Effect on domestic legislation and international Conventions 1. Tugevdada regionaal- ja territoriaalarengu kokkusobivust bioloogilise mitmekesisusega ELis. Rahvusvahelise kaubanduse väärtus kasvas aastatel kuus korda ja selle maht kahekordistus. Arengumaades on need olulised aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks.

See täehdab aga läbipaistmatut, aeglast ja kulukat logistikat, mis ei sobi kokku tänapäevase infoajastuga. Meie soov on muuta kogu transpordiga seotud asjakohane teave elektrooniliselt ja reaalajas kättesaadavaks kõigile tarneahelas osalejatele, sealhulgas kauba omanikele, veoteenuse pakkujatele, autojuhtidele ja ka kontrolli teostavatele ametnikele. Me loome digitaalse taristu eri transpordiliikide vahelise andmevahetuse teostamiseks ja tarneahela juhtimiseks. Nii säästame aega dokumentide koostamise ja teepealse kontrolli arvelt ning loome eeldused tööstus- või kaubandusettevõtetele kaupade ning tooraine transpordi protsesside kiirendamiseks.

Hinnatakse sageli siiski liiga hilja või selle tulemused on halva kvaliteediga. Hiljutine keskkonnamõju strateegilise hindamise [20] juurutamine, mida kohaldatakse teatavate kavade ja programmide suhtes, peaks aitama paremini sobitada kaitse- ja arenguvajadusi, Rahvusvaheline kaubandus okosusteem mõjude arvestamise planeerimisprotsessi varasemas etapis.

Võõrliikide kontroll Rahvusvaheline kaubandus okosusteem võõrliigid määrati kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis prioriteetseks tegevusvaldkonnaks. Kuigi LIFE-vahenditest on toetatud mõningaid kohalikke haigustõrjeprogramme, peab ühendus siiski välja töötama üldstrateegia selle küsimuse käsitlemiseks. Töö selles valdkonnas on praeguseks alanud.

Bioloogiline mitmekesisus ELi välispoliitikas 4. Rahvusvaheline juhtimine EL etendab olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse rahvusvahelises juhtimises. Komisjon ja liikmesriigid usuvad siiski, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni rakendamist tuleks märkimisväärselt toetada.

EL rakendab aktiivselt ka mitmeid muid bioloogilise mitmekesisusega seotud rahvusvahelisi kokkuleppeid ja edendab nendevahelist sünergiat. Välisabi Liikmesriigid eraldavad olulisi rahasummasid Ülemaailmsesse Keskkonnafondi, mis toetab bioloogilise mitmekesisuse projekte. Need vahendid moodustavad siiski alla sajandiku ühenduse ja liikmesriikide aastastest arenguabi kogueelarvetest. Edusammud bioloogilise mitmekesisuse tähtsustamisel nendes eelarvetes on valmistanud pettumust peamiselt sellepärast, et võrreldes teiste tungivate vajadustega, ei ole bioloogiline mitmekesisus olnud kuigi prioriteetne.

Rahvusvaheline kaubandus On hakatud tegema jõupingutusi, [24] et vähendada puidukaubanduse mõju troopilistele metsadele, kuid muude kaubandusega seotud metsastumise põhjuste kõrvaldamiseks on tehtud vähe. Aktiivse osalusega ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioonis on saavutatud teatud edu taimestiku ja loomastikuga kauplemise valdkonnas.

Üldiselt on EL edendanud keskkonnaküsimuste integreerimist rahvusvahelisse kaubandusse nt oma töö kaudu kaubandusega seotud säästvuse mõjuanalüüsi vallas ja ülemaailmsetesse jõupingutustesse ohjeldada mittesäästvaid tootmis- ja tarbimisharjumusi — kuid bioloogilise mitmekesisuse vallas on siiani saadud vähe konkreetseid tulemusi.

