Eesti Patendiamet on valinud WIPOga suhtlemiseks inglise keele ja seega peab Patendiameti kaudu edastatav taotlus olema ingliskeelne, vormil MM2 [30] või e-taotlus. Rohkem kui ühe taotleja puhul tuleb märkida kõigi taotlejate nimed ja aadressid, kasutades vajadusel lisalehte. Tänu Madridi süsteemile on märgi hilisem haldamine lihtsam, kuna ühe menetluse abil on võimalik teha muudatusi või pikendada märgi kehtivust kõigis riikides, kus märk sai õiguskaitse.

Selline hüvitamine ei tohiks toimuda ulatuses, mis toob kaasa ameti eelarvepuudujäägi. See ei tohiks mõjutada ameti kohustust säilitada rahareserv, mis kataks ühe WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem tegevuskulud, et tagada tegevuse ja ülesannete täitmise järjepidevus.

Seda reservi tuleks kasutada üksnes selleks, et tagada käesoleva määrusega sätestatud ameti ülesannete täitmise järjepidevus. Lõivude suurus tuleks kehtestada tasemel, millega oleks tagatud, et esiteks nendest saadav tulu on põhimõtteliselt piisav ameti eelarve tasakaalus hoidmiseks, teiseks ELi kaubamärgisüsteem ja siseriiklikud kaubamärgisüsteemid eksisteerivad koos ja täiendavad üksteist, võttes samuti arvesse ELi kaubamärgiga hõlmatud turu suurust ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, ning kolmandaks ELi kaubamärgi omanike õiguste kaitse tagatakse liikmesriikides tõhusalt.

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Kõiki viiteid liidu õigusaktides Siseturu Ühtlustamise Ametile kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused käsitatakse viidetena ametile. Kui isik, kes on asjakohase õiguse kohaselt volitatud kasutama päritolunimetustest või geograafilistest tähistest tulenevaid õigusi, esitab vastulause, ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui, ja sellisel määral, kui päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset tagavate liidu õigusaktidega või siseriikliku õigusega: i mõni päritolunimetuse või geograafilise tähise taotlus on liidu õigusaktide või siseriikliku õiguse kohaselt esitatud juba enne ELi kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või taotlusele nõutud prioriteedi­ kuupäeva, tingimusel et see hiljem registreeritakse; ii see päritolunimetus või geograafiline tähis annab õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamise.

Lõike 2 tähenduses registreeritud varasema kaubamärgi omaniku vastulause korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, kui varasema ELi kaubamärgi olemasolu korral on see liidus üldtuntud ja varasema riigisisese kaubamärgi olemasolu korral on see üldtuntud asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma asjakohase põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

ELi kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse. Ilma et see piiraks kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, peab kõnealuse ELi kaubamärgi omanikul olema ka õigus takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast äritegevuse käigus kaupu liidu tolliterritooriumile ilma neid vabasse ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne ELi kaubamärgiga, mis on selliste kaupade suhtes registreeritud, või mida ei ole võimalik olulistes aspektides eristada kõnealusest kaubamärgist.

Artikkel 9b Kuupäev, millest Parim variant simulaatorid jõustuvad õigused kolmandate isikute suhtes 1. ELi kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse teave kaubamärgi registreerimise kohta. Mõistlikku kompensatsiooni võib nõuda seoses toimingutega, mis leiavad aset pärast ELi kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäeva, kui need toimingud oleksid pärast kaubamärgi registreeringu avaldamist kõnealuse avaldamise tõttu keelatud.

Juhtumiga tegelev kohus ei tee sisulist otsust enne, kui registreering avaldatakse. ELi kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada äritegevuse käigus: a kolmanda isiku nime või aadressi, kui kolmas isik on füüsiline isik; b tähiseid või märke, millel puudub eristusvõime või mis tähistavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi; c ELi kaubamärki selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgi kasutamine on vajalik toote või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem või varuosa puhul.

Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui kolmas isik järgib kasutamisel ausat tööstus- või kaubandustava. ELi kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega, mille kõnealuse kaubamärgi all on Euroopa Majanduspiirkonna turule lasknud kaubamärgi omanik või mis on seal turule lastud tema loal. Rikkumismenetluses ei ole ELi kaubamärgi omanikul õigust keelata hiljem registreeritud ELi kaubamärgi kasutamist juhul, kui kõnealust hilisemat kaubamärki ei tunnistataks kehtetuks vastavalt käesoleva määruse artikli 53 lõikele 1, 3 või 4, artikli 54 lõikele 1 või 2 või artikli 57 lõikele 2.

