Võrdlusindeks benchmark. Lühikese positsiooni tagatiseks sobivad reguleeritud turul kaubeldavad aktsiad ning fondiosakud. Börsiväline viitab protsessile, kuidas kaubeldakse väärtpaberitega selliste ettevõtete suhtes, mis ei ole noteeritud ametlikul börsil, näiteks New Yorgi börsil NYSE.

Kuna roosade lehtedega aktsiatega kaubeldakse otse, ei kehti nende väärtpaberite suhtes sama liiki finantsaruandlus kui peamistel börsidel kauplevatel börsil noteeritud ettevõtetel, kes peavad esitama väärtpaberite ja börsikomisjonile SEC.

Aktsiad Aktsia stock; share; equity on väärtpaber, mis tõendab selle valdaja proportsionaalset osalust Tasuta online-kursused aktsiakapitalis ning, mis annab selle omanikule ehk aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused nn aktsionäriõigused.

Mõnevõrra vaieldav on küsimus, kas aktsia kuulub omandi või õiguste hulka. Seda, et aktsiad kuuluvad omandi mõiste alla on kinnitanud nii Riigikohus, Euroopa Inimõiguste Kohus aga ka näiteks Saksa konstitutsioonikohus. Nii on see vähemalt maksuõiguse vaatepunktist.

Samas on Riigikohtu Tsiviilkolleegium üsna hiljuti viidanud ka aktsiale kui õigusele. Väärtpaberiõiguslikult on aktsia pigem üleantav varaline õigus Väärtpaberituru seadus - VPTS § 2 lg 1 p 1. Näiteks riigi raamatupidamise üldeeskiri viitab aktsiatele kui finantsinvesteeringule. Aktsiad on üldjuhul nimelised registered shares.

OTC-s on kaubeldavad voimalusi

Mujal maailmas esineb ka esitajaaktsiaid bearer sharemille puhul omandit tõendab paberil aktsiasertikaat stock certificate.

Eestis peavad aktsiad olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Keskregistrisse kandmisel saavad aktsiad unikaalse ja rahvusvaheliselt OTC-s on kaubeldavad voimalusi Parast IPO aktsiate tehingute valikud ISIN. Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

Investeerimisõpik

Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Aktsiat võib pantida, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Aktsiate liigid Lihtaktsia common share, common stock on tavaline hääleõiguslik aktsia. Aktsionär saab tulu aktsiahinna tõusust või dividendidest. Eelisaktsia preferred stock on hääleõiguseta aktsia, mis annab eesõiguse dividendi saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel.

Teavitus küpsiste kohta

Eelisaktsia omanikul on Eestis peale hääleõiguse kõik muud aktsionäri õigused. Eelisaktsiaid nimetatakse vahel hübriidvärtpaberiteks, kuna neil on sarnasusi nii võlakirjade, kui ka lihtaktsiatega. Eelisaktsiad võivad olla mittekumulatiivsed või kumulatiivsed. Kui aktsiaseltsil ei ole dividendide väljamaksmiseks piisavalt jaotamata kasumit, võib kumulatiivsete eelisaktsiate omanikele jätta dividendi täielikult või osaliselt välja maksmata.

OTC-s on kaubeldavad voimalusi

Väljamaksmata jäänud osa liidetakse koos intressidega järgmise aasta dividendiga. Mittekumulatiivsete eelisaktsiate dividendi ei pea tagantjärgi välja maksma. Eestis on lubatud ainult kumulatiivsed eelisaktsiad.

Investeerimise ABC

Eestis omandab eelisaktsia omaja hääleõiguse, kui kahe majandusaasta jooksul ei ole dividendi täielikult välja makstud. Tresooraktsiad e. Tresooraktsiad ei anna õigust dividendile ning samuti ei laiene OTC-s on kaubeldavad voimalusi hääleõigus. Nimiväärtus Aktsia võib välja lasta nimiväärtusega aktsiana või nimiväärtuseta aktsiana. Nimiväärtusega ja nimiväärtuseta aktsiate samaaegne väljalaskmine ja kasutamine ei ole lubatud. Aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus on Eestis 10 senti.

Aktsia müügihinna ja nimiväärtuse vahet nimetatakse aažioks ehk ülekursiks. Turuväärtus Aktsia turuväärtus on aktsia hind reguleeritud väärtpaberiturul.

OTC-s on kaubeldavad voimalusi

Turuväärtus on reeglina ka õiglane väärtus, eeldusel, et aktsial on olemas aktiivne järelturg. Muul juhul loetakse, et õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik võõrandada aktsiaid teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Lisaks turuväärtusele avaldatakse reguleeritud väärtpaberiturgudel sh börs ka ostunoteeringuid bid ja müüginoteeringuid ask; offer.

Ostu- ja müüginoteeringu vahet nimetatakse ingliskeelse terminiga spread. Ostu- ja müüginoteeringu keskmist tähistatakse ingliskeelse mõistega mid-price. Korrutades OTC-s on kaubeldavad voimalusi liiki aktsia turuväärtused vastavat liiki aktsiate arvuga ja liites saadud väärtused, saame turukapitalisatsiooni market capitalization.

Mis on roosade lehtede varud?

Aktsionär Aktsionär võib olla füüsiline või juriidiline isik sh riik, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest, küll aga vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest.

Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Aktsiaseltsi pankroti korral rahuldatakse aktsionäride nõuded kõige viimases järjekorras. Aktsionäride võimalused ettevõtte kasumi ja väärtuse kasvust osa saada ei ole erinevalt võlausaldajatest nt võlakirjaomanikud piiratud.

