Üks kord aastas maksavad dividende näiteks veel Soome, Rootsi, Taani, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja valdavalt ka Prantsusmaa ettevõtted. Kunstnikud ja sportlased 1. Mõiste «kutsealane teenistus» hõlmab eriti eraviisilist teadus-, kirjandus-, kunsti-, kasvatus- või haridusalast tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide, hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust.

Ehitusplats, ehitus- või seadmestamisprojekt kujutab endast püsivat tegevuskohta ainult juhul, kui see kestab Alternatiivne kauplemissusteemi litsents kui kuus kuud.

DRIP-ide maksustamine Kanadas

Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat: a võimsuste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; b ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; c ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt; d äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil; e äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult Kanada aktsiate maksustamine Kanada toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil; f äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste Kanada aktsiate maksustamine Kanada, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist tulenev kindla asukoha äritegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

Olenemata 1. Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta ainult selles riigis maakleri, komisjonäri või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad äritegevuseks ettenähtud korras.

  • Aasia fx variandid
  • Dividendiaktsiatesse investeerimise põhimõisted - II osa - Dividend Investor
  • Eelmises samateemalises postituses olid vaatluse all erinevad dividendimaksetega seotud kuupäevad — dividendide välja kuulutamise kuupäev, dividendi ex-kuupäev, dividendimakse saajate nimekirja fikseerimise kuupäev ja dividendi väljamakse kuupäev.

Seejuures, kui sellise esindaja tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtte kasuks, siis ei loeta teda üldjuhul käesoleva lõike mõttes sõltumatuks esindajaks. Asjaolu, et kompanii, mis on lepinguosalise riigi resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii poolt, mis on teise lepinguosalise riigi resident, või mille äritegevus toimub selles teises riigis kas püsiva tegevuskoha kaudu või mõnel muul viisilei muuda iseenesest kumbagi kompaniid üksteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Kinnisvaratulu 1.

Ehitusplats, ehitus- või seadmestamisprojekt kujutab endast püsivat tegevuskohta ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat: a võimsuste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; b ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; c ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt; d äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil; e äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil; f äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste kombinatsioonidega, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist tulenev kindla asukoha äritegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

Lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis olevast kinnisvarast saadud tulu sealhulgas tulu põllumajandusest ja Kanada aktsiate maksustamine Kanada võidakse maksustada selles teises riigis. Käesolevas lepingus on mõistel «kinnisvara» tähendus, mis tal on selle lepinguosalise riigi vastava maksuseaduse mõttes, kus mainitud vara tegelikult asub. Mõiste hõlmab igal juhul kinnisvara päraldisi, sealhulgas ehitisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat sisseseadet ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, optsioone ja sarnaseid kinnisvara omandamise õigusi, kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele väljamaksetele töö või õiguse eest tööle maavarade leiukohtade, allikate ja teiste loodusvaradega; laevu ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

Kui aktsiate või muude korporatiivsete õiguste omamine kompaniis annab selliste aktsiate või korporatiivsete õiguste omanikule õiguse Kanada aktsiate maksustamine Kanada kompaniile kuuluvat kinnisvara, siis võidakse selle õiguse otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

Artikkel 7. Ärikasumid 1. Lepinguosalise riigi ettevõtte kasumid maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui ettevõtte äritegevus toimub või on toimunud eelpool mainitud viisil, siis võidakse ettevõtte kasumeid maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumitest, mis kuulub sellele püsivale tegevuskohale.

Olenevalt 3. Püsiva tegevuskoha kasumite määramisel lubatakse kuludena maha arvata kulusid mis ei ole kulud, mida ei saaks maha arvata, kui püsiv tegevuskoht oleks iseseisev ettevõtemis on tekkinud püsiva tegevuskoha tõttu, sealhulgas juhtimise ja administreerimisega tekkinud kulud, seda kas riigis, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal.

Niivõrd, kuivõrd püsivale tegevuskohale kuuluvaid kasumeid määratakse lepinguosalise riigi poolt järgitava tava kohaselt ettevõtte kogukasumite jaotamise alusel tema erinevate osade vahel, ei takista 2. Kasumeid ei loeta püsivale tegevuskohale kuuluvaks ainuüksi põhjusel, et see püsiv tegevuskoht ostab ettevõtte jaoks kaupu.

