Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistrid , stendiehitusel kasutatavate materjalide puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas jms jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid metalli- ja puidujäätmeid. Põhieksponendil ei ole õigust registreerimislehele kandmata ning korraldajat informeerimata anda talle eraldatud ekspositsioonipinda või selle osi kolmandate isikute käsutusse või allüürile. Toitlustamise korraldaja on kohustatud jälgima hügieeni-, sanitaar- ja puhtusenõuete täitmist toitlustuspunkti alal, sh toiduainete kvaliteet ja nende säilitamine, toiduvalmistamine ja serveerimine, teenindajate riietus, kasutatud toidunõude pidev koristamine, prügikastide tühjendamine messikeskuse välisterritooriumil selleks ettenähtud prügikonteineritesse jm.

STAS piltide riputussüsteemid: spetsialist piltide riputussüsteemide alal! Lisa ja paiguta pilte ümber tööriistu kasutamata. Riputa pilte kiirelt ja kergelt. Süsteemid sobivad peaaegu igat tüüpi seintele. Seina dekoratsioonide, maalide või fotode vahetus seinal ei saa olla kergem.

Kaubavedu teostavate veokite juhid on kohustatud jälgima Eesti Näituste AS-i liiklus- ja parklateenistuse töötajate juhiseid ja märguandeid. Täiendavaid perioodikaarte müüakse messikeskuses konkreetse näituse või messi teenindusbüroos või eelmüügi korras konkreetse näituse või messi projektijuhi vahendusel.

  1. Piltide riputamine - STAS piltide riputussüsteemid
  2. Eksponendile – Eesti Näitused
  3. Galerii. Norman Orro näitus "Musta luige muster" Exploreri maja seinal | Kunst | ERR
  4. Näituse- või messiekspositsiooni rikastamise, näituse- ja messikülastajate ning eksponentide parema teenindamise jm üldiste hüvede loomise huvides võib korraldaja kaasata konkreetsele näitusele või messile asutusi ja firmasid, kelle tegevus ei ole otseselt seotud eelnimetatud näitusel või messil kajastatava temaatikaga, kuid ei ole vastuolus heade äritavadega ning eksponentide võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Ühekordne sissesõit messikeskuse territooriumile toimub sissesõidul ostetava sissesõidukaardi alusel, mis annab ühtlasi õiguse parkimiseks messikeskuse valveta autoparklas. Lähtuvalt konkreetse näituse või messi ruumiprogrammist korraldab Eesti Näituste AS messikeskuse territooriumil sõidukite parkimise ka väljaspool autoparklat asuvatel tähistatud asfaltväljakutel ja —platsidel.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil on keelatud sõidukite parkimine messikeskuse peaväljakul, jalakäijatetrepi vahetus läheduses ning kohtades, mis raskendavad transpordivahendite liikumist ning tekitavad ohu külastajate elule ja tervisele.

Riputuspunktid tuleb tellida ja tasuda ka juhul kui Eesti Näituste AS annab kooskõlastuse nende teostamiseks alltöövõtja oma jõududega.

Kirjutage oma ülevaade

Riputustöödeks kasutatavad seadmed nagu telferid, talid, terastrossid, ketid, klambrid, rihmad, tropid ning muud seadmed ja komponendid peavad vastama CE nõuetele.

Telferid ja talid peavad olema kindlustatud trossi või ketiga. Eksponent on kohustatud järgima konkreetse messi või näituse osalemistingimusi, messikeskuse üldiseid osalemistingimusi ning kehtivaid tuleohutus- töötervishoiu- ja ohutusnõudeid. Töid teostavad töötajad peavad olema saanud vastava eriväljaõppe ning töö- ja isikukaitsevahendid peavad vastama nõuetele.

Võite ka nagu

Juhul, kui riputuspunktide tööjoonis ei ole kooskõlastatud või töid teostatakse nõuetele ning määrustele mittevastavalt, on Eesti Näituste AS-l õigus riputustööd peatada. Tasu eksponentide poolt eelnimetatud turvateenuste kasutamise eest kuulub ekspositsioonipinna üüritariifi.

