Temalt on ilmunud üle teaduspublikatsiooni. Ta on olnud Eesti Vabariigi Valitsuses riigiminister ning teede- ja sideminister, on praegu või olnud erinevate nii era- kui riigiettevõtete, ühiskondlike organisatsioonide, mõttekodade ja kõrgkoolide juhtorganite liige ning tegutseb konsultandi ja lektorina. Sotsiaalpoliitika valdkonnas on ta tegutsenud üle 25 aasta, tosin aastat tegelenud ka sotsiaalõiguste järelevalvega Euroopas. Ta on osalenud ja osaleb praegu suurtes rahvusvahelistes projektides. Seoses Vilniuse ülikooli üliõpilaste aktiivse osalemisega rahvuslikus liikumises ja

Praegu huvitavad teda eelkõige segregatsiooni ja lõimumise seosed erinevates eluvaldkondades pere, elukoht, kool, töömida ta uurib koos kolleegidega nii Eesti, Rootsi kui ka Soome suurte riigiandmete loendused, registrid alusel.

Päise menüü

Ta on Kristina Kallas on Tartu ülikooli Narva kolledži direktor, kelle peamised uurimisteemad on vähemusrahvustega ühiskondade lõimumisprotsessid, poliitiliste õiguste jagunemine ja vähemuste õiguste reguleerimine, samuti sisserändajate lõimumine ja õigused vastuvõtvates ühiskondades.

Praegu tegeleb peamiselt venekeelse vähemuse lõimumise ja õiguste Bitcoini valikute kauplemine Cboe Nõukogude Liidu endistes liiduvabariikides, aga ka Venemaa poliitikaga endiste kaasmaalaste suunal.

Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht. Erik Terk on tuleviku-uuringute käivitajaid Eestis, juhtis pikka aega iseseisvat uurimiskeskust, Eesti Tuleviku-uuringute Instituuti. Arenguseire Keskust konsulteerib ta eelkõige tulevikustsenaariumide koostamise ja kasutamise metodoloogiliste küsimuste ja geoökonoomilise problemaatika osas. Ta on Eesti ettevõtja, ühiskonna- ja riigitegelane, poliitika ja majanduse, sh transiidi ja transpordi ekspert.

Raul Eamets on Tartu ülikooli majandus­teaduskonna makro­ökonoomika professor ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning ülikooli rektoraadi liige, kelle peamine uurimisvaldkond on olnud seotud tööturu teemadega. Varem on ta kirjutanud artikleid tööturu paindlikkuse ja turvalise paindlikkuse teemal, Rahvusvahelise ulikooli strateegia, ametiühingute rollist tööturul, hariduse ning tööturu seostest.

Praegu on tema uurimisteemad rohkem ränne, palgalõhe ja demograafia. Pikemalt on ta ennast täiendanud Inglismaal, Saksamaal ja Taanis ning osalenud paljudes rahvusvahelistes ning kodumaa teadusprojektides.

Temalt on ilmunud üle teaduspublikatsiooni. Liili Abuladze on Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse projektijuht, kelle peamised uurimisteemad on Eesti rahvastikku iseloomustavad protsessid, eriti rahvastiku vananemine, vanema­ealiste kooselu­vormid ja põlvkondade suhted, aga ka välispäritolu rahvastikuga seotud demograafilised protsessid ja areng.

Arengukava | Tallinna Ülikool

Tal on rahvastiku­teaduse magistri­kraad Groningeni ülikoolist Hollandis, ta on läbinud Euroopa demograafia doktorikooli. Praegu õpib ta Tallinna ülikooli demograafia doktorantuuris.

Rahvusvahelise ulikooli strateegia Kanali kauplemise signaalid

Rein Ahas on Tartu ülikooli inimgeograafia professor, kelle peamised uurimisteemad on rahvastiku ruumiline mobiilsus ja keskkonnamuutused.

Ta on olnud Eesti teaduste akadeemia uurija-professor — ja on ajakirjade Journal of Location Based Services ning Big Data and Society toimetuskolleegiumi liige.

Aet Annist on Tartu ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur, Bristoli ülikooli arheoloogia ja antropoloogia osakonna auliige, kelle peamised uurimisteemad on maaelu kujunemine Rahvusvahelise ulikooli strateegia seda mõjutavad institutsioonid, rändeprotsesside vastasmõju poliitmajanduslike muutustega ja uute klassisuhete tekkimine nendes tingimustes.

  • Täna on rahvusvaheline ämmaemandate päev - Tartu Ülikooli Kliinikum
  • 700 aktsiaoptsioonitehinguid
  • Valikud Trade Delta gamma
  • Kaasatud eksperdid - Riigikogu
  • Strateegiadokumendid | Tartu Ülikool
  • Eesti Maaülikooli arengukava - Eesti Maaülikool
  • Aktsiaoptsioonitehingud Monte Carlo

Eva-Maria Asari on sisekaitseakadeemia koosseisuväline lektor ja Frontexi Euroopa ühise strateegilise piirihalduse magistriprogrammi õppejõud, kelle peamised uurimisteemad on sisseränne ning lõimumine.

Praegu huvitavad teda eelkõige Euroopa rändekriisi ja rahvusvahelise kaitse küsimused. Varem on ta uurinud sisserändega kaasnevaid mõjusid ja ohte ning Eestisse sisserändajate ametialade vastavust Eesti tööturu vajadustele.