Valikulised tehingud

Kui ELi kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata hiljem registreeritud kaubamärgi kasutamist vastavalt lõikele 1 või 2, ei ole kõnealuse hiljem registreeritud kaubamärgi omanikul õigust keelata rikkumismenetlustes asjaomase varasema ELi kaubamärgi kasutamist. Ülemineku registreerimise taotlus sisaldab teavet, mis võimaldab teha kindlaks ELi kaubamärki, uut omanikku ning üleminekuga seotud kaupu ja teenuseid, samuti üleminekut nõuetekohaselt tõendavaid dokumente kooskõlas lõigetega 2 ja 3.

Taotlus võib vajaduse korral täiendavalt sisaldada teavet, mis võimaldab teha kindlaks kaubamärgi uue omaniku esindajat. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles täpsustatakse: a ülemineku registreerimise taotluse üksikasjad; b ülemineku tõendamiseks nõutavad dokumendid, võttes arvesse registreeritud omaniku ja õigusjärglase antud nõusolekut; c üksikasjad osalise ülemineku taotluste menetlemiseks, tagades, et järelejäänud registreeringu moodustavad kaubad ja teenused ning uus registreering ei kattu ning et uue registreerimise puhul luuakse eraldi toimik, mis sisaldab uut registreerimisnumbrit.

Kui lõigetes 1—3 sätestatud tingimused või lõikes 5b osutatud rakendusaktides sätestatud tingimused, mida kohaldatakse ülemineku registreerimise suhtes, ei ole täidetud, teavitab amet taotlejat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet ülemineku registreerimise taotluse tagasi.

Kahe või enama kaubamärgi ülemineku registreerimiseks võib esitada ühe taotluse, Politsei teeninduse vordoiguslikkuse mitmekesisus ja inimoiguste strateegia registreeritud omanik ja õigusjärglane on kõigil juhtudel samad.

Lõikeid 5a kuni 5d kohaldatakse ka ELi kaubamärgitaotluste suhtes. Osalise ülemineku puhul loetakse esialgse omaniku poolt esialgse registreeringu kohta tehtud taotlust Peamised valikud olevaks nii järelejäänud registreeringu kui ka uue registreeringu suhtes. Kui sellise taotluse eest tuleb tasuda lõiv ja esialgne omanik on lõivu tasunud, ei ole uus omanik WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem tasuma sellise taotluse eest täiendavat lõivu.

Kui ELi kaubamärk on registreeritud kaubamärgi omaniku agendi või esindaja nimele ilma selle omaniku loata, on kaubamärgiomanikul õigus nõuda ELi kaubamärgi loovutamist tema kasuks, kui agent või esindaja ei suuda oma tegevust põhjendada.

Ühe poole taotluse alusel kantakse lõikes 1 osutatud õigused või kõnealuste õiguste üleminek registrisse ja WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem. Lõike 2 kohaselt registrisse tehtud kanne kustutatakse või seda muudetakse ühe poole taotluse alusel.

Lõike 3 kohaselt registrisse tehtud kanne kustutatakse või seda muudetakse ühe poole taotluse alusel. Lõike 5 kohaselt registrisse tehtud kanne kustutatakse või seda muudetakse ühe poole taotluse alusel.

Artikli 17 lõikeid 5a ja 5b ning nende kohaselt vastu võetud eeskirju ning artikli 17 lõiget 5d kohaldatakse mutatis mutandis artikli 19 lõikes 2 osutatud asjaõiguse seadmise või ülemineku registreerimise, artikli 20 lõikes 3 osutatud sundtäitmise, artikli 21 lõikes 3 osutatud maksejõuetusmenetluses oleku ning artikli 22 lõikes 5 osutatud litsentsi registreerimise või ülemineku suhtes järgmistel tingimustel: a üleminekuga seotud kaupade ja teenuste identifitseerimisega seotud nõudeid ei kohaldata asjaõiguse, sundtäitmise ega maksejõuetusmenetluse registreerimise taotluste suhtes; b üleminekut tõendavate dokumentidega seotud nõuet ei kohaldata, kui taotluse on teinud ELi kaubamärgi omanik.