Toetusmeetmed 4. Teadmised Kuues raamprogramm, [25] mida täiendab liikmesriikidepoolne teadusuuringute rahastamine, on aidanud tugevdada Euroopa lähenemist bioloogilise mitmekesisuse, maakasutuse ja kliimamuutuse uuringutele ja suurendada teaduslikku tuge ELi ning eelkõige tema arenguriikidest partnerite poliitikale. Et täita kriitilisi lünki teadmistes, on siiski vaja palju enamat.

Uuringuvajadusi on hinnatud Euroopa bioloogilise mitmekesisuse uuringute strateegia platvormi raames. Hiljutine seitsmenda raamprogrammi [26] ettepanek võimaldab rahuldada neid vajadusi koostöö tegemise, uute infrastruktuuride kasutamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu. Aastatuhande ökosüsteemide hindamise projektil on olnud ülemaailmsel tasandil peamine roll poliitikute ja üldsuse tähelepanu tõmbamisel bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste praegusele Mis juhtub vastupidiste varude osakonna voimalustega ning suundumustele.

Kuigi see on olnud oluline, puudub praegu mehhanism, et tagada selle valdkonna regulaarne läbivaatamine ja ajakohastamine. Järelevalve ja aruandlus Edusamme on tehtud näitajate väljatöötamise ja ratsionaliseerimise, järelevalve ning aruandluse vallas. Bioloogilise mitmekesisuse olukorra näitaja valiti nii struktuurinäitajaks Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis vastuvõetud näitajatele tuginedes töötab komisjon lisaks välja Euroopa Keskkonnaagentuuri bioloogilise mitmekesisuse näitajate kogumit.

Töötatakse välja järelevalve strateegiaid ja vahendeid ning ratsionaliseeritakse loodusdirektiivide alusel tehtavat aruandlust.

ELi tegevuskava aastani ja edaspidiseks Aastatel — toimunud poliitika läbivaatamine tipnes huvirühmade konverentsiga, mille korraldas eesistujariik Iirimaa Lisaks on komisjon määranud kindlaks neli peamist toetusmeedet. Hiljutise avaliku konsulteerimise tulemused toetavad neid eesmärke ja toetusmeetmeid. Tegevuskavas määratakse Rahvusvaheline kaubandus okosusteem järelevalve, hindamise ja aruandluse meetmed ning eesmärgid.

Tegevuskava kujutab endast uut ja tähtsat lähenemist ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitikale, kuna see on adresseeritud nii ühendusele kui ka liikmesriikidele, määrab kindlaks nende rollid seoses iga meetmega ja näeb ette prioriteetsete meetmete igakülgse kava kindlaksmääratud tähtajaliste eesmärkide saavutamiseks. Edukus sõltub komisjoni ja liikmesriikide vahelisest dialoogist ning partnerlusest ja ühisest rakendamisest.

Käesolev tegevuskava on vastuseks bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni hiljutisele üleskutsele muuta tegevused Liikmesriike õhutatakse seda arvesse võttes kohandama omaenda strateegiaid ja tegevuskavasid.

Põhiprintsiibid 1. Kauplemist nendesse liikidesse kuuluvate isenditega võib lubada vaid erandlikel tingimustel ning see peab alluma eriti rangetele eeskirjadele, et mitte ohustada nende liikide edasist püsimajäämist. Lepinguosalised riigid ei luba kauplemist I, II ja III lisas nimetatud liikide isenditega, välja arvatud käesoleva konventsiooniga sätestatud juhtudel.

Komisjon teeb ettepaneku, et pärast tegevuskava arutamist nõukogus ja parlamendis peaks selle rakendamise üle teostama järelevalvet olemasolev bioloogilise mitmekesisuse ekspertgrupp. Bioloogilise mitmekesisuse ekspertgrupp peaks tegema tööd ka selleks, et tagada ühenduse ja liikmesriikide tasandil meetmete koordineerimine ja vastastikune täiendavus.