Vilniuse Ülikool – Vikipeedia

Martin Ehala on Tartu ülikooli emakeeleõpetuse professor, kelle peamised teaduslikud huvid on eesti keelekeskkonna areng, keeleökoloogia ja etnolingvistiline vitaalsus. Jelena Helemäe on Tallinna ülikooli rahvusvaheliste sotsiaaluuringute vanemteadur, kelle uurimistöö keskmes on ühiskonna rahvuslik ebavõrdsus ja sotsiaalse kihistumise erinevad mõõtmed. Indrek Ibrus on Tallinna ülikooli dotsent ja vanemteadur ning meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse MEDIT juhataja, kelle peamised uurimisteemad on meedia innovatsioon ja evolutsioon.

Rahvusvahelise ulikooli strateegia OTA Trading strateegia

Tema aktuaalsete uurimisteemade sekka kuuluvad digipärandi uuskasutus, audiovisuaalsisu metaandmete standardite evolutsioon, audiovisuaalturgude ümberkorraldused ning meedia- ja interneti­poliitika. Ta oli Mari-Liis Jakobson on Tallinna ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur, kelle teadustöö keskendub hargmaisuse, rände ning kodakondsuse kokkupuutealale nii riiklike poliitikameetmete kui ka üksikisiku vaatepunktist. Hiljem on ta tegelenud mitmikkodakondsus­poliitika ja hargmaisuse poliitikaga laiemalt ning analüüsinud ka rände- ja lõimumis­poliitikat.

Rahvusvahelise ulikooli strateegia Mis on Forex kauplemise CFD

Kaja Kumer-Haukanõmm on doktorikraadiga ajaloolane, kes töötab tänapäeva põgenikega. Tema peamised uurimisteemad on eestlaste ränne ja suurriikide suhtumine Eestisse Teise maailmasõja ajal ning pärast seda. Praegu huvitab teda kõige enam eestlaste väljarände esimene ja teine laine, arengujooned eestlaste kogukondades väljaspool kodumaad ning tänapäeva põgenikud.

Sotsiaalmeedia menüü

Suur osa tema uurimistööst põhineb eri arhiivide materjalidel. Ta on kirjutanud hulgaliselt artikleid eestlaste väljarändest Teise maailmasõja ajal ja kogukonna arengust läänes.

Eesti Maaülikooli arengukava Eesti Maaülikooli arengukava aastani Eesti Maaülikooli akadeemiline keskus on koondunud Tähtvere linnakusse, ajakohastatud on uurimis- ja õppetööks vajalik taristu, tõusnud on teadustöö ja doktoriõppe kvaliteet. Ingliskeelsete õppekavade avamine, välisõppejõudude ja -teadurite ning vahetusüliõpilaste arvu suurenemine ning edu väliskoostööprojektide taotlemisel on loonud aluse ülikooli rahvusvahelise tuntuse suurendamiseks. Järgneval perioodil on eesmärk pöörata rohkem tähelepanu ülikooli liikmeskonna arengu igakülgsele toetamisele, koostöö süvendamisele ülikooli fookusvaldkondade vahel ning ülikooli osatähtsuse suurendamisele ühiskonna ja majanduse arengu suunamisel.

Rainer Kattel on Eesti teaduste akadeemia uurija-professor ning Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi innovatsiooni­poliitika professor, kelle peamised uurimissuunad on seotud innovatsiooni­poliitika ja avaliku sektori innovatsiooniga, samuti alternatiivsete majandusteooriatega.

Eneken Laanes on Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse vanemteadur ja Tallinn ülikooli võrdleva kirjandusteaduse dotsent, kelle peamised uurimisteemad on kultuurimälu, nõukogudejärgne mälukultuur Rahvusvahelise ulikooli strateegia ja rahvusteülene kirjandus ning kunst. Triin Lauri on Tallinna ülikooli avaliku poliitika lektor ja interdistsiplinaarsete eluteeuuringute Rahvusvahelise ulikooli strateegia, kelle peamised uurimisteemad on olnud perede haridusotsustustega seotud ebavõrdsusprobleemid erinevatel haridusastmetel ning ebavõrdsusega seotud poliitikameetmete kujundamine.

Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025

Lisaks haridusteemadele PayPal binaarsed variandid tema praegune uurimishuvi seotud ka sotsiaalse investeeringu ajastuga tänapäevases heaolu­poliitikas, analüüsides nii sellise poliitika olemust, elluviimist soodustavaid asjaolusid kui ka võimet toetada erinevate sotsiaalsete rühmade eluteed.

Kadri Leetmaa on inimgeograafia vanemteadur ja õppejõud Tartu ülikooli geograafia osakonnas, kelle peamised uurimisvaldkonnad on Eesti siseränne, elukohamobiilsus linnaregioonides, rahvusrühmade kontaktid linnaruumis, segregatsioon linnades, sotsialismijärgsed muutused linnades, linnaplaneerimine. Helina Maasing on sisekaitseakadeemia teadur rände ja radikaliseerumise alal, kelle peamised uurimisteemad on sisseränne ning äärmuslus.

Varasemates töödes on ta eelkõige keskendunud töörände teemadele.