 1. Menu Intellektuaalomandi kaitse Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit.
 2. В молчаливом удивлении шагал Джизирак по улицам Диаспара и не узнавал города -- настолько он отличался от того, в котором наставник Олвина провел все свои жизни.

Lõikes 1 osutatud õiguste registreerimise taotlus loetakse esitatuks alles siis, kui nõutud lõiv on tasutud. Litsentsi registreerimise taotlus võib sisaldada taotlust litsentsi registrisse kandmiseks ühe või mitmena järgmistest: a ainulitsentsina; b all-litsentsina, juhul kui selle annab litsentsi saaja, kelle litsents on registrisse kantud; c litsentsina, mis on antud vaid osale kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärk registreeritakse; d litsentsina, mis on piiratud vaid osaga liidust; e ajutise litsentsina.

Kui esitatakse taotlus litsentsi registrisse kandmiseks esimese lõigu punktides c, d ja e nimetatud litsentsina, tuleb litsentsi registreerimise taotluses märkida need kaubad ja teenused ning liidu osa ja ajavahemik, mille jaoks litsents väljastatakse. Kui artiklites 19—22, käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 ning muudes käesoleva määruse kohaselt vastu võetud kohaldatavates normides sätestatud registreerimise tingimused ei ole täidetud, teavitab amet taotlejat puudustest.

Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet registreerimistaotluse tagasi. Lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis ELi kaubamärgi taotluste suhtes. Artikli 22a lõike 1 kohaselt jõustunud registreering kustutatakse või muudetakse ühe asjaomase isiku taotlusel.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Kaubandus aktsiaoptsioonid Uhendkuningriigist

Menu Intellektuaalomandi kaitse Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit. Intellektuaalomandi õigused annavad võimaluse kaitsta firma mõningaid immateriaalse varasid.

Peaaegu igal äriühingul on sellist vara, mida tasub kaitsta. Isegi juhul, kui ettevõttel intellektuaalomandi kaitset vajavat vara pole, peab olema teadlik teiste ettevõtete õigustest.

Teadmatus võib põhjustada väärtuslike õiguste kaotamise, kuluka kohtuprotsessi või mõlemat.

 • Binaarsete valikute kaevandamine
 • Tegemist on rahvusvahelise institutsiooniga, mis ühelt poolt tegeleb rahvusvahelise õigusloomega intellektuaalomandi kaitse edendamiseks ja ühtlustamiseks, kuid teisalt osaleb registripidaja rahvusvahelises patentide PCTkaubamärkide Madridi protokoll ja disainide Haagi kokkuleppe registreerimise süsteemis.
 • Print PDF Jaga Eesti on liitunud Madridi protokolli nimelise rahvusvahelise lepinguga, mis võimaldab kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist ühe taotluse abil paljudes riikides üle maailma.
 • Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised. | Patendiamet
 • Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon - Geneva
 • Madridi süsteem, mis loodi
 • Rocket League Trading System

Kuvatakse vaid need ametid, mis kasutavad töökeelena teie valitud keelt. Sisestage kaupade ja teenuste loend tekstikasti, kasutades selleks ühte järgmistest viisidest: valige klassi number vt Nizza klasside pealkirjad ja sisestage oma kaupade ja teenuste loend, kas oma allikast kopeerides ja kleepides või sisse trükkides; importige loend otse Minu loendist. Kui klassi number on: poolpaksus kirjas, sisaldab see termineid; esile tõstetud, leidub Minu loendis sellesse klassi kuuluvaid termineid; aktiivne, on klass valitud, st te olete hetkel selles klassis; tavaline, ei kehti ükski ülaltoodud võimalustest.

2.1 OTSI TERMINIT

Kui sisestate rohkem kui ühe kirjelduse, tuleb need eristada semikooloniga kui te seda ei tee, otsitakse nimekirja ühe kirjeldusena. Minu loendist importides sisestatakse semikoolonid teie eest automaatselt. Termineid saab kontrollida korraga ühes klassis. Valige klass, milles soovite termineid kontrollida, tabeli ülaservas olevast klasside loendist 1 kuni Kui soovite, et ekraanile kuvatakse kõik teie poolt sisestatud termineid sisaldavad klassid, WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem Näita kõiki klasse.

Punkt 9. Mitmesugused andmed a Transliteratsioon Kui märk koosneb osaliselt või täielikult elementidest, mis ei ole ladina tähestiku tähed näiteks slaavi tähed ega araabia või Rooma numbrid, tuleb lisada transliteratsioon ladina tähtede või araabia numbritega.