Jagage optsioonitehinguid Hongkongis

Eelnevate lõigete mõttes määratakse püsivale tegevuskohale kuuluvad kasumid igal aastal sama meetodi alusel, välja arvatud juhul, kui on olemas sobiv ja küllaldane põhjus vastupidiseks.

Kui kasumid hõlmavad tululiike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest.

Miski käesolevas artiklis ei takista lepinguosalist riiki rakendamast oma seadust, mis käsitleb ükskõik millise isiku kindlustusäritegevuse maksustamist niivõrd, kuivõrd see seadus kehtib käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeval ja kui seda ei muudeta määral, mis mõjutaks tema üldist iseloomu.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport 1.

Ostutehingud ja aktsiate ostmine

Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumid maksustatakse ainult selles riigis. Olenemata 7. Käesoleva artikli 1. Käesoleva artikli mõttes hõlmavad ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumid: a kasumeid laevade või lennukite ilma meeskonnata rentimisest; ja b kasumeid kaupade transpordis kasutatavate konteinerite sealhulgas konteinerite transpordis kasutatavate treilerite ja nendega seotud seadmete kasutamisest, hooldamisest või rentimisest, kui selline rentimine või vastav kasutamine, hooldamine või rentimine kaasneb ettevõtte rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga.

Kanada: sisserände-eelsest tööst saadud tulu maksud

Artikkel 9. Assotsieerunud ettevõtted 1. Kui: a lepinguosalise riigi ettevõte osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või kui b samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, ja kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku Kanada aktsiate maksustamine Kanada ettevõtete vahelistest erinevad tingimused, siis võidakse lugeda kasumid, mis oleksid ilma nende tingimusteta lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumite hulka ja vastavalt ka maksustada.

Kanada aktsiate maksustamine Kanada lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte kasumite hulka — ja maksustab vastavalt — kasumeid, mille osas Kanada aktsiate maksustamine Kanada lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis maksustatud, ja kui sellised kasumid on kasumid, mis oleksid lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtete vaheliste tingimustega, siis reguleerib teine riik vastavalt nende kasumite maksustamise ulatust.

Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega. Lepinguosaline riik ei muuda ettevõtte kasumeid 1. Artikkel Dividendid 1. Dividende, mida kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis.

Mitteresidendi Eesti tulu maksustamine

Seejuures võidakse neid dividende maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus dividende maksev kompanii on resident, aga kui teise lepinguosalise riigi resident on dividendide kasusaav omanik, siis ei ületa dividendidelt võetav maks: a välja arvatud mitteresidendile kuuluva Kanada residendist investeerimiskorporatsiooni dividendide puhul, 5 protsenti dividendide brutosummast, kui kasusaav omanik on kompanii, kes kontrollib otseselt vähemalt 25 protsenti dividende maksva kompanii hääleõigustest; b 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Käesoleva lõike sätted ei mõjuta kompanii nende kasumite maksustamist, millest dividende makstakse. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «dividendid» tulu aktsiatelt, jouissance-aktsiatelt või jouissance-õigustest, kaevandusaktsiatelt, asutajaaktsiatelt või muudest kasumis osalevatest õigustest, mis ei ole võlanõuded, aga ka tulu, mida selle riigi seaduste järgi, kus dividende jaotav kompanii on resident, käsitletakse maksustamisel tuluna aktsiatelt.

Sel juhul kehtivad vastavalt kas 7. Kui kompanii, mis on lepinguosalise riigi resident, saab kasumeid või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa see teine riik kehtestada maksu kompanii poolt makstavatele dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, on tegelikult seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla Kanada aktsiate maksustamine Kanada, ega saa allutada kompanii jaotamata kasumeid maksule kompanii jaotamata kasumitelt, isegi kui makstavad dividendid või jaotamata kasumid koosnevad täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud tulust või kasumitest.

