Toimetaja: Kaupo Meiel. Kui kaubandustülisid ei saa lahendada, suureneb tunduvalt võimalus, et riikide valitsused võtavad asja enda kätte ja asuvad väidetavatele süüdlastele vastumeetmeid kehtestama. Esiteks on mitmepoolne kaubanduslik koostöö toonud kaasa olulise tollide liberaliseerimise. Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised komponendid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast. Dai, R. Erinevatesse majandusühendustesse jagunenud maailm toob kaasa märkimisväärseid kulusid.

Osaliselt selleks, et hõlbustada depressiooni mõju, kaitstes Ameerika tööstust ja põllumajandust väliskonkurentsist, aitas see akt pikendada majanduslangust.

The Great Gildersleeve \

Paljud USA kaubanduspartnerid reageerisid oma tariifide tõstmisele, mis aitas oluliselt kaasa maailma kaubanduse sulgemisele. Õnneks õppisid Ameerika ja maailm sellest kogemusest õppida. USA kaubanduspoliitika sai ülemaailmseks ja strateegiliseks See uus lähenemisviis institutsionaliseeriti rahvusvahelisel tasandil, kui loodi Nende lepingute põhiprintsiip on vastastikkus - et iga riik nõustub liberaliseerima oma kaubandust niivõrd, kuivõrd teised riigid liberaliseerivad.

See lähenemine kasutab protektsionistliku poliitilise surve ületamiseks rahvusvahelisi läbirääkimisi ja tunnistab, et kaubandus on ülemaailmne nähtus, mis tekitab riiklikku vastastikust sõltuvust. Ajaloo ignoreerimise Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid Ajaloo ignoreerimise ohud hakkavad alles ilmnema, kuid neid võib näha mitmetes hiljutistes sündmustes, mis on meie kõigi jaoks haiged. Üks Trumpi administratsiooni esimestest meetmetest oli Ameerika Ühendriikide väljavõtmine Vaikse ookeani piirkonna partnerlusest.

See kokkulepe, mis oli Obama administratsiooni suur algatus, oleks loonud maailma suurima majandusbloki, ühendades Ameerika majanduse 11 teise Vaikse ookeani riigi majandusega. Samuti oleks ta loonud Ameerika juhitava liberaalse tuuni Aasia vastu mis tahes Hiina väljakutse vastu piirkondlikule majandusrežiimile. Kokkuleppest loobumine eitas Ameerika eksportijate juurdepääsu välismaistele turgudele ja oli kingitus Hiina mõjule Aasias. Kuid nüüd oleme hakanud alles nägema president Trumpi otsuse pikaajalisi tagajärgi.

Trumpi reisi ajal leppisid ülejäänud 11 algse kaubanduskokkuleppe allkirjastaja, sealhulgas Jaapan, Austraalia, Kanada ja Mehhiko, edasi liikuma ilma USA-ga.

Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid

See on Ameerika jaoks probleem, sest see tähendab, et need riigid annavad teineteisele eelisjuurdepääsu Ameerika ettevõtetele raskendades oma turgudel konkureerida. Ameerika ettevõtted tunnevad juba seda, mis juhtub siis, kui nad kaubanduslepingust välja jäetakse.

Näiteks hiljuti New York Timesi artiklis rõhutatakse Ameerika homaaride tootjate rasket olukorda, kelle hinnad on Kanada tootjate poolt allutatud Kanada ja Euroopa Liidu uue kaubanduslepingu järel.

  • Reisi ajal jätkas president oma nn Ameerika esimese kaubanduspoliitika edendamist.
  • Valik strateegiad on voorad

Kui Ameerika Ühendriigid ei soovi mitmepoolsetes kaubanduslepingutes osaleda, on teistel riikidel kõik stiimulid teha tehinguid, mis välistavad ja isegi kahjustavad USAd. Trumpi jätkuvad jõupingutused Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu uuesti läbi rääkimiseks kujutavad endast ka võimalikke ohte.

Saada vihje

Administratsioonil on kalduvus rääkida uuesti läbirääkimistest nii, nagu ta saaks tingimusi dikteerida. Lisaks kaubanduslepingute tagasivõtmisele ja uuesti läbirääkimistele on administratsioon suurendanud ühepoolseid jõupingutusi USA kaubanduspartnerite sanktsioonide määramiseks subsiidiumide saamise või nende toodete Ameerika Ühendriikides dumpinguhinnaga müümise eest.

Usaldusväärselt avatud rahvusvaheline turg annab ettevõtetele kindlustunde investeerida ülemaailmsel turul sõltumata riigi sisemajanduse suurusest. WTO, mis pakub platvormi reeglite üle läbi rääkida, neid jõustada ja nende täitmist jälgida, on andnud suure panuse nii konkreetsete riikide kui ka kogu maailma majandusse.

