Päästeameti kampaania «Varu enne maru» raames on võimalik varude soetamise osas konsulteerida ka otse päästeameti esindajatega, kes jagavad koos naiskodukaitsjatega vastavat infot pühapäeva hommikul Google AdWords näitab Sulle, kui suur on Su reklaami levik ja palju sellel on klikitud. Kasutatud kirjandus 4. Kui näed, et tehingud tulevad eelkõige arvuti kasutajate poolt, on mõistlik mobiilis kuvamine kinni keerata. Õige sõnumi leidmine ongi algoritmilise reklaamiostu eesmärk. Pööra tähelepanu oma kampaania seadistamisele sh määra päevaeelarve, sea ise kliki hind.

Seaduse reguleerimisala 1 Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta Millised on reklaamivarude osavoimalused.

Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses; 6 sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

Reklaami põhinõuded 1 Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

Eksitava reklaami keeld 1 Reklaam, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja mis oma eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti, on keelatud.

Millised on reklaamivarude osavoimalused

Reklaam ei tohi jätta muljet, et esitatav teave sisaldab riigipoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub. Võrdluse kasutamine reklaamis 1 Reklaamis, milles otseselt või kaudselt osutatakse samal kaubaturul tegutsevale konkurendile või konkurendi pakutavale kaubale või teenusele, mis täidab samu vajadusi või on ette nähtud samaks otstarbeks kui reklaamitav kaup või teenus, peab võrdlus põhinema võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla ka hind.

Kui reklaami avalikustamisel tavapärasest erinev pakkumine ei ole veel alanud, peab reklaamis sisalduma ka sellise pakkumise alguskuupäev.

Seaduse reguleerimisala 1 Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses; 6 sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta. Reklaami põhinõuded 1 Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad Millised on reklaamivarude osavoimalused arusaamise, et tegemist on reklaamiga. Eksitava reklaami keeld 1 Reklaam, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja mis oma eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti, on keelatud.

Isiku ja omandi kaitse reklaamis 1 Reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta. Tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava ning kasutamisel erioskust nõudva kauba ja teenuse reklaam 1 Tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava või kasutamisel erioskust nõudva kauba reklaam peab sisaldama üleskutset lugeda kasutusjuhendit ja vajaduse korral konsulteerida spetsialistiga.

Millised on reklaamivarude osavoimalused

Ohtlikku teenust käsitatakse tarbijakaitseseaduse tähenduses. Lastele suunatud reklaam 1 Käesolevas seaduses käsitatakse lapsena isikut, kes on noorem kui 18 aastat.

Lapse kasutamine reklaamis 1 Last ei tohi kasutada reklaamis ilma tema seadusliku esindaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Millised on reklaamivarude osavoimalused

Pangatähe ja mündi kujunduse kasutamine reklaamis 1 Eesti Panga poolt käibele lastud pangatähtede ja müntide kujunduse kasutamine reklaamis on lubatud ainult Eesti Panga eelneval nõusolekul.

Reklaam meediateenuses 1 Meediateenuse osutamisel edastatavas reklaamis ja otsepakkumises on keelatud: 1 kasutada alalävisele tajule suunatud võtteid; 2 televisiooniteenuses kasutada selle isiku häält või kujutist, kes esineb saatejuhi või kommentaatorina poliitilisi sündmusi ja probleeme käsitlevas saates või diktorina uudistesaates.

Millised on reklaamivarude osavoimalused

Reklaami koopia säilitamise kohustus Reklaami avalikustaja on kohustatud säilitama reklaami koopiat vähemalt 20 päeva reklaami viimasest avalikustamisest arvates ja esitama reklaami koopia kontrollimiseks reklaamialase järelevalve teostajale tema esimesel nõudmisel. Kohaliku omavalitsuse Millised on reklaamivarude osavoimalused välireklaami nõuete kehtestamisel 1 Valla- või linnavolikogu määrusega võib kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale.

Pankrotihalduri reklaam.

Millised on reklaamivarude osavoimalused