Miski käesolevas lepingus ei ole tõlgendatav lepinguosalist riiki takistavana, maksustades kompanii selles riigis olevale püsivale tegevuskohale kuuluvaid tulusid maksuga, mis on täiendav maksu suhtes, mida võetakse selle riigi kodanikust kompanii tuludelt, eeldusel, et see täiendav maks ei ületa 5 protsenti selliste tulude summast, mida ei ole allutatud sellisele täiendavale maksule eelmistel maksuaastatel.

Käesoleva sätte mõttes tähistab mõiste «tulud» kasumeid, sealhulgas juurdekasve, mis kuuluvad lepinguosalises riigis olevale püsivale tegevuskohale sel aastal ja eelmistel aastatel, Kanada aktsiate maksustamine Kanada on maha arvatud kõik selle riigi poolt sellistelt kasumitelt võetud maksud peale siin mainitud täiendava maksu.

Intressid 1. Intressid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis.

Seejuures võidakse neid Kanada aktsiate maksustamine Kanada Kanada aktsiate maksustamine Kanada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus intressid tekivad, aga kui teise lepinguosalise riigi resident on intresside kasusaav omanik, siis ei ületa intressidelt võetav maks 10 protsenti intresside brutosummast. Olenemata käesoleva artikli 1.

  • Algoritmic Trading Cryptocurrency Python
  • Mitteresidendi Eesti tulu maksustamine | Maksu- ja Tolliamet
  • Järgmine nr.

Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «intressid» tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole tagatud hüpoteegiga, ja eriti tulu valitsuse väärtpaberitest ja tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas selliste väärtpaberite, võlakohustuste või obligatsioonidega kaasnevatest preemiatest ning auhindadest, aga ka tulu, mida selle riigi seaduste järgi, kus tulu tekib, käsitletakse maksustamisel laenatud rahast saadud tuluna.

Seejuures ei hõlma mõiste «intressid» Sel juhul kehtivad vastavalt kas käesoleva lepingu 7. Intresse loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident.

Kas Ameerika aktsiate ostmine Kanadas on hea mõte?

Seejuures, kui intresse maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis võlgnevus, millelt intresse makstakse, ning nende intressidega koormatakse Kanada aktsiate maksustamine Kanada tegevuskohta või kindlat asukohta, siis loetakse neid intresse tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

Kui intresside maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu vastava võlanõude eest makstavate intresside summa ületab summa, mis Kanada aktsiate maksustamine Kanada maksja ja kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale.

Sel juhul kuulub maksete liigosa maksustamisele Kanada aktsiate maksustamine Kanada kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid. Rojaltid 1. Rojaltid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis. Seejuures võidakse sellised rojaltid maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus rojaltid tekivad, aga kui teise lepinguosalise riigi resident on rojaltide kasusaav omanik, siis ei ületa rojaltidelt võetav maks 10 protsenti rojaltide brutosummast.

Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste Kanada aktsiate maksustamine Kanada igat liiki makseid, mida saadakse tasuna kasutamise eest või õiguse eest kasutada autoriõigusi, patente, kaubamärke, disaine või mudeleid, plaane, salajasi valemeid või protsesse või muud immateriaalset vara, või kasutamise eest või õiguse eest kasutada tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet, või tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutavat informatsiooni, ja hõlmab ka igat liiki makseid, mis on seotud kinofilmide ja televisiooniga seoses kasutatavate filmi- või videolindil olevate või muul viisil taasesitatavate töödega.

Rojalteid loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui rojalteid maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, Kanada aktsiate maksustamine Kanada seoses tekkis kohustus maksta rojalteid, ning nende rojaltidega koormatakse püsivat tegevuskohta või kindlat asukohta, siis loetakse neid rojalteid tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht. Kui rojaltide maksja ja kasusaava omaniku, või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu kasutamise, õiguse või informatsiooni eest makstavate rojaltide summa ületab summa, mis oleks maksja ning kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale.