Neli peamist poliitikavaldkonda ja kümme prioriteetset eesmärki Käesolevas osas esitatakse neli peamist poliitikavaldkonda ja kümme prioriteetset eesmärki, selgitatakse nende ulatust ja tõstetakse esile Rahvusvaheline kaubandus okosusteem tegevuskavas kindlaksmääratud põhimeetmed.

Kaitsta ELi kõige olulisemaid elupaiku ja liike. ELi kõige olulisemate elupaikade ja liikide kaitsmiseks võetavad meetmed on ülitähtsad, et peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine Elupaikade kaitsmine eeldab liikmesriikidelt suuremat pühendumist Natura alade väljapakkumisele, kindlaksmääramisele, kaitsmisele ja tulemuslikule majandamisele.

See eeldab liikmesriikidelt ka võrgustiku ühtsuse, ühenduvuse ja paindlikkuse tugevdamist, sealhulgas riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele kaitsealadele antava toetuse kaudu. Tuleks suurendada liigipõhiste tegevuskavade kasutamist ELi enim ohustatud liikide taastamiseks.

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem Kas te saate kaubanduse SPX-i voimalusi parast tunde

Tuleb võtta samaväärseid meetmeid elupaikade ja liikide kaitseks nendes ELi äärepoolseimates piirkondades, mida loodusdirektiivid ei reguleeri. Hoida alal ja taastada bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid ELis üldiselt. Hoida alal ja taastada bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid ELi merekeskkonnas üldiselt.

Natura ja ohustatud liikide kaitsmine ei ole pikemas perspektiivis elujõuline, kui maismaa- magevee- ja merekeskkond on bioloogilise mitmekesisuse jaoks ebasoodne. Põhimeetmed on: olemasolevate meetmete kasutuse Ribavoimaluste kauplemine reformitud ühise põllumajanduspoliitika raames, et ära hoida kõrge keskkonnaalase väärtusega põllumaade, metsamaade ja metsade intensiivsemat kasutust või hülgamist ning toetada nende taastamist; tulevase metsanduse tegevuskava, sealhulgas metsatulekahjude ennetus- ja tõkestusmeetmete rakendamine; olemasolevate meetmete kasutuse optimeerimine reformitud ühise kalanduspoliitika raames, et taastada kalavarud, vähendada mõju mittesihtliikidele ning vähendada mereelupaikade kahjustusi; bioloogilisele mitmekesisusele avalduvat mõju vähendavate peamiste keskkonnaalaste raamdirektiivide ja temaatiliste strateegiate rakendamine, parandades magevee ja merekeskkonna ja muldade kvaliteeti ning vähendades hajureostusainete avaldatud mõju nt õhus edasikanduvad happed ja eutrofeerivad ained, põllumajandusettevõtetest pärinevad nitraadid, pestitsiidid.

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem Ulevaade binaarsete valikute signaalist

Tugevdada regionaal- ja territoriaalarengu kokkusobivust bioloogilise mitmekesisusega ELis. Parem planeerimine liikmesriikide, piirkondlikul ja kohalikul tasandil on elulise tähtsusega regionaal- ja territoriaalarengu negatiivsete mõjude ärahoidmisel, minimeerimisel ja kõrvaldamisel, tugevdades seega kokkusobivust bioloogilise mitmekesisusega.

See eeldab bioloogilise mitmekesisuse vajaduste arvestamist otsustusprotsessi varasemas etapis. Põhimeetmed on: bioloogilise mitmekesisuse tõhus käsitlemine keskkonnamõju strateegilises hindamises ja keskkonnamõju hindamises; tagamine, et regionaalarengule eraldatud ühenduse vahendid soodustavad bioloogilist mitmekesisust, mitte ei kahjusta seda; koostöö tegemine planeerijate, Rahvusvaheline kaubandus okosusteem ja bioloogilise mitmekesisuse huvide vahel.

