduse keskmine. Aasia arengumaade väliskaubandus kasvas dünaamilisemalt kui arenenud riikides, kuid neid mõjutas ka majandustegevuse mõningane nõrgenemine.

Üldiselt iseloomustas enamikku maailma riike soov maksimeerida oma väliskaubanduspartnerite arvu, tutvustada ja tugevdada oma positsiooni uutel turgudel - see tähendab keskenduda väliskaubanduse geograafilisele mitmekesistamisele. Rahvusvahelise kaubanduse geograafilise struktuuri muutustega on tihedalt seotud muutused rahvusvahelise kaubanduse kaubastruktuuris.

Maailma ekspordi kaubastruktuuri muutuste üldine Mitmekesistamise strateegia ITC. alates XX sajandi ndate aastate algusest kuni XXI sajandi alguseni oli toorainete, kütuse ja toidu osakaalu vähenemine, millega kaasnes valmistoodete ja pooltoodete osakaalu suurenemine.