WTO või selle eelkäija Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega ühinemine suurendas liikmesriikide kaubavahetust protsenti. Kaubavahetus liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel on kasvanud 88 protsenti. Esiteks on Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid kaubanduslik koostöö toonud kaasa olulise tollide liberaliseerimise.

Majandusbloki BRICS riigid lubasid toetada mitmepoolset kaubandust

Kui WTO otsustav osa maailmakaubanduse kasvu edendamisel ja kindlustamisel jäetakse tihtipeale tähelepanuta. Tegelikult käib isegi enamsoodustuslepingute PTA plahvatuslikust kasvust hoolimata maailma mastaabis jätkuvalt üle 80 protsendi väliskaubandusest mittediskrimineerivate MFNi tollide alusel.

Lisaks on nõue määrata tollidele siduv lagi andnud ettevõtetele kindluse, et tollid sihtturul ja kodumaal ei hakka järsult üleöö kerkima, mis innustab neid investeerima ekspordiks mõeldud toodangusse.

Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid

Uuringud kinnitavad, et stabiilne ja ettenähtav kaubanduskeskkond, mida WTO on aidanud luua, võimaldab uutel firmadel alustada eksporti madalamat hinda nõudes. Tasakaalustades liikmesriikide sisemaiste eesmärkide täitmiseks mõeldud poliitilisi meetmeid nii, et need ei avaldaks kaubavahetusele negatiivset mõju, on WTO reeglid soodustanud läbipaistvuse suurenemist ja vähendanud majanduses reguleerivate meetmete rolli, mis võiksid meelevaldselt seada kaubandusele piiranguid.

See annab talupidajatele ja töösturitele lootust, et nende kaubanduslikke väljavaateid ei pärsi ebamõistlikud füto sanitaarsed või tehnilised barjäärid. Kolmandaks suurendab WTO kaubavahetuse läbipaistvust, mis aitab vähendada piiriülese äritegevusega seotud kulu.

Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid

Liikmesriikide juriidilised kohustused panevad üksikasjalikult paika lubatavate tollide ja toetuste lae ning heidavad valgust eri toodete turulepääsu tingimustele. Majandusteadlaste hinnangul on umbkaudu kuus protsenti kõigist kaubandustõrgetest seotud teabenappusega. WTO-ga ühinemist seostataksegi sageli majanduse ja investeeringute kasvuga, eriti riikides, kus lisaks võetakse ette olulisi reforme.

Kasvu hoogustumine kestab tüüpiliselt kõigest viis aastat pärast ühinemist, kuid WTO-ga liitumisest tulenevat majanduse tervikmahu püsivat kasvu hinnatakse 20 protsendi peale.

Roberto Azevedo: WTO vajab uuendamist | Arvamus | ERR

See süvendab reeglite tõsiselt võetavust, annab liikmesriikidele vahendi teiselt riigilt selgituste nõudmiseks, kui see arvatakse olevat reeglitest üle astunud, ning pisendab võimalust, et erimeelsused omandaksid poliitilise värvingu või tekitaksid aina süveneva vastumeetmete spiraali. Ennast äärmiselt tõhusalt näidanud vaidluste lahendamise süsteem on üks kesksemaid WTO käsutuses olevaid maailmamajanduse korraldamise tugisambaid.

Paljud vaidlused lahenevad juba enne kohtusse jõudmist, aga isegi kui kohus peab sekkuma, on kohtuotsuste täitmise protsent väga kõrge — lausa 90 protsenti otsustest viiakse täies mahus ellu. Ettenähtavad turutingimused, mille poole WTO püüdleb, on ühes arvuti- ja sidetehnoloogia arenguga andnud ettevõtetele võimaluse hajutada tootmist riikide ja piirkondade vahel.

Tootmise, töötlemise ja nendega seonduvate teenuste koondamise asemel ühte piirkonda või lausa ühte tehasesse on nüüd firmadel võimalik leida igale tegevusele koht, kus seda saab teha kõige kulutõhusamalt. Seda näitab üleilmsete väärtuseahelate järsk kasv alates Tavapärane toodetele lisatud silt "Valmistatud selles ja selles riigis" tuleks tänapäeval õigupoolest asendada sildiga "Valmistatud maailmas".

Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast. Kogu maailma kaubavahetusest moodustab kaubavahetus üleilmsete väärtusahelate raames tänapäeval ligemale 70 protsenti.

Tüüpiliselt liigub ülemaailmsetes väärtusahelates teadmus ja kapital arenenud riikidest arengumaadesse. See on lubanud elava majandusarenguga riikidel eriti Ida-Euroopas ja Aasias suurendada oma osatähtsust ülemaailmses kaubavahetuses ning vähendada lõhet kodumaa ja arenenud maailma riikide elatustaseme vahel.

Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale. WTO mõju on ulatunud oluliselt kaugemale pelgalt formaalsetest kõnelustest reeglite ja kohustuste üle: mida enam riigid on saanud tulu tihedamast lõimumisest rahvusvaheliste turgudega, seda julgemalt on nad ka ise kaubandusele kehtinud barjääre lammutanud.

Roberto Azevedo: WTO vajab uuendamist

Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu Viimastel aastatel esinenud kaubanduspinged on andnud märku, milline näeb välja maailm, milles puudub WTO. Ühepoolne tollide ja muude kaubanduslike meetmete kehtestamine on ikka ja jälle tinginud teise poole vastumeetmeid. Need on mõjutanud isegi WTO vaidluste lahendamise süsteemi: organisatsiooni apellatsioonikohus on sisuliselt halvatud.

WTO liikmesriikide seas on nii palju erinevaid arusaamu, kuidas apellatsioonikohus peaks tegutsema, mistõttu konsensuse puudumise tõttu on kohtu uute liikmete ametisse määramine olnud pikemat aega blokeeritud. Praegu on apellatsioonikohtus ainult kolm liiget — mis on ühtlasi miinimum, mida on vaja kaebuse ärakuulamiseks —, kuid juba detsembris läheb kaks neist erru, nii et kohtul pole enam nii palju liikmeid, et oma põhimääruse kohaselt üldse asju menetleda.

See süvendab maailmas valitsevat ebakindlust ning võib kergesti kaasa tuua uusi tolle ja muid kaubanduspiiranguid. Kui kaubandustülisid ei saa lahendada, suureneb tunduvalt võimalus, et riikide valitsused võtavad asja enda kätte ja asuvad väidetavatele süüdlastele vastumeetmeid kehtestama.

See toob mõistagi kaasa vastureaktsiooni ja spiraal võib aina kiireneda. Üha rohkem majandusanalüüse osutab sellele, et kauplemisega tulevastes turutingimustes seotud ebakindlus ajendab ettevõtteid investeerimist kasinana hoidma, mis nõrgendab tulevast kasvu ja tootlikkust.

Ebakindlus majanduspoliitika suhtes mida võib järeldada kas või sagedusest, millega sellist ebakindlust ajakirjanduses Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid on negatiivses korrelatsioonis maailmamajanduse tasemega.

Ebakindlus kaubavahetuse suhtes märksa spetsiifilisem kaubanduspingete indikaator, mille aluseks on Economisti teabebüroo aruanded püsis stabiilsena üpris madalal tasemel oma kakskümmend aastat. Kui aga Süveneva ebakindluse tagajärgi võib juba silmaga näha.

Mitmepoolsete kaubandussusteemide majanduse meistrid

Kui ebakindlus majanduspoliitika suhtes jõudis augustis haripunkti, langesid üleilmsed eksporditellimused tasemele, mida polnud nähtud Nende tulevikku suunatud indikaatorite nõrkus lubab oletada, et kaubavahetusega seotud ebakindlus annab endast maailmakaubanduses ja tööstustoodangus veel kuude kaupa tunda.

Kaubavahetus eeldatavasti saab WTO üleilmse kaubanduse mudeli, mis kujutab endast keskpika prognoosi pakkumiseks tarvitatavat kvantitatiivset mudelit, alusel on WTO majandusteadlased proovinud hinnata üleüldise üleilmse kaubanduskonflikti mõju. Sellise konflikti puhul tõstaksid riigid tolle keskmiselt 32 protsendi võrra. See ei oleks üldse ilus pilt: Võrdluseks võib tuua, et Mõned teadusuuringud on leidnud, et praegu puhkev piiranguteta kaubanduskonflikt kahandaks SKTd isegi veel rohkem kui Nende koondarvude taga leiab paljudel maadel kahekohalistes arvudes väljendatavaid muudatusi.

Trumpi „Ameerika esimene” kaubanduspoliitika eirab Suure Depressiooni põhitundi

Näiteks taimeõli tootmine Ühendriikides langeks üle kolmandiku, mootorsõidukite tootmine ELis väheneks 11 protsenti, Hiina rõivatööstuses kahaneks tootmine 16 protsenti. On leitud tõendeid, et USA tollide tõstmine avaldab otsest mõju tarbijatele, mitte ei sunni importijaid suruma alla hinda, mida nad tarnijatele maksavad.

Erinevatesse majandusühendustesse jagunenud maailm toob kaasa märkimisväärseid kulusid. Ühiste reeglite ja standardite puududes peavad ettevõtted kulutama raha paljude eeskirjade täitmiseks, kui soovivad kaubelda oma ühendusest väljapoole jäävate riikidega. Isegi piirkondlike ühenduste sees tuleb ettevõtetel kulutada ressursse reeglite täitmiseks, mis üritavad hoida bloki turult eemal väliseid tootjaid.

Need kulud mõjuvad rängalt suurettevõtetele ja tõrjuvad väikeettevõtted sootuks kõrvale.