Oluliselt vähendada sissetungivate võõrliikide ja võõrgenotüüpide mõju ELi bioloogilisele mitmekesisusele. Sissetungivate võõrliikide ärahoidmiseks ja kontrollimiseks on olemas mitmesuguseid meetmeid, kuid poliitikas esineb veel mõningaid vajakajäämisi; seetõttu tuleks töötada välja ELi üldstrateegia ning erimeetmed, sealhulgas varajase hoiatamise süsteem.

Oluliselt tugevdada bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste rahvusvahelise juhtimise tulemuslikkust.

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem Forex Signal Service MT

Oluliselt tugevdada toetust bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele ELi välisabis. Oluliselt vähendada rahvusvahelise kaubanduse mõju maailma bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele. Rahvusvaheline kaubandus okosusteem tahetakse täita kohustust vähendada Vaja on ühtsemat ELi lähenemist, mis tagab juhtimis- kaubandus- sh kahepoolsete kokkulepete ja arengukoostöömeetmete vahelise sünergia.

Juhtimise osas peaks EL keskenduma bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja sarnaste lepingute tõhusamale rakendamisele. Välisabi vallas peaks EL suurendama bioloogilise mitmekesisuse jaoks eraldatavaid sihtotstarbelisi vahendeid ning tugevdama bioloogilise mitmekesisuse integreerimist valdkondlikesse ja piirkondlikesse programmidesse. Kaubanduse vallas on äärmiselt vajalik võtta meetmeid troopiliste alade metsastumise, sealhulgas metsastumist põhjustavate kaupadega kauplemise takistamiseks.

Selleks võib anda olulise panuse metsandusalaste õigusaktide kohaldamist, metsade haldamist ja metsakaubandust käsitleva programmi [31] kiire rakendamine. Tõhus tegutsemine liikmesriikide bioloogiliselt mitmekesistes ülemeremaades ja -territooriumidel on ELi usaldusväärsuse seisukohast sellel rahvusvahelisel areenil olulise tähtsusega.

Toetada bioloogilise mitmekesisuse kohandamist kliimamuutusega.

Digitaalne reaalaja ökosüsteem logistika jaoks - Accelerate Estonia

Teadlased ja poliitikud on üksmeelel, et oleme jõudnud vältimatu ja enneolematu kliimamuutuse ajajärku. Selle mõjud ELi bioloogilisele mitmekesisusele on juba mõõdetavad. Kliimamuutus võib mõne aastakümne jooksul õõnestada meie jõupingutusi, mis on suunatud bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele ja säästvale kasutamisele. Iga lepinguosaline riik määrab käesoleva konventsiooni vajadusteks: a ühe või mitu täitevvõimu esindajat, kes on kompetentsed lepinguosalise riigi nimel välja andma lubasid või sertifikaate; ja b ühe või mitu teadusnõunikku.

Riik, andes hoiule oma ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumendi, informeerib depositaarvalitsust täitevvõimu nimetusest ja aadressist, kes on volitatud pidama ühendust teiste lepinguosaliste riikide ja sekretariaadiga. Kõigist muudatustest käesolevas artiklis mainitud esindajate ametissenimetamisel või volitamisel peab asjaomane lepinguosaline riik teatama sekretariaadile, kes edastab selle teistele lepinguosalistele riikidele.

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem Riski valtimise strateegia

Käesoleva artikli 2. Kauplemisest konventsiooniga mitteühinenud riikidega Kui eksport või reeksport toimub sellisesse riiki või import sellisest riigist, kes ei ole käesoleva konventsiooniga ühinenud, siis võib selle riigi kompetentsete võimude poolt välja antud vastavaid dokumente, mis on olemuselt kooskõlas käesoleva konventsiooni nõuetega lubade ja sertifikaatide kohta, aktsepteerida mis tahes lepinguosalise riigi poolt välja antud dokumentide asemel.