Ladina tähtedega transliteratsioon st märgi sõnaline osa kõla järgi peab järgnema foneetilisele transkriptsioonile rahvusvahelise taotluse keelde. Tõlge võib olla kas inglise, prantsuse või hispaania keelde, olenemata rahvusvahelise taotluse keelest. Tõlke võib taotleja lisada omal valikul ja selle eesmärk on ära hoida märgitud lepinguosalise ameti nõue tõlke esitamiseks.

RB ei nõua tõlget, ei kontrolli märgi tõlke autentsust ega korralda tõlkimist. Selle märke eesmärk on ennetada märgitud lepinguosaliste ametite nõudeid tõlkimiseks või kinnituse saamiseks, et tõlkimine ei ole võimalik. Märge tuleb teha ainult siis, kui see esineb põhiregistreeringus või -taotluses. Kollektiiv- sertifikaat- või garantiimärgi puhul ei ole märgi kasutamist reguleerivad dokumendid osa rahvusvahelisest taotlusest ja neid ei saadeta RBsse.

Märgitud lepinguosaline võib siiski nõuda nende dokumentide esitamist. Et vältida sellises lepinguosalises kaitse andmisest keeldumist dokumentide puudumise tõttu, võib taotleja saata nõutud dokumendid märgitud lepinguosaliste ametitesse niipea, kui Suurim indeksi kauplemise strateegia saab kätte rahvusvahelise registreerimise teate.

Taotleja võib soovi korral lisada punkti 9 e ii alla märgi kirjelduse, mida ei ole põhitaotluses või -registreeringus või mis erineb põhitaotluse või -registreeringu omast.

 • Kas saate vahetada voimalusi 1000-ga
 • Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Esimesteks kaubamärgikasutajateks peetakse Rooma impeeriumi mõõgaseppi.
 • Kui termin ei mahu lahtrisse, klõpsake siia, seepeale rida laiendatakse.
 • Madridi protokoll (kaubamärgi rahvusvaheline registreerimine)
 • WIPO – Patendivolinike Koda
 • Euroopa Parlamendi
 • Seal on varude indeksi valikud

See võimaldab taotlejal lisada kirjelduse, mida on vaja mõne lepinguosalise nõuete täitmiseks näiteks lepinguosalised, kes nõuavad märgi kirjeldust, kui ei ole tegemist sõnamärgiga ja vältida ebavajalikke esialgseid keeldumisi. Kirjeldus peab kindlasti puudutama kaitstavat märki, mitte näiteks märgi kasutamist või mainet.

RB ei kontrolli kirjelduse vastavust märgile ega nõua selle parandamist, vaid kannab selle registrisse ja avaldab sellisena, nagu see on taotluses esitatud.

See sisestatakse andmebaasi ja seda kasutatakse teadetes ning kirjavahetuses vastava rahvusvahelise registreeringu identifitseerimiseks.

Ent kui märk on kujutatud eriliste tähtedega või käsitsi kirjutatud, on oht, et WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem tõlgendab sõnu või tähti valesti. Lisaks, kui märk sisaldab palju sõnalist materjali näiteks kui on tegemist etiketigaei pruugi olla ilmne, millised sõnalised osad peaks salvestama. Seetõttu võib taotleja soovida ära näidata, mida ta peab märgi oluliseks sõnaliseks elemendiks.

Ent iga selline märge on mõeldud üksnes teabe andmiseks ja sellel ei tohiks olla õiguslikke tagajärgi. Kui punkti 7 c all on märgistatud ruut standardtähtede kohta, peab punkt 9 f jääma täitmata. Eesmärgiks on ennetada märgitud lepinguosaliste nõudeid mittekaitstava osa määramiseks.

MCX-i valikutehingute kodu

Ent mittekaitstav osa rahvusvahelises taotluses peab kehtima kogu rahvusvahelise registreeringu suhtes, seda ei saa määrata üksnes mõnede märgitud lepinguosaliste suhtes. Taotleja peaks arvesse võtma, et sõnade kirjeldava iseloomu ja tavapärasuse üle võivad riikide ametid otsustada erinevalt, sõltuvalt kohalikust keelest ja kohalikest tavadest. Punkt Kaubad ja teenused peavad olema tähistatud täpsete mõistetega, soovitatavalt kasutades rahvusvahelise klassifikatsiooni tähestikulises loetelus toodud sõnu [47].

