Rohkem infot soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohta leiad SIIT! Sooline palgalõhe Töötasu on enamiku inimeste jaoks peamine sissetulekuallikas, mis mõjutab peale igapäevase toimetuleku ka hüvitiste ja pensioni suurust ning elukvaliteeti kogu inimese elukaare vältel. Nõuete ühetaolisus pimestab — kriteeriumite võrdsus maskeerib süsteemi kitsaskohad ning tõstab ebavõrdsuse põhilise taustpõhjendusena esile isiklikud valikud. Näiteks plaanib riik muuta vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi senisest lihtsamaks ja pandilikumaks, anda Tööinspektsioonile ülesande teostada soolise palgalõhe üle järelevalvet jne.

  1. Valikute vertikaalne levik
  2. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati
  3. Hiina ja mitmepoolne kaubandussusteem
  4. Jagab tulevasi tehinguid ja nouandeid valikutehingute jaoks
  5. Varude valikulise vaartuse vaartus
  6. Здесь Человек собрал все плоды своего гения, все, что удалось спасти из руин прошлого.

Soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide tajumist Eesti teaduses pärsib meritokraatlik suhtumine Uuringu eesmärk oli välja selgitada, milline on soolise võrdõiguslikkuse olukord Eesti teadusmaastikul ning millised tegurid mõjutavad eriala- ning akadeemilise karjääri valikut ja selle arengut riiklikes teadusasutustes: kuues avalik-õiguslikus ülikoolis ning seitsmes teadus- ja arendusasutuses. Uuringu tegemiseks kasutati asutuste personaliandmeid ja Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasi, lisaks viidi läbi individuaal- ja fookusgrupi intervjuud neljas sihtrühmas, analüüsiti teemakohast teaduskirjandust ja dokumente.

Sooline võrdõiguslikkus

Uuringus võeti luubi alla töösuhted asutuste ja ametikohtade lõikes, nais- ja meesoost teadlaste publitseerimine, projektides osalemine, mobiilsus, palgalõhe jpm. Samuti uuriti põhjuseid, mis ebavõrdsust tekitavad: ehkki naisi ja mehi on avaliku sektori teaduses pea Vordsusvaliku kava naide, on nad nii teadusvaldkondade kui ka ametikohtade vahel jaotunud väga ebaühtlaselt.

Näiteks oli Selle põhjuseid nähakse erinevalt, kuid domineerib mõtteviis, et kui tingimused kõigile on võrdsed, on ka võimalus tippu jõuda võrdne, sõltumata soost.

\

Selgus, et üheks suuremaks akadeemilise karjääri arengut pärssivaks teguriks on karjäärikatkestused, mis mõjutavad enim naisi — Nõuete ühetaolisus pimestab — kriteeriumite võrdsus maskeerib süsteemi kitsaskohad ning tõstab ebavõrdsuse põhilise taustpõhjendusena esile isiklikud valikud. See omakorda pärsib probleemide tajumist ja murettekitavate olukordade üle arutlemist töökollektiivides, tekib enesetsensuur.

Lisaks laiemale töösuhete ja -käitumise analüüsile antakse uuringus ülevaade ka kõikide Eesti ava-õiguslike ülikoolide ja teiste riiklike teadus- ja arendusasutuste soolisest tasakaalust otsustuskogudes, ametikohtade kaupa jm.

Uuring annab analüüsitud Vordsusvaliku kava naide kaupa hea ülevaate ning võimaldab esmase eneseanalüüsi tegemist.

Soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide tajumist Eesti teaduses pärsib meritokraatlik suhtumine

Uuringu viimases osas on välja toodud ka soovitused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks riigi tasandil, teadusasutustele ja Eesti Teadusagentuurile. Uuringuga saab täies mahus tutvuda siin.