Lepinguosaliste riikide konverents 1. Sekretariaat kutsub lepinguosaliste riikide konverentsi kokku mitte hiljem kui kaks aastat pärast käesoleva konventsiooni jõustumist. Nii korralistel kui ka erakorralistel koosolekutel vaatavad lepinguosalised riigid üle käesoleva konventsiooni täitmise ja võivad: a vajaduse korral teha selliseid korraldusi, mis võimaldavad sekretariaadil täita oma kohustusi; b vastavalt Igal korralisel koosolekul võivad lepinguosalised riigid kindlaks määrata järgmise korralise koosoleku toimumise aja ja koha, mis toimub vastavalt käesoleva artikli tingimustele.

Igal koosolekul võivad lepinguosalised riigid kindlaks määrata ja vastu võtta koosoleku protseduurireeglid. ÜRO, tema Rahvusvaheline kaubandus okosusteem agentuurid ja Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur IAEAsamuti ükskõik milline käesoleva konventsiooni mitteosaline riik võib osaleda konverentsil hääleõiguseta vaatlejana. Kui vaatlejad on kord vastu võetud, on neil õigus osaleda, kuid ilma hääleõiguseta.

Sekretariaat 1. Käesoleva konventsiooni jõustumisel moodustab sekretariaadi ÜRO keskkonnaprogrammi täitevdirektor.

Rahvusvaheline kaubandus okosusteem Kuidas kaubandusvalikute Thinkorwim programm

Direktori poolt vajalikuks peetud ulatuses ning viisil võivad teda selles abistada sobivad valitsustevahelised või valitsusvälised rahvusvahelised või riiklikud agentuurid ja organid, mis on tehniliselt spetsialiseerunud loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisele, säilitamisele ja majandamisele. Sekretariaadi ülesanded on: a korraldada ja teenindada lepinguosaliste riikide koosolekuid; b täita talle käesoleva konventsiooni Rahvusvahelised meetmed 1. Kui sekretariaat on saadud informatsiooni põhjal kindlaks teinud, et mõne Rahvusvaheline kaubandus okosusteem või II lisas loetletud liigi isendeid on kauplemisel koheldud ebasoodsalt või käesoleva konventsiooni nõudeid pole efektiivselt täidetud, edastab ta sellise informatsiooni asjaomase lepinguosalise riigi või riikide poolt volitatud täitevvõimu esindajale.

Kui lepinguosaline riik saab käesoleva artikli 1. Kui lepinguosaline riik leiab, et on soovitav asja uurida, viiakse selline uurimine läbi ühe või mitme isiku poolt, kellele lepinguosaline riik annab selleks kiiresti volitused. Informatsioon, mis on antud lepinguosalise riigi poolt või saadud uurimise tulemusena käesoleva artikli 2.

Mõju kohalikule seadusandlusele ja rahvusvahelistele konventsioonidele 1. Käesoleva konventsiooni nõuded ei takista lepinguosalisi riike vastu võtmast: a rangemaid kohalikke meetmeid I, II ja III lisas loetletud liikide isenditega kauplemise, nende omandamise või transportimise tingimuste kohta või sellise tegevuse täieliku keelustamise kohta; b kohalikke meetmeid, mis kitsendavad või keelustavad I, II või III lisas loetletud liikidega kauplemist, nende omandamist või transportimist.

Käesoleva konventsiooni sätted ei mõjuta mingil moel kohalike meetmete nõudeid või lepinguosaliste Rahvusvaheline kaubandus okosusteem kohustusi, mis tulenevad mis tahes lepingust, konventsioonist või rahvusvahelisest kokkuleppest ning puudutavad isenditega kauplemise, nende omandamise või transportimise teisi aspekte ja mis lepinguosalise riigi suhtes kehtivad või võivad kehtima hakata, kaasa arvatud kõik meetmed, mis on seotud tolli, tervishoiu, veterinaaria või taimekarantiiniga.

