Sidusus ja vastastikune täiendavus ELi muude meetmetega Strateegia ja tegevuskava rakendamisel järgib komisjon nende vastastikust täiendavust ja sidusust nii käimasolevate seotud meetmetega nt liidu tolliseadustik,[6] vastastikuse haldusabi osutamine[7] kui ka muude poliitikavaldkondadega. Lisaks on strateegias arvesse võetud kaubavahetuse hõlbustamise ja kiirendamise olulisust ELi jaoks, ettevõtjate keskset rolli ning vajadust vältida tarbetuid häireid logistika ja tarneahela toimimisel. Millised on alternatiivsed lisanduvad sise kontrollimeetmed? Näiteks levinumad on juhtimise ja kontrolli risk, õigusaktidega seotud risk, inimressursi risk, IT risk, protsessirisk, mudelirisk, likviidsusrisk, tururisk ja äririsk. Tollivaldkonna mitmetasandilise riskijuhtimise edendamine ELis Komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd kogu ELi hõlmava riskijuhtimise raamistiku tulemuslikkuse ja tõhususe parandamiseks ning võtavad samm-sammult vajalikke meetmeid järgnevalt osutatud eesmärkide saavutamiseks asjakohaste vahenditega.

Riski valtimise strateegia

Strateegilise riskijuhtimise põhijooned on tavaliselt loetletud järgmiselt: Riskide vahelise seose määratlemiseks ja koordineerimiseks peaksid riskikomitees olema esindatud kõik ettevõtte peamised valdkonnad. Riskikomitee liikmed peavad olema ettevõtte riskijuhtimise eest seisjad.

  1. Riskidele vastumeetmete planeerimine (Risk Response Planning)
  2. Tänaseks on mõistetud, et riskijuhtimine aitab nii olemasolevat äri kaitsta, kui ka toetada äri laienemist ja arengut õigustatud riski ja tulususe tasemel.
  3. No comments PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse — uued võimalused riskihalduse moodulis Iga organisatsiooni tegevus on seotud riskidega, mis otseselt või kaudselt, tekivad sisemiste protsesside, inimeste, tegevuste, süsteemide või väliste sündmuste sobimatusest.
  4. Kõikidest riskidest pole võimalik hoiduda.

Komitee koosolekutel tuleks andmeid jagada, riske tuleks avalikult arutada ja muret tunda võimalike tegevuskavade pärast. Kõik liikmed peaksid Riski valtimise strateegia komisjoni koosolekutel.

Riski valtimise strateegia

Kuigi see on keeruline, on oluline juhtida koosolekuid ja keskenduda olulistele riskidele, millega ettevõte silmitsi seisab, hoida andmeid võimalikult ajakohastena ning pakkuda kõrgema juhtkonna tuge pidevalt. Peamine riskiteave tuleks edastada asjakohastele töötajatele kogu ettevõttes. Komitee töö tuleb viia vastavusse ettevõtte üldiste strateegiate ja ärieesmärkidega.

Riski valtimise strateegia

Strateegilise riskijuhtimise rakendamiseks peab ettevõttel olema tugev riskikultuur. Majandus üksus ei rakenda tõenäoliselt tõhusat strateegilist juhtimist, kui puudub riskikultuur, mis julgustab riske tuvastama ja arutama, rikkumisi läbi vaatama ja võimalike riskide võimalustest kinni pidama.

Riski valtimise strateegia

Äris on tugev riskikultuur, kuid kui see pole strateegiline, on võimalik suunata ettevõtte riskikultuur strateegilisi Riski valtimise strateegia toetama.

Kui aga ettevõttes on nõrk riskikultuur, ei oma ettevõtte riskikultuur olulist mõju.

Riski valtimise strateegia

Sellisel juhul on vaja rohkem muudatusi ettevõttes ja juhinduda tuleks kõrgemast juhtkonnast. Strateegia risk on oht, et strateegia toob kaasa kaotusi.

Igal strateegial on riske, mida saab strateegia planeerimise raames ennustada.

Riski valtimise strateegia

Risk on osa igast strateegiast, mitte tingimata vigase strateegia tulemus. Peamised strateegiariskid on: vastutusrisk, turundusrisk, muudatuste juhtimine, programmirisk, projektirisk, konkurentsirisk, innovatsioonirisk ning ühinemis- ja omandamisrisk. Meie organisatsioon pakub ettevõtetele strateegilise riskijuhtimise teenuseid ka strateegiliste riskijuhtimisteenuste raames.