In its recent decision, the Supreme Court expressed its opinion of the elements of the stock option contract not only for employees and statutory body members. Option contracts are also typical of joint ventures. The Civil Code Act No.

Latvijas Balzams: Drinks sales on border not expected to increase in 2018

Vars If more than one fixed impact rate is optional, measurements have to be made using all settings. Kui rohkem kui üks kindel suurus on vabalt valitav, tuleb mõõta kõiki seadistusi.

Detailne otsing Stock option programmes as a benefit?

EurLex-2 Among the different data collection options evaluated in the impact assessment of the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides, mandatory data collection was recommended as the best option because it would allow the development of accurate and reliable data on the placing on the market and use of plant protection products quickly and cost-efficiently.

Korraldatud uuringu ja valikute analüüsi põhjal tehtud järeldused näitasid, et probleemid jäävad ilma direktiivi läbivaatamiseta püsima.

Tervislik ohtusook Variant Kaubandus Joe

Programmis on üldiselt järgitud uues tegevusjuhendis stabiilsus- ja lähenemisprogrammide kohta ette nähtud näidisstruktuuri ning esitatud kõik kohustuslikud ja suurem osa vabatahtlikke andmeid, mis on uue tegevusjuhendiga sätestatud. EurLex-2 Backtracking on what has already been achieved is not an option.

Pz binaarsed variandid

Praegu ei ole otstarbekas vaadata vaid tagasi sellele, mis on juba saavutatud. EurLex-2 stresses that the EGTC Regulation does not seek to suppress existing Euroregions in operation or constitute an additional administrative structure but to provide a credible option for trans-European territorial cooperation; rõhutab, et ETKRi määrusega ei soovita piirata olemasolevaid toimivaid Euroregioone ega luua täiendavat haldusstruktuuri, Border Stock Options pakkuda usaldusväärset võimalust üleeuroopaliseks territoriaalseks koostööks; EurLex-2 The EESC recommends that the Commission concentrates its future work on Teooria aktsiate valikud policy line for post mainly based on the first option.

Ranno Tingas ja Olesia Abramova, Optsiooniprogrammid ja aktsiaplaanid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab komisjonil Border Stock Options keskenduda EurLex-2 B29 Alternatively, the entity could consider the historical or implied volatility of similar listed entities, for which share price or option price information is available, to use when estimating expected volatility.

B29 Alternatiivina võib majandus üksus võtta arvesse sarnaste noteeritud majandus üksuste mineviku või kaudset volatiilsust, mille kohta on kättesaadav aktsiahinna või optsioonihinna informatsioon, et seda kasutada eeldatava volatiilsuse arvutamisel.

Vars If more than one fixed impact rate is optional, measurements have to be made using all settings. Kui rohkem kui üks kindel suurus on vabalt valitav, tuleb mõõta kõiki seadistusi.

EurLex-2 Option 4 would thus seem the most preferred one: it would provide for an efficient control, would impose only one extra control requirement and it would generate hardly any additional administrative burden. Valik 4 näib seega olevat eelistatuim: sellega tagatakse tõhus kontroll, kehtestatakse ainult üks täiendav kontrollinõue ja see ei tekitaks peaaegu mingit täiendavat halduskoormust.

3 OPTIONS - READY TO POP 🚀(THIS WEEK)!

EurLex-2 The airport's the only option. Lennujaam on ainus võimalus.

Funktsiooni järgi liigitatakse piiriülesed finantstehingud ja positsioonid järgmiselt: otseinvesteeringud, portfelliinvesteeringud, tuletisinstrumendid v. EurLex-2 It Border Stock Options appropriate that the competent authorities of the Member States be authorised, at their discretion, to levy charges for sampling and analysis and for destruction of the product or its return provided that the principle of proportionality is observed in exercising the option of destruction or return and provided also that, in any event, the charges so levied do not exceed the costs incurred.

On asjakohane Border Stock Options liikmesriikide pädevatel asutustel võtta oma äranägemise järgi tasu proovide võtmise ja analüüsimise ning toote hävitamise või tagasisaatmise eest tingimusel, et hävitamis- või tagasisaatmisviiside valikul järgitakse proportsionaalsuspõhimõtet ja et võetavad tasud ei ületa mingil juhul kantud kulusid.

Palk on varude voimalusi

EurLex-2 Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available. Selle välja täitmine on vabatahtlik kolmepoolsete repotehingute puhul, mis tehakse ilma ISINita väärtpaberite korvi osas või ilma ISINita tagatise liikide osas. Eurlex - To support the implementation of the rapid recovery packages, as well as Cohesion Policy investment more generally, the Border Stock Options will propose shortly an amendment to the Structural Funds Regulation, to give Member States the option to not provide national co-funding during and EurLex-2 Once we kill their men, they'll realise their options have run out.

Kui me nad tapame, mõistavad nad, et nende võimalused on lõppenud.