Kui Eesti nõustub mõnes pärast käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeva kolmanda riigiga, Bitkoinis investeerin 100, kui on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeval Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD liige, sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingus vabastama Eesti maksust: a autoriõiguste rojaltid ja muud sarnased maksed kirjanduslike, näitekunsti- või muusikaalaste, või kunstiliste tööde loomise või taasesitamise eest see ei hõlma aga rojalteid, mis on seotud kinofilmide ja televisiooniga seoses kasutatavate filmi- või videolindil olevate või muul viisil taasesitatavate töödegavõi b rojaltid kasutamise või õiguse eest Kanada aktsiate maksustamine Kanada patente või tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutavat informatsiooni kuid mis ei hõlma informatsiooni, mida antakse seoses rendi- või franchise-lepingugasiis kehtib selline vabastus automaatselt punktides a ja b viidatud rojaltide suhtes.

Kapitali juurdekasv 1. Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud kapitali juurdekasvu teises lepinguosalises riigis oleva kinnisvara võõrandamisel võidakse maksustada selles teises riigis. Kapitali, mis moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva Binaarsed valikud Robot Trader tegevuskoha äritegevuses kasutatavast varast või lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis toimuvaks eraviisiliseks teenistuseks vajaliku kindla asukoha vallasvarast, sealhulgas kapitali juurdekasvu sellise püsiva tegevuskoha kas eraldi või koos kogu ettevõttega või kindla asukoha võõrandamisel, juurdekasvu vallasvara võõrandamisel, võidakse maksustada selles teises riigis.

Kapitali juurdekasvu, mis on saadud lepinguosalise riigi ettevõtte poolt selle ettevõtte rahvusvahelises transpordis kasutatavate mere- või õhusõidukite või selliste mere- või õhusõidukite ekspluateerimiseks vajaliku vallasvara võõrandamisel, maksustatakse ainult selles riigis.

Paevakaubanduse volatiilsuse strateegiad

Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud kapitali juurdekasvu võõrandatud: a aktsiatest mis ei ole teise lepinguosalise riigi tunnustatud väärtpaberite börsil noteeritavad aktsiadmis moodustavad osa olulisest osalusest selle teise riigi kompaniis ja mille väärtus pärineb põhiliselt selles teises riigis asuvast kinnisvarast; või b olulisest osalusest teise lepinguosalise riigi seaduse alusel loodud partnerluses, trustis või päranditombus, mille väärtus pärineb põhiliselt selles teises riigis asuvast kinnisvarast, võidakse maksustada selles teises riigis.

Käesoleva lõike mõttes hõlmab mõiste «kinnisvara» punktis a viidatud kompanii aktsiaid või punktis b viidatud osalust partnerluses, trustis või päranditombus, kuid ei hõlma vara, mis ei ole renditud vara, kus toimub kompanii, partnerluse, trusti või päranditombu äritegevus.

Kui lepinguosalise riigi resident võõrandab vara asutamise, ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või sarnase tegevuse käigus ning sellise võõrandamise kasumit, juurdekasvu või tulu ei tunnistata maksustamise mõttes selles riigis, siis võib teise lepinguosalise riigi kompetentne ametivõim nõustuda vara omandanud isiku vastava pöördumise korral, olenevalt sellist kompetentset ametivõimu rahuldavatest aegadest ja tingimustest, kanda edasi sellise varaga seotud kasumi, juurdekasvu või tulu tunnistamist maksustamise mõttes selles teises riigis, kuni sellise ajani ja sellisel viisil, mis võidakse määratleda vastavas kokkuleppes.

Kapitali juurdekasvu iga muu vara võõrandamisel, mida ei ole käsitletud 1.

Earn $80 Per Hour From TWITCH FOR FREE (Make Money Online For Beginners)

Eraviisiline teenistus 1. Tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik saab kutsealasest või sarnasest eraviisilise iseloomuga teenistusest, maksustatakse ainult selles riigis, kui tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma teenistuseks pidevalt vajalikku kindlat asukohta. Kui tal on või oli selline kindel asukoht, siis võidakse tulu maksustada teises riigis, kuid ainult selles osas, mis kuulub sellele kindlale asukohale.

Selles mõttes, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis perioodi või mitme perioodi jooksul kokku rohkem kui päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb vastaval rahandusaastal, siis loetakse tal teises riigis olevat tema tegevuseks pidevalt vajalik kindel asukoht ja tema teises riigis toimunud ülalpool mainitud tegevusest saadud tulu kuulub sellele kindlale asukohale.

Mõiste «kutsealane teenistus» hõlmab eriti eraviisilist teadus- kirjandus- kunsti- kasvatus- või haridusalast tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide, hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust.