Naituse seina susteemid

Eksponentidel on võimalus tellida messi või näituse raames täiendavaid tasulisi turvateenuseid, mille maht ja osutamise tingimused sätestatakse Eesti Näituste AS-i ja tellija vahel tasulise turvateenuse osutamiseks sõlmitavas lepingus.

Eesti Näituste AS osutab teiste korraldajate poolt messikeskuses korraldatavate messide, näituste, konverentside, kontsertide, spordi- ja meelelahutusürituste raames vara kaitseks ning avaliku korra tagamiseks tasulist turvateenust.

Naituse seina susteemid

Tasulise turvateenuse osutamise aluseks on korraldajaga sõlmitud tasulise turvateenuse leping ning osapoolte vahel kooskõlastatud turvaplaan. Eesti Näituste AS vastutab esmaste tulekustutusvahendite paigaldamise ja korrashoiu eest messikeskuses. Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma Eesti Näituste AS-i volitatud esindajate korraldusi ja messikeskuses kehtivaid Naituse seina susteemid.

Lahtise tule kasutamine messikeskuse hallides on keelatud. Suitsetamine messihallides ning messikeskuse siseruumides paiknevates statsionaarsetes ja ajutistes toitlustuskohtades on keelatud. Kinniste või piiratud juurdepääsuga ürituste korraldamisel messikeskuses võidakse konkreetse ürituse korraldaja ja Eesti Näituste AS-i vahelisel kokkuleppel kehtestada eelnimetatust erinev Avage Java Trading System või kehtestada täiendavaid tingimusi ja piirangud.

Tuleohutuse seisukohalt kõrgendatud riskiohuga kaupade ja ainete eksponeerimiseks tuleb taotleda luba Päästeameti Põhja päästekeskuselt ning esitada see Eesti Näituste AS-le enne nimetatud kaupade ja ainete toomist messikeskusse ja nende kasutamist messikeskuses. Kategooriliselt on keelatud eksponaatide, Naituse seina susteemid ja muu taara, reklaammaterjalide, koristustarvikute jms ladustamine stendi tagaseina ja paviljoni seina vahelisel alal.

Eesti Näituste messikeskuses kehtivate tuleohutus- töökaitse- ja —ohutuse ning töötervishoiueeskirjade täitmine on kohustuslik korraldajatele ja eksponentidele. Keelatud on määrdeainete, õlijääkide, lahustite, lakkide ja värvide valamine kanalisatsiooni.

Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud Naituse seina susteemid tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistridstendiehitusel kasutatavate materjalide puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas jms jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid metalli- ja puidujäätmeid.

Eksponent või tema alltöövõtja on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suuremahulised jäätmed messikeskuse territooriumil vastavate jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse või tellima stendile Eesti Näituste AS-lt prügi ladustamiseks prügikonteinerid. Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Juhul, kui eksponent või tema alltöövõtja ei ole oma jäätmeid konteinerisse toimetanud, esitatakse talle jäätmete koristustööde eest arve vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. Eksponaatide ja stendiehitusmaterjali ladustamine stendide vahekäikudesse on keelatud ning korraldajal on õigus need ette teatamata vahekäigust eemaldada.

Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja —reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul. Osalejakaardi käepaela kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik.

Osalejakaardid käepaelad annavad õiguse sissepääsuks eksponeerimise päeval, messi tööperioodil, eksponaatide väljaviimise ja demontaaži ajal neisse messikeskuse hallidesse, kus konkreetne näitus või mess paikneb. Osalejakaardid on nimelised ja nende edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud.

Nähtamatud süsteemid näitusel „Lõputa lugu“ | Eesti Kunstnike Liit

Samuti on keelatud käepaela eemaldamine ning teisele isikule üleandmine. Ehitajakaardid tagavad konkreetse näituse või messi montaaži- eksponeerimise ja demontaažipäevadel õiguse sissepääsuks neisse Naituse seina susteemid hallides ja viibimiseks neis, kus konkreetne näitus või mess paikneb. Ehitajakaardid väljastatakse eksponendile tema tellimusel stendiehitustöid teostavate isikute nimekirja alusel vajadusel kuni 2 nädalat enne konkreetse näituse või messi tööperioodi algust infoboksist.

Ehitajakaardi kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik. Edastatav reklaam ning selle edastamise vorm ja meetodid peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse, Tarbijakaitse seaduse ja Naituse seina susteemid sätetega ning vastama headele äritavadele.

Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritavate reklaammaterjalide ja —vahendite eetilisuse eest. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt üldkehtivaid moraalinorme ning soolist võrdõiguslikkust eirava, rahvustevahelist ja usulist vaenu õhutava ning headele äritavadele mittevastava reklaami kõrvaldamist oma stendilt. Reklaampindade kasutamine väljaspool stendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m toimub kokkuleppel korraldajaga ning kuulub maksustamisele vastavalt konkreetse näituse või messi osalemistingimustele.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil stendil toimuvate esitluste, kontsertide, moeetenduste jm ürituste korraldamine kuulub kohustuslikule kooskõlastamisel korraldajaga, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Audio- ja videoprogrammide esitamisel, kontsertide korraldamisel või helivõimenduse kasutamisel reklaami edastamise otstarbel stendil on keelatud häirida naaberstendide tööd.

Jaemüügi korraldamise konkreetsel näitusel või messil otsustab korraldaja.

Jaemüügi korraldamisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest. Korraldaja nõusolekuta on jaemüügi korraldamine messikeskuses keelatud. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt normtaset ületava helitugevuse piiramist, ürituste ja mürasündmuste korraldusaegade nihutamist ning ürituste ja mürasündmuste kestuse piiramist, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Korraldaja poolt kehtestatud piirangute eiramine toob kaasa müra normtaset ületava tegevuse keelustamise stendil.

Näituste Naituse seina susteemid OÜ ja Amps Catering korraldab näituse- või messiperioodil eksponentide toitlustamist garantiikirjade alusel, ärilõunaid ja firmavastuvõtte, kohvipause ja stenditeenindust. Messikeskuse hallides on toidu valmistamisel keelatud lahtise tule kasutamine. Toitlustamisega tegelev firma on kohustatud paigaldama toiduvalmistamisega kaasnevate aurude, gaaside ja lõhnade püüdmise ja väljajuhtimise kindlustava kohtventilatsiooni.

Toitlustamise korraldaja on kohustatud jälgima hügieeni- sanitaar- ja puhtusenõuete täitmist toitlustuspunkti alal, sh toiduainete kvaliteet ja nende säilitamine, toiduvalmistamine ja serveerimine, teenindajate riietus, kasutatud toidunõude pidev koristamine, prügikastide tühjendamine messikeskuse välisterritooriumil selleks ettenähtud prügikonteineritesse jm. Suitsetamine toitlustuspunktides on keelatud. Toitlustamise korraldajal lasub vastutus suitsetamiskeelu täitmise kohta oma toitlustuspunktis.

STAS cliprail pro

Suuregabariidiliste või raskete eksponaatide paigaldamisel ja teisaldamisel messikeskuse hallides kasutatavate transpordivahendite — veoautod ja autokraanad ning hüdrauliliste tõstukite töötavatest mootoritest ümbritsevasse ruumi sattuvate mootoriheitgaaside kahjuliku toime vähendamiseks ja neutraliseerimiseks on kohustuslik lisaseadmete — püüdurid, filtrid jms kasutamine. Näitus avatakse külastajatele laupäeval, 7. Kõhutäidet ja keelekastet pakub pop-up baar.

Muusikat mängib Kaarel Valter. Avasõnad ja ringkäik näitusel koos kuraatori ja kunstnikega kell Olete oodatud! Mihkel Ilusa viimaste aastate looming on seisnenud eelkõige maalikunsti lahkamises ning küsitlemises.

Saada sõbrale

Järjepidevalt traditsioonilist fototehnikaid — slaide, filmilinte ja analoogsuurendusi — kasutava Paul Kuimeti tegevuses on oluline roll arhitektuuril nii jäädvustatavana kui ka näitusesaali püstitatud arhitektoonidena.

Kahe või enama kunstiteosed võivad olla hung, üks on teisest kõrgemal, sama kaabli. Suur Vormimise Konks on valmistatud roostevabast terasest, läbimõõt roostevabast terasest kaabel on 2mm. Saate hõlpsasti kasutada vormimise konks, et see sobiks olemasoleva salongi puidu vormimine teil on praegu.

Naituse seina susteemid