OTC-s on kaubeldavad voimalusi

Kõik isikud, kes soovivad omada Eesti aktsiaid, vajavad Eestis tegutseva krediidiasutuse juures, kes on EVK kontohalduriks, avatud väärtpaberikontot securities account. Aktsiaid on eri põhjustel võimalik hoida ka esindajakontol nominee account — vahendaja nimel avatud kontol, millel olevate väärtpaberite omandiõigus ei kuulu mitte vahendajale, vaid tema klientidele.

Emitent Aktsiaemitent issuer on juriidiline isik, kes emiteerib või võtab kohustuse emiteerida aktsiaid eesmärgiga finantseerida oma tegevust.

OTC-s on kaubeldavad voimalusi

Kuigi aktsiaemissioonist saadavad vahendid loetakse omavahenditeks, võib juhul, kui kaasatakse uusi aktsionäre, olla tegemist ikkagi välise finantseerimisega. Aktsiaemissioon Aktsiaemissioon share issue on emitendi ühekordse otsuse alusel emiteeritud samaliigiliste aktsiate kogum.

Väärtpaberite pakkumine on isikutele igas vormis, igal viisil ja iga vahendiga väärtpaberite omandamise või märkimise võimaluse kohta antud teave, mis on piisavalt täpne nii pakkumise tingimuste kui pakutavate väärtpaberite osas, võimaldamaks isikul otsustada väärtpaberite omandamise või märkimise üle.

Emiteeritud aktsiate pakkumine võib olla avalik pakkumine public offer; public issue või suunatud pakkumine e kinnine emissioon private placement; non-public offering. Aktsiate pakkumist ei loeta avalikuks, kui väärtpabereid pakutakse: üksnes kutselistele investoritele või iga Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kohta vähem kui isikule, kes ei ole kutselised investorid, või omandamiseks ühe pakkumise kohta iga investori poolt vähemalt euro eest või nimiväärtusega või arvestusliku väärtusega vähemalt eurot iga väärtpaberi eest või väiksema kui 2 eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.

Aktsiate avalikuks pakkumiseks tuleb koostada avaliku OTC-s on kaubeldavad voimalusi prospekt, mis peab sisaldama vähemalt seadusega ette nähtud teavet emitendi ja avalikkusele pakutavate väärtpaberite kohta. Prospekt tuleb avalikustada hiljemalt väärtpaberite avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval.

Eestis tuleb prospekt üldjuhul eelnevalt registreerida finantsinspektsioonis.

Aktsiate liigid

Enne avaliku pakkumise algust kuulutab emitent või pakkuja isik, kes pakub väärtpabereid avalikkusele pakkumise ettenähtud korras välja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Suunatud pakkumise korral ei ole kohustust prospekti koostada. Aktsiaemissiooni korraldamisel võivad osaleda järgmised osapooled: emitent, investor, emissiooni korraldaja, makseagent ja depositoorium.

Emissiooni korraldajad on enamasti investeerimispangad või kommertspangad. Makseagent vastutab aktsiatega seotud rahaliste kannete teostamise eest. Tihti täidab ka makseagendi ülesandeid emissiooni korraldaja. Depositoorium korraldab aktsiate hoidmise. Ettevõtte reguleeritud turule sh bärsile viimist nimetatakse esmaseks aktsiate avalikuks müügiks initial public offering - IPO. IPO korraldab enamasti mõni investeerimispank või nende sündikaat.

Mis on käsimüük?

Emissiooni korraldamise OTC-s on kaubeldavad voimalusi makstav tasu underwriting fee on küllalt varieeruv ning sõltub emissiooni mahust ning muudest asjaoludest. OTC-s on kaubeldavad voimalusi jäid aktsiaemissioonide korraldamise tasud Finantsturge võib jaotada ka esmaseks turuks primary market ja järelturuks secondary market.

Esmasel turul müüakse väärtpabereid enamasti terve emissiooni kaupa. Peale emissiooni saab väärtpaberitega kaubelda järelturul. Peamine vahe on selles, et ettevõtte tegevuse finantseerimine saab toimuda üksnes esmase turu vahendusel, kuna järelturult aktsiaid ostes ei jõua aktsiate müügist saadud raha enam ettevõttesse vaid aktsiad müünud aktsionärile.

Tehingud järelturul jagunevad omakorda turutehinguteks exchange market ning turuvälisteks tehinguteks over-the-counter OTC market. Kuna OTC turul võib tehing toimuda kahe osapoole kokkuleppel, siis on OTC turg vähem läbipaistev, kui reguleeritud väärtpaberituru sh börsi vahendusel tehtud tehingud, mille teabe avaldamisele kehtivad kindlad reeglid. Aktsiate kajastamine raamatupidamises Aktsiad võetakse raamatupidamises arvele nende õiglases väärtuses.

Parimaks indikaatoriks finantsinstrumendi õiglasest väärtusest on tema turuväärtus. Aktiivse turu puudumisel võib õiglast väärtust hinnata mõnel muul meetodil, näiteks lähtudes hiljuti aset leidnud ostu-müügi tehingutest sama või sarnaste finantsinstrumentide puhul korrigeerides vajadusel väärtust erinevuste suhtes või kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit s.

Börsiväline vs suurem vahetus: ülevaade

Soetusmaksumuse meetodil st soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused kajastatakse investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mis ei ole avalikult kaubeldavad ning mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Kord valitud arvestusmeetodit rakendatakse järjepidevalt. See tähendab muuhulgas, et aktsiatehinguid tuleb järjepidevalt kajastada kas tehingupäeval või väärtuspäeval. Tehingupäev trade date on päev, mil isik võtab endale kohustuse aktsiate ostuks või müügiks.

Väärtuspäev value date on päev, mil isik saab ostetud aktsiate omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud aktsiate üle. Vaata ka:.