Käesoleva konventsiooni sätted ei mõjuta nende lepingute, konventsioonide või rahvusvaheliste kokkulepete tingimusi või neist tulenevaid kohustusi, mille on sõlminud või võivad sõlmida riigid, kes on sõlminud üldise või regionaalse kaubanduskokkuleppe, mis kehtestab või säilitab ühise tollikontrolli välispiiridel ja kaotab tollikontrolli lepinguosaliste riikide vahel, niivõrd kui see puudutab kauplemist selles kokkuleppes osalevate riikide vahel.

Kui käesolevas konventsioonis osalev riik osaleb ka mingis teises lepingus, konventsioonis või rahvusvahelises kokkuleppes, mis on käesoleva konventsiooni kehtima hakkamisel Rahvusvaheline kaubandus okosusteem ja mille nõuded kaitsevad II lisas nimetatud mereliike, siis ta vabastatakse kohustusest, mida käesolev konventsioon temalt nõuab, kui ta kaupleb II lisas loetletud liikide isenditega, keda veetakse selles riigis registreeritud laevadega ja vastavuses nimetatud teiste lepingute, konventsioonide või rahvusvaheliste kokkulepete sätetega.

Kui eksporditakse käesoleva artikli 4. Käesolev konventsioon ei takista millegagi ÜRO Mereõiguse Konverentsi mereõiguse kodifitseerimisel ja arendamisel vastavalt ÜRO Peaassamblee resolutsioonile C XXV ning ei kahjusta Rahvusvaheline kaubandus okosusteem riigi praegusi SMG jagada valikud tulevasi nõudeid ja juriidilisi vaateid, mis puudutavad mere- ja loodusõigust ja rannikumere jurisdiktsiooni ulatust.

Parandused I ja II lisale 1. Lepinguosaliste riikide konverentsi koosolekutel Susteemi kauplemise susteem parandusi I ja II lisasse järgmistel tingimustel: a Iga lepinguosaline riik võib paluda, et tema parandusettepanekud I ja II lisa kohta võetaks arutusele järgmisel koosolekul. Parandusettepanekute tekst tuleb esitada sekretariaadile vähemalt päeva enne koosolekut.

Sekretariaat konsulteerib paranduste osas lepinguosaliste riikide ja asjast huvitatud organitega vastavalt käesoleva artikli 2. Lepinguosaliste riikide konverentside vahelisel perioodil kehtivad parandusettepanekute suhtes järgmised tingimused: a Iga lepinguosaline riik võib käesolevas lõikes kehtestatud korra kohaselt posti teel esitada I ja II lisa parandusettepanekuid arvestamiseks koosolekute vahelisel ajal.

Ta konsulteerib ka valitsusvaheliste organitega, mille tegevussfäär hõlmab neid liike, eriti teaduslike andmete saamist, mida need organid on võimelised esitama, ning kõigi antud organite poolt kehtestatud kaitsemeetodite koordineerituse kindlustamist. Sekretariaat tutvustab niipea kui võimalik lepinguosalistele riikidele nende organite poolt esitatud seisukohti ja neilt saadud andmeid ning oma järelpärimiste tulemusi ja soovitusi.

Kuni sellist reservatsiooni pole tühistatud, käsitatakse lepinguosalist kauplemisel kõnealuste liikidega riigina, kes ei ole käesoleva konventsiooni lepinguosaline riik. III lisa ja selle parandused 1. Kõik lepinguosalised riigid võivad ükskõik millal esitada sekretariaadile nimekirja liikidest, mida nad identifitseerivad oma jurisdiktsiooni all 2.

III lisas on ära toodud nende lepinguosaliste riikide nimed, kes esitavad liike sellesse lisasse, nende esitatud liikide teaduslikud nimetused ja kõigi nende loomade või taimede osad või derivaadid, mida on kirjeldatud seoses nende liikidega 1.