RB ei aktsepteeri loetelu asemel märget kõik kaubad või teenused antud klassis. Kui loetelu ei mahu ühele lehele, tuleb kasutada lisalehte ja tähistada selle kohta vastav ruut.

Kaupade ja teenuste loetelu võib olla piiratum kui põhiregistreeringus või -taotluses toodud loetelu.

Rahvusvaheline registreerimine

Rahvusvahelises taotluses võib kaupade ja teenuste loetelu olla piiratud ühe või mitme märgitud lepinguosalise suhtes. Sel juhul tuleb tähistada vastav ruut punkti 10 b all ja märkida lepinguosaliste nimetused, kelle suhtes loetelu piiratakse, ning vastavad loetelud.

Kui piiramine teatud lepinguosalise suhtes mõjutab kõiki ühes klassis loetletud kaupu või teenuseid, võib märkida klassi numbri ilma loeteluta. Kaubad ja teenused, mida piiramine puudutab, peavad olema märgitud selgelt ning täpselt, nii et RBl ei tekiks kahtlusi ega küsimusi selle kohta, milliste kaupade ja teenuste suhtes kaitset soovitakse ning millised soovitakse kaitse alt välja jätta.

Eri lepinguosaliste puhul võivad piiramised olla erinevad ja see võib mõjutada lõivusummat. Isegi kui piiramine on tehtud kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes, sisalduvad punkti 10 a all loetletud kaubad ja teenused ikkagi rahvusvahelises registreeringus ning nende suhtes on võimalik teha hilisemaid märkimisi.

Märgitud lepinguosalised Taotleja peab määrama riigid või regioonid, kus ta soovib märgile õiguskaitset saada, tähistades vastavad ruudud lepinguosaliste nimetuste ees punkti 11 all. Need lepinguosalised, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud pärast ametliku vormi trükkimist ja kelle nimetus seetõttu vormil puudub, võib lisada tingimusel, et ratifitseerimine või ühinemine on jõustunud. Kui rahvusvahelises taotluses on üks märgitud lepinguosalistest Euroopa Liit, peab taotleja lisaks taotluse keelele märkima teise keele.

Teine keel tuleb valida EUIPO viie ametliku töökeele hulgast, mis on inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keel. Teises keeles võivad kolmandad isikud esitada EUIPOle vastulause, tühistamise või kehtetuks tunnistamise avalduse.

Vastavalt ELi kaubamärgisüsteemile võib ELi liikmesriigis registreeritud märgi omanik, kes taotleb EUIPOs identse märgi registreerimist kaupade ja teenuste suhtes, mis sisalduvad varasema märgi loetelus, nõuda varasema märgi vanemust vastavas liikmesriigis. Vanemuse toime on, et kui ELi kaubamärgi omanik loobub varasemast märgist liikmesriigis või laseb sellel aeguda, loetakse tema õigused samaväärseks, nagu tal oleksid olnud siis, kui varasem märk liikmesriigis oleks endiselt kehtiv.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Lisateave rahvusvahelise registreerimisprotsessi kohta, tuntud ka kui Madridi süsteem Millise teise keele võib märkida ELi nimetavas rahvusvahelises taotluses?

Vanemuse nõudeid, mis jõuavad RBsse peale taotluse vastuvõtmist st mis ei ole lisatud taotluseleei võeta arvesse. ELi kaubamärgimäärus võimaldab ELi kaubamärgi registreeringule vanemuse nõuet hiljem esitada.

Protokolli lepinguosalised võivad nõuda taotleja allkirjastatud eraldi vormil märgi kavatsetava kasutamise avaldust näiteks USA. Seega kui punkti 11 all on märgitud USA, tuleb rahvusvahelisele taotlusele lisada avaldus vormil MM18 [49]. Lepinguosalise esitatud lisatingimused avalduses kasutatava keele või avalduse allkirjastamise kohta peavad samuti olema täidetud.

Lepinguosaline võib esmajoones nõuda, et avaldusele kirjutab alla taotleja. Kui üks märgitud lepinguosalistest on USA, aga vormi MM18 ei ole taotlusele lisatud, loeb RB taotluse puudulikuks ning teatab sellest taotlejale ja päritoluametile [50].

Mõned lepinguosalised nõuavad märgi kavatsetava kasutamise avalduse esitamist, aga mitte eraldi vormil ega allakirjutatuna näiteks Iirimaa, Singapur ja Ühendkuningriik.

