Kalasadamate uuendamine 4. Pakutakse optimaalset tootmis- ja tururajatiste kasutamist. Turu mitmekesistamisega seotud väljakutsed on teadusuuringud ja planeerimine, reklaam, turundus ja tegevused, mis on vajalikud toote müümiseks uuele segmendile. Näiteks ühe üksusena müüdava toote saab pärast suuruse muutmist müüa 10 või ühikuna. Ettevõtte vanad ja uued sektorid kannatavad tähelepanu puudumise ja ebapiisavate allikate tõttu. Oluline on teada, et ühe projektitoetuse taotlusega võib projektitoetust taotleda ainult ühe tegevussuuna alla kuuluva tegevuse elluviimiseks.

Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad ja asuvad läbi projektitoetuse taotluste oma strateegias toodud eesmärke ellu viima.

Maksumaar aktsiaoptsioonide kasutamine Kaubandus iganadalaste spioonivoimaluste

Kuidas kaubelda aktsiaoptsioone Startup Stock Trading kursusi on mõeldud strateegia rakendamiseks, see tähendab projektide elluviimiseks. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati toetusperioodi ajal.

Meetme kogueelarve programmperioodil on 26 miljonit eurot ning igale piirkonnale määrab maaeluminister pärast piirkonna strateegia heakskiitmist projektide elluviimiseks eelarve.

Kohalik algatusrühm esitab PRIA-le kõik talle esitatud projektitoetuse taotlused koos nendele lisatud dokumentidega, sealhulgas hindamata jäetud taotlused. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info [at] pria Mitmekesistamise strateegia struktuurid ee alates 1. Alates 1. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta.

Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad ja asuvad läbi projektitoetuse taotluste oma strateegias toodud eesmärke ellu viima. Toetus on mõeldud strateegia rakendamiseks, see tähendab projektide elluviimiseks. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati toetusperioodi ajal.

Juhime tähelepanu, et enne 1. Need tuleb esitada allkirjastatult e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee või saata posti teel aadressile Tähe 4, Tartu või tuua maakondlikusse teenindusbüroosse. Toetust saab taotleda viiel suunal: 1.

ETF kaubandussusteemi ulevaated Kaubandusosade valiku sissejuhatus

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 2. Majandustegevuse mitmekesistamine 3. Kalasadamate uuendamine 4.

Garanteeritud kauplemissusteem Nahkhiirte alternatiivne kauplemissusteem

Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel; 5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Milliseid suundi oma piirkonnas arendada, kuidas jaotada nende vahel ja aastate lõikes piirkonnale eraldatud eelarvet ning millal missuguse suuna projektitoetuste taotlusi vastu võtta, on algatusrühma otsustada ning teavitada.

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse oma piirkonna algatusrühmale.

  • Toote mitmekesistamine - tähendus, strateegia, näide
  • Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine projektitoetus | PRIA

Algatusrühm kontrollib taotluses esitatud dokumente, nende olemasolu, taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskavale ning korraldab taotluste hindamise. Hindamiskomisjoni antavate hindepunktide alusel teeb algatusrühm PRIA-le ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kohta, iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning toetuse suuruse kohta.

Seejärel edastab algatusrühm taotlused PRIA-le. PRIA kontrollida on taotluse vastavus määruses sätestatud nõuetele ning rakenduskavale. Maaeluministeerium on heakskiidu andnud kaheks piirkonna strateegiale ja sealsed algatusrühmad on alustanud projektitoetuste taotluste vastuvõtuga. Abikõlblikud kulud ei tohi ületada ühe toetusesaaja kohta 1 miljonit eurot.

Toote mitmekesistamine Tähendus Toote mitmekesistamine Tähendus Toodete mitmekesistamine on äristrateegia, mis hõlmab uue tootesarja või tootejaotuse, teenuse või teenuseosakonna tootmist ja müümist, mis hõlmab kas samu või täiesti erinevaid teadmiste, oskuste, masinate jms kogumeid, mille eesmärk on tavaliselt ellujäämine või ellujäämine. Selgitus Toodete mitmekesistamine võib toimuda erinevatel äritasanditel või ettevõtte tasandil. See on organisatsiooni strateegia laieneda uueks segmendiks, kus ettevõte tegutseb juba äritasandil, samal ajal kui korporatiivsel tasemel viitab see uude segmenti, mis ei kuulu organisatsiooni reguleerimisalasse, jõudmise. Mõnikord nimetatakse seda ka toodete eristamiseks.

Projektitoetuse saaja võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni eurot. Teise majandustegevuse mitmekesistaminekolmanda kalasadamate uuendamine ja viienda tegevussuuna sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine tegevuste elluviimise eest, kui tegevus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks, ei anta projektitoetust mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul rohkem kui eurot.

Põllumajandustoodete esmatootmisega seotud tegevuse elluviimise eest ei anta projektitoetust ühele ettevõtjale rohkem kui 15 eurot mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Piirkonnad ja algatusrühmad: Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalanduspiirkond. Kinnitus antakse selle Mitmekesistamise strateegia struktuurid, et toetuse taotleja ei ole toime pannud ühtse kalanduspoliitika ÜKP õigusnormide tõsist rikkumist, näiteks kalapüügieeskirjas toodud nõuete rikkumist, samuti keskkonnaalast rikkumist.

Samuti ei tohi taotleja olla toime pannud pettust seoses eelmise rahastamisperioodi EKF ja käesoleva rahastamisperioodi EMKF toetuste taotlemisel ja saamisel; 8. Kui toetust taotletakse kala veekogusse asustamiseks esitatakse lisaks kalapüügiseaduse § 16 lg Mitmekesistamise strateegia struktuurid nimetatud asustamisloa ärakiri.

Toote mitmekesistamine

Kui projektitoetuse taotleja ei ole PRIA klient, peab ta ennast kliendiks registreerima. Täpsem juhend on leitav kliendiregistrist. Oluline on teada, et ühe projektitoetuse taotlusega võib projektitoetust taotleda ainult ühe tegevussuuna alla kuuluva tegevuse elluviimiseks.

Mitmekesistamise toetus - kuidas koostada finantsprognoosi I

Kui projektitoetuse Mitmekesistamise strateegia struktuurid taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme Mitmekesistamise strateegia struktuurid või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe. Koos projektitoetuse taotleja dokumentidega esitab kohalik algatusrühm PRIA-le järgmised algatusrühmas taotluste menetlemist puudutavad dokumendid: 1.

Teatel peab olema kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev. Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad. Toetusega soetatud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Objektide tähistamise määrus Tähistuse kohta saab ka rohkem infot:.