  • Basseini bitcoin sisselogimine
  • EUR-Lex - DC - ET
  • Laadige alla täielik aruanne: EN Laadige poliitikakujundajate kokkuvõte alla: EN Laadige infoleht alla: EN Viimase paarikümne aasta jooksul on suunatud ülemaailmsed jõupingutused loodusvarade säästva majandamise strateegiate rakendamiseks, ressursside ja keskkonnatõhususe ning seeläbi inimeste üldise heaolu suurendamiseks.
  • Miks on bioloogiline mitmekesisus oluline?
  • Eesti teab, kuidas avalikke teenuseid digitaliseerida.

Igast nimekirjast, mis on esitatud vastavalt käesoleva artikli 1. Nimekiri jõustub III lisa osana 90 päeva peale teatamise kuupäeva. Igal ajal pärast nimekirjast teatamist võib iga lepinguosaline riik esitada depositaarvalitsusele teate reservatsiooni kohta liikide või osade või derivaatide suhtes ja niikaua, kui sellist reservatsiooni ei ole tühistatud, käsitatakse lepinguosalist riiki kauplemisel kõnealuste liikide või osade või derivaatidega riigina, kes ei ole käesoleva konventsiooni lepinguosaline.

Lepinguosaline, kes on esitanud liigid III lisasse lülitamiseks, võib selle ükskõik millal tühistada, teatades sellest sekretariaadile, kes omakorda informeerib sellest kõiki lepinguosalisi. Tühistamine jõustub 30 päeva pärast teatamise kuupäeva. Iga lepinguosaline riik, kes käesoleva artikli 1. Niikaua, kui kõnealune liik on ära toodud III lisas, esitab lepinguosaline riik kõik ülalmainitud seaduste ja määruste parandused või kõik uued tõlgendused Rahvusvaheline kaubandus okosusteem, nagu nad on vastu võetud.

Konventsiooni parandused 1. Antud kontekstis tähendab «kohal olevad ja hääletavad lepinguosalised riigid» kohal olevaid ja poolt või vastu hääletavaid lepinguosalisi riike. Kõigi parandusettepanekute tekstid saadab sekretariaat kõigile lepinguosalistele riikidele välja vähemalt 90 päeva enne koosolekut.

Seejärel jõustub parandus kõigi teiste lepinguosaliste suhtes 60 päeva pärast seda, kui lepinguosalised riigid on deponeerinud oma paranduse vastuvõtudokumendi.

Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade viis põhimõtet[ muuda muuda lähteteksti ] Õiglase hinna maksmine — tootjad saavad hinda, mis katab kõik tootmisega seotud kulud, tagab inimväärsed elutingimused ja mõistliku sissetuleku. Lapstööjõud on keelatud — kõik lapstööjõuvormid on keelatud, eriti kui need kahjustavad laste haridust või nende füüsilist tervist ja vaimset arengut.

Vaidluste lahendamine 1. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida kahe või enama lepinguosalise riigi vahel käesoleva konventsiooni tõlgendamisel või rakendamisel, lahendatakse vaidlevate osapoolte vaheliste läbirääkimiste käigus. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada käesoleva artikli 1. Allakirjutamine Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks Washingtonis kuni Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele.

Ratifitseerimis- vastuvõtmise või kinnitamise dokumendid deponeeritakse Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele, kes on depositaarvalitsuseks. Ühinemine Käesolev konventsioon on määramatuks ajaks avatud sellega ühinemiseks. Ühinemisdokumendid deponeeritakse depositaarvalitsuses. Jõustumine 1.

Käesolev konventsioon jõustub 90 päeva pärast kümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumendi deponeerimist depositaarvalitsuses. Iga riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab käesoleva konventsiooni või ühineb sellega pärast kümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumendi deponeerimist, jõustub käesolev konventsioon 90 päeva peale selle riigi ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumendi deponeerimist.