Taotleja või esindaja allkiri Päritoluamet võib nõuda taotlejalt või tema esindajalt rahvusvahelisele taotlusele alla kirjutamist või lubada neil seda teha. RB ei nõua WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem punkti 12 all.

Eesti Patendiameti kaudu pabervormil esitatavas rahvusvahelises taotluses peab sisalduma rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja allkiri ja allakirjutamise kuupäev. Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on mitu, kirjutavad alla nad kõik või teeb seda nende esindaja.

Secondary menu

Ametlikule vormile märgitud kuupäev peab koosnema kahekohalisest päeva tähisest, millele järgneb kahekohaline kuu tähis ja sellele omakorda neljakohaline aasta tähis. Kõik tähised on märgitud araabia numbritega ning päev, kuu ja aasta on eraldatud kaldkriipsudega.

WIPO Seminar on Trademark Cluttering

Näiteks 9. Päritoluameti tõendus ja allkiri Selle punkti täidab päritoluamet, kes peab rahvusvahelisele taotlusele alla kirjutama ja tõendama kuupäeva, mil taotlus kätte saadi. See kuupäev on oluline, sest tavaliselt saab sellest rahvusvahelise registreeringu kuupäev [51].

Ent kui rahvusvaheline taotlus ei ole laekunud RBsse kahe kuu jooksul arvates kuupäevast, mil see laekus päritoluametisse, siis kannab rahvusvaheline registreering kuupäeva, mil taotlus laekus RBsse. Kui tehakse kindlaks, et hilinenud laekumine oli tingitud häiretest posti- või kullerteenuses, võib rahvusvaheline registreering siiski kanda kuupäeva, mil rahvusvaheline taotlus päritoluametisse laekus.

Lisaks tõendab päritoluamet oma allkirjaga teatud asjaolusid, mis puudutavad rahvusvahelise taotluse ning põhiregistreeringu või -taotluse vahelisi seoseid. Lõivude arvestuse leht Ametliku vormi osaks oleval lõivude arvestuse lehel peab olema märgitud luba kanda üle vajalik summa RBle avatud kontolt ja vastava korralduse andnud isik või makstavate lõivude summa, tasumise viis ja lõivud tasuv isik.

Ka Eesti kaubamärgiseaduses on selline säte olemas KaMS § 9 lõige 2.

Vahepealkiri (H2)

Tõendusmaterjalide sisu ei ole kindlaks määratud, kuid tavaliselt osutuvad kõige efektiivsemaks müüginumbrid, reklaamikulud ja näited reklaammaterjalidest koos kuupäevadega. Õigesti koostatud tarbijauuringud võivad näidata, et tarbijad seostavad loomupoolest eristusvõimetut kaubamärki selle omaniku ja tema kaupade WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem teenustega.

Tõendeid kasutamise kohta saab arvestada ainult siis, kui need katavad nõutava ajavahemiku enne taotluse esitamist ja on seotud piirkonnaga, kus registreerimist taotletakse. Otsinguid varasemate kaubamärkide ja ärinimede kohta tuleks tavaliselt teha vastava piirkonna pädeva asutuse andmebaasis. Üldjuhul on oluline leida üles varasemad õigused samas tegevusvaldkonnas.

Kui märki ei kasutata teatud ajavahemiku jooksul, tavaliselt viie aasta jooksul peale registreerimist, võib asjast huvitatud isik taotleda kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamist.

Kaubamärgi Trading CFD USA ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon või üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas. Kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem määratakse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga või üldtuntud kaubamärgi puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas KaMS § Alternatiivina on võimalik kasutada kahte järgmist vormi.

EUIPO vormi esimene versioon on ühes kolmest Madridi protokolli keelest hispaania, inglise või prantsuse. Teine on ülejäänud 20 keeles esitatavate taotluste jaoks mõlemad versioonid on avaldatud EUIPO veebilehel. Kui palju maksab rahvusvahelise registreeringu taotluse esitamine? EUIPO-le rahvusvahelise taotluse esitamisel tuleb maksta lõivu. Rahvusvahelise registreeringu taotlus võib põhineda registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgil või Euroopa Liidu kaubamärgi taotlusel. Kaubamärgi omanik või tema esindaja peab esitama taotluse otse EUIPO-le ja seda on võimalik teha veebis.