Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, energiasäästu meetmete kasutusele võtmine või taastuvenergia kasutuse edendamine. Looduslikest allikatest pärinevate saasteainetega seotud õhukvaliteedi piirväärtuse ületamine Looduslikest allikatest pärinevad saasteained on saasteained, mille paiskumine välisõhku ei ole tingitud otseselt ega kaudselt inimtegevusest, vaid need pärinevad looduslikest protsessidest nagu vulkaanipursked, seismilised ja geotermilised nähtused, loodusmaastike põlengud, tugevad tuuled, mereveepritsmed või kuivadelt aladelt pärinevad välisõhku sattunud ja edasikandunud looduslikud osakesed. Õhukvaliteedi rangemad piir- ja sihtväärtused elanikkonna tundlike rühmade tervise kaitseks Valdkonna eest vastutav minister võib Terviseameti ettepanekul kehtestada määrusega käesoleva seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud saasteainetele elanikkonna tundlike rühmade tervise kaitseks õhukvaliteedi rangemad piir- või sihtväärtused järgmiste asutuste territooriumil: 1 tervishoiuasutus; 3 haridusasutus. Õhukvaliteedi ülemise ja alumise hindamispiiri ületamise kindlakstegemine 1 Kui käesoleva seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud saasteaine kohta on piisavalt õhukvaliteedi taseme mõõtmise andmeid, mis on saadud vastavalt käesoleva seaduse § 43 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele, tehakse saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi ülemise ja alumise hindamispiiri ületamine kindlaks eelneva viie aasta saasteaine mõõdetud sisalduse alusel.

Heitkoguse aruanne ja aruandluse kord 1 Paikse heiteallika või õhusõiduki käitaja koostab seirekava alusel tehtud seire põhjal heitkoguse aruande. Õhusõiduki käitaja heitkoguse aruande vorm on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.

Kauplemissusteemi otsus

Heitkoguse aruande esitamise lihtsustatud kord õhusõiduki käitajale 1 Õhusõiduki käitaja, kelle õhusõiduki aastane heitkogus on alla 25 tonni CO2 või kelle Euroopa Majanduspiirkonna siseste lendude heitkogus on alla tonni CO2, loetakse väikeste heitkoguste tekitajaks.

Kui õhusõiduki käitaja ei suuda Keskkonnaametile Kauplemissusteemi otsus, et järgmisel aruandeperioodil ja edaspidi ta künnisväärtust ei ületa, ajakohastab õhusõiduki käitaja oma seirekava.

Heitkoguse aruande tõendamise kord 1 Kõiki atmosfääriõhu Kauplemissusteemi otsus seaduse § lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusaladest tulenevaid heitkoguseid tuleb tõendada.

Kauplemissusteemi otsus

Selleks peab paikse heiteallika või õhusõiduki käitaja näitama, et: 1 esitatud andmetes ei esine vastuolusid; 2 andmeid on kogutud kooskõlas üldtunnustatud metoodikatega; 3 käitise asjaomased registrid on täielikud ja järjepidevad.

Heitkoguse aruande ja tõendamise aruande esitamine Paikse heiteallika Kauplemissusteemi otsus õhusõiduki käitaja esitab eelneva kalendriaasta heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega Keskkonnaametile iga aasta Kauplemissusteemi otsus kontole on määratud täiendav volitatud esindaja, peab nimetatud isik kauplemisregistris tagastamise heaks kiitma.

Kauplemissusteemi otsus

Käitise ja õhusõiduki käitaja kauplemissüsteemist väljaarvamine 1 Käitaja Kauplemissusteemi otsus taotleda käitise või õhusõiduki käitaja väljaarvamist kauplemissüsteemist, kui käitise või õhusõiduki käitaja tegevus ei vasta enam kauplemissüsteemi kuulumise nõuetele või kui käitis või õhusõiduki käitaja lõpetab tegevuse. Kui ettenägematute asjaolude tõttu ei ole väljaarvamise taotluse esitamine nimetatud ajavaruga võimalik, esitab paikse Kauplemissusteemi otsus või õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotluse niipea kui võimalik.

Kauplemissusteemi otsus