Reservatsioonid 1. Üldist laadi reservatsioonid ei ole konventsiooni sätteile lubatud. Eri reservatsioone võib teha Rahvusvaheline kaubandus okosusteem käesolevale artiklile ning Iga riik võib oma ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumenti deponeerides teha reservatsioone: a ükskõik millise I, II või III lisas loetletud liigi suhtes; või b ükskõik millise osa või derivaadi suhtes, mis Rahvusvaheline kaubandus okosusteem identifitseeritud seoses III lisas loetletud liikidega.

Seni, kui lepinguosaline riik ei tühista oma reservatsiooni, mis viidi sisse vastavalt käesolevale artiklile, käsitatakse teda kui riiki, kes ei ole käesoleva konventsiooni lepinguosaline kauplemise osas nimetatud liikide, osade või derivaatidega, mille kohta on tehtud reservatsioon.

52006DC0216

Denonsseerimine Lepinguosaline riik võib igal ajal käesoleva konventsiooni denonsseerida, teatades sellest kirjalikult depositaarvalitsusele.

Denonsseerimine jõustub 12 kuud pärast vastava teate saamist depositaarvalitsuse poolt. Depositaar 1. Käesoleva konventsiooni originaal, mille hiina- hispaania,- inglis- prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentne, antakse hoiule depositaarvalitsusele, kes saadab käesoleva konventsiooni kinnitatud koopiad kõigile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

Depositaarvalitsus informeerib kõiki allakirjutanud ja ühinenud riike ja sekretariaati igast allakirjutamisest, ratifitseerimis- vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemisdokumendi deponeerimisest, käesoleva konventsiooni jõustumisest, selle parandustest, reservatsioonide esitamisest ja tühistamisest ning denonsseerimise teatavakstegemisest. Niipea kui käesolev konventsioon jõustub, antakse selle kinnitatud koopia Rahvusvaheline kaubandus okosusteem poolt üle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja Selle tõendamiseks kirjutasid täievolilised esindajad, kes on oma valitsuse poolt vajalikul viisil volitatud, alla käesolevale konventsioonile.

Tehtud Washingtonis, 3. Article II. Fundamental principles 1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade.

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon

Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances. Appendix II shall include: a all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and b other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in subparagraph a of this paragraph may be brought under effective control.

Appendix III shall include all Match Stock Options which any Party identifies a being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the cooperation of other Parties in the control of trade.

Article III. Regulation of trade in specimens of species included in Appendix I 1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions of this Article.

The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met: a a scientific authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species; b a management authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; c a management authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and d a management authority of the State of export is satisfied that an import permit has been granted for the specimen.

The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall only Rahvusvaheline kaubandus okosusteem granted when the following conditions have been met: a a scientific authority of the Rahvusvaheline kaubandus okosusteem of import has Rahvusvaheline kaubandus okosusteem that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved; b [either a management authority or] a scientific authority of the State of import is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and c a management authority of the State Rahvusvaheline kaubandus okosusteem import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when Rahvusvaheline kaubandus okosusteem following conditions have been met: a a management authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention; b a management authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, Rahvusvaheline kaubandus okosusteem to health or cruel treatment; and c a management authority of the State of re-export is satisfied that an import permit has been granted for any living specimen.

The introduction from Rahvusvaheline kaubandus okosusteem sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a management authority of the State of introduction.

A certificate shall only be granted when the following conditions have been met: a a scientific authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved; b a management authority or scientific authority of the State of introduction is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and c a management authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

Article IV. Regulation of trade in specimens of species included in Appendix II 1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the provisions of this Article. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met: a a scientific authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species; b a management authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and c a management authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health Rahvusvaheline kaubandus okosusteem cruel treatment.

A scientific authority in each Party shall monitor both the export permits granted by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a scientific authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it occurs Kauplemisvoimalused Rahavoog well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Appendix I, the scientific authority shall advise the appropriate management authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits for specimens of that species.

The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior presentation of either an export permit or a re-export certificate. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met: a management authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into the State in accordance with the provisions of the present Convention; and b a management authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.