II Seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega esitada üldkoosolekule kinnitamiseks otsus välistada aktsionäride eesõigus kuni nõukogu otsuse alusel väljalastava uue aktsia märkimisel. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni; v. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis; x.

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid

Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada: füüsilisest isikust Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri.

Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada seadusjärgne esindusõigus.

Suspense: Blue Eyes / You'll Never See Me Again / Hunting Trip

Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv lhv.

Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor. Vastavalt Grupi nõukogu Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade Juhatuse ülevaade Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid

Aktsiakapitali suurendamine Suurendada Grupi aktsiakapitali 2 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel: i. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks; iii. Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest.

Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute aktsionäride ring määratakse kindlaks 4. Grupi aktsionäridele, kes on kantud Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks 1 märkimise eesõigus.

Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte 1 märkimise eesõigust.

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid

Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni; v. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv ; ix.

Üldkoosolekud

Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse Tips trik binaarne valik vahel Grupi nõukogu.

Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu.

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid

Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis; x.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani k.

  1. Parimad kaubandusvoimalused MLB
  2. Üldkoosolekud · LHV Investor
  3. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2.
  4. Õigustatud subjektidele müüdavate aktsiate täpse arvu määrab nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise otsuses.
  5. Mis on aktsia valikutehingud tootajatele
  6. Binaarsed valikud ja tasu
  7. Börsiteated — Nasdaq Balti börs

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv lhv. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt

Juhatuse liikmete aktsiaoptsioonid