Dividendiaktsiatesse investeerimise põhimõisted – II osa

Palgateenistus 1. Vastavalt Kui Kanada aktsiate maksustamine Kanada on toimunud nii, siis võidakse sellist teenistuse eest saadud tasu maksustada selles teises riigis. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest võidakse lepinguosalise riigi ettevõtte poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel toimunud teenistuse eest saadud tasu maksustada selles riigis.

Juhatuse liikmete töötasud Juhatuse liikmete töötasud ja muud sarnased väljamaksed, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist kompanii juhatuse või muu sarnase organi liikmena, võidakse maksustada selles teises riigis. Kunstnikud ja sportlased 1. Kui kunstniku või sportlase isiklikust tegevusest tekkinud tulu ei saa kunstnik või sportlane, vaid mõni teine isik, siis võidakse seda tulu, olenemata käesoleva lepingu 7.

Sel juhul maksustatakse tulu ainult selles lepinguosalises riigis, kus kunstnik või sportlane on resident. Pensionid ja annuiteedid 1. Pensionid ja annuiteedid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis, kuid iga selline pensionisumma, mis ei oleks maksustatavaks tuluks esimesena mainitud riigis, kui pensioni saaja oleks selle riigi resident, vabastatakse maksust teises riigis.

Pensionid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada ka riigis, kus nad tekivad ja vastavalt selle riigi seadusele.

Seejuures ei ületa perioodilistelt pensionimaksetelt, mis ei ole sotsiaalkindlustushüvitused, võetav maks kas: a viitteist protsenti väljamakse brutosummast; või b maksumäära, mis määratakse mainitud maksusummale, mida väljamakse saajal Kanada aktsiate maksustamine Kanada üldiselt maksta sel aastal, millal ta on saanud perioodilise pensionimakse kogusumma, kui ta oleks selle lepinguosalise riigi resident, kus väljamakse tekkis, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Lepinguosalises riigis tekkivad annuiteedid, mida Autokorrelatsiooni kauplemise strateegia teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada ka selles riigis, kus nad tekivad ja vastavalt selle riigi seadusele; kuid võetav maks ei ületa 10 protsenti sellest osast, mis on allutatud selles riigis maksule.

Seejuures ei kehti käesolev piirang ühekordsetele maksetele, mis tekivad annuiteedi osaluse võõrandamisel, või sellise annuiteedilepingu alusel tehtavatele igat liiki maksetele, mis olid kas täielikult või osaliselt kuluna mahaarvatavad vastava lepingu omandanud isiku tulu arvutamisel.

Kuidas Kanadas dividende maksustatakse?

Sõltumata käesolevast lepingust maksustatakse alimendid ja muud sarnased väljamaksed, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, kes on nende suhtes teises riigis maksu subjektiks, ainult selles teises riigis.

Riigiteenistus 1. Üliõpilased Üliõpilase, õpilase või praktikandi, kes on või oli vahetult enne lepinguosalises riigis viibimist teise lepinguosalise riigi resident ja kes viibib esimesena mainitud riigis ainult õpingute või praktiseerimise eesmärgil, ülalpidamiseks, õpinguteks või praktiseerimiseks tehtud väljamakseid ei maksustata selles riigis tingimusel, et need väljamaksed tulevad väljaspool seda riiki asuvatest allikatest.

Muu tulu 1. Olenevalt 2. Seejuures võidakse sellist tulu, mida lepinguosalise riigi resident saab teisest lepinguosalisest riigist, maksustada ka selles riigis, kus tulu tekib, ja vastavalt selle riigi seadusele.

Kui selline tulu on saadud päranditombust või trustist, mis ei ole trust, mille sissemaksed olid mahaarvatavad, siis ei ületa võetav maks 15 protsenti tulu brutosummast, eeldusel, et tulu on maksustatav selles lepinguosalises riigis, kus kasusaav omanik on resident. Kanada aktsiate maksustamine Kanada 1. Kapitali, mis koosneb lepinguosalise riigi residendile kuuluvast kinnisvarast ja mis asub teises lepinguosalises riigis, võidakse maksustada selles teises riigis.