Tarbijate valikuid võivad muu hulgas mõjutada ka tervisest tulenevad, majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused. Noviello, L. Therefore, where food is prepacked and individual portions or consumption units are identified, a nutrition declaration per portion or per consumption unit, in addition to the expression per g or per ml, should be allowed.

This methodology should minimize over-conservatism while properly accounting for localized defects and stress risers.

Это может занять долгие годы, но в конечном счете мы оказались в состоянии нейтрализовать страх, так что любой желающий сможет покинуть Диаспар. - Это действительно займет долгое время, - сухо ответил Джерейн. - И не забывай, что Лис вряд ли достаточно велик, чтобы принять еще несколько сот миллионов человек в случае, если весь твой народ решит переселиться .

To support the implementation of the proposed methodology and to verify the applicability of the code rules, analytical studies and evaluation of thermomechanical test results continued in FY This report presents the results of those studies.

An EPP strain limits methodology assessment was based on recent two-bar thermal ratcheting test results on H stainless steel in the temperature range of to C.

Strain range predictions from the EPP evaluation of the two-bar tests were also evaluated and compared with the experimental results.

Liitu Fit360 uudiskirjaga

The role of sustained primary loading on cyclic life was assessed using the results of pressurized SMT data from tests on Alloy at C. A viscoplastic material model was used in an analytic Nicine Stock Options of two-bar tests to compare with EPP strain limits assessments using isochronous stress strain curves that are consistent with the viscoplastic material model.

According to those rules, the inclusion of nutrition information is voluntary unless a nutrition-related claim is made concerning the food.

Nende eeskirjade kohaselt on toitumisalase teabe lisamine vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui toidu kohta esitatakse toitumisalane väide. In addition, there are a number of specific rules which are applicable to specific foods. Lisaks sellele on mitmeid erieeskirju, mida kohaldatakse konkreetsete toitude suhtes.

Tarbijate valikuid võivad muu hulgas mõjutada ka tervisest tulenevad, majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused. The general principles on unfair commercial practices should be complemented by specific rules concerning the provision of food information to consumers. Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevaid üldpõhimõtteid tuleks täiendada erieeskirjadega, mis käsitlevad toidualase teabe esitamist tarbijatele. The majority of the provisions laid down in that Directive date back to and should therefore be updated.

This Regulation will both serve the interests of the internal market by simplifying the law, ensuring legal certainty and reducing administrative burden, and benefit citizens by requiring clear, comprehensible and legible labelling of foods.

Käesolev määrus teenib siseturu huve, lihtsustades õiguskorda, tagades õiguskindluse ja vähendades halduskoormust, ja toob kasu ka kodanikele, sätestades toidu selge, arusaadava ja loetava märgistamise.

Knowledge of the basic principles of nutrition and appropriate nutrition information on foods would contribute significantly towards enabling the consumer to make such an informed choice. Education and information campaigns are an important mechanism for improving consumer understanding of food information.

What are Employee stock options (ESO)?

Komisjoni Teadmised toitumise põhimõtete kohta ja asjakohane toitumisalane teave toidul aitaksid tarbijaid teadlike valikute tegemisel oluliselt. Tarbijate toidualasest teabest arusaamise parandamisel on oluliseks vahendiks selgitus- ja teavituskampaaniad. Operations such as the occasional handling and delivery of food, the serving of meals and the selling of food by private persons, for example at charity events, or at local community fairs and meetings, should not fall within the scope of this Regulation.

Selline tegevus nagu juhuslik toidu käitlemine ja tarnimine, einete pakkumine või müük eraisikute poolt näiteks heategevusüritustel või kohalikel laatadel ja kogunemistel ei peaks kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Add review

With this aim, food business operators should facilitate the accessibility of that information to the visually impaired. Selleks peaksid toidukäitlejad hõlbustama nimetatud teabe kättesaadavust vaegnägijatele.

To be effective, that prohibition should also apply to the advertising and presentation of foods. Et kõnealune keeld oleks tõhus, tuleks seda kohaldada ka toidu reklaamile ja esitlemisele.

Title and reference

That list should maintain the information that is already required under existing Union legislation given that it is generally considered as a valuable acquis in respect of consumer information.

Loetelus tuleks säilitada olemasolevate liidu õigusaktidega juba nõutav teave, eeldusel et tegemist on üldiselt väärtusliku tarbijatele suunatud teavet käsitleva õigustikuga. Consultation with stakeholders should facilitate timely and well-targeted changes of food information requirements.

24 Valik Minimaalne kaubandus

Konsulteerimine sidusrühmadega peaks hõlbustama toidualase teabega seotud nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist. It is important that information on the presence of food additives, processing aids and other substances or products with a scientifically proven allergenic or intolerance effect should be given to enable consumers, particularly those suffering from a food allergy or intolerance, to make informed choices which are safe for them.

Seetõttu on oluline anda teavet lisaainete, abiainete ja muude teaduslikult tõendatud allergeenilise või talumatuse toimega ainete või toodete sisalduse kohta, et võimaldada eelkõige toiduallergia või -talumatusega tarbijail teha teadlikke valikuid, mis on nende jaoks ohutud.

Noviello, L. Later, in the yearseven European firms have begun to develop the European Utilities Requirements. This development is justified by the fact that the lessons learned by the nuclear power plants designs programs of the years can be incorporated and the European specific conditions can be taken into consideration. Thus, ineight European firms - Westinghouse and their industrial partners - have decided to launch a multiphase program in order to check the AP compliance with the European Utilities Requirements EUR and to develop the required alterations. In this phase, the main important objectives have been reached.

Võttes arvesse asjaolu, et tehisnanomaterjale sisaldav või sellest koosnev toit võib olla uuendtoit, tuleks selle määratluse jaoks sobivat õigusraamistikku kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu Studies show Nicine Stock Options easy legibility is an important element in maximising the possibility for labelled information to influence its audience and that illegible product information is one of the main causes of consumer dissatisfaction with food labels.

Therefore, a comprehensive approach should be developed in order to take into account all aspects related to legibility, including font, colour and contrast. Uuringute andmetel on hea loetavus oluline tegur, mis suurendab võimalust, et märgistusel olev teave võib selle lugejaid mõjutada, ning loetamatu tootekirjeldus on üks peamisi põhjusi, miks tarbijad toidu märgistusega rahul ei ole.

Parim Cryptocurrency WordPressi teema

Seetõttu tuleks välja töötada kõikehõlmav lähenemisviis kõigi loetavusega seotud aspektide, sealhulgas kirjatüübi, värvi ja kontrastsuse arvesse võtmiseks. Although it is clear that any food supplied through distance selling should meet the same information requirements as food sold in shops, it is necessary to clarify that in such cases the relevant mandatory food information should also be available before the purchase is concluded. Ehkki on selge, et kaugmüügi teel tarnitav toit peaks vastama samadele teabe esitamise nõuetele kui poes müüdav toit, on vaja selgitada, et sellistel juhtudel peaks Nicine Stock Options kohustuslik toidualane teave olema kättesaadav enne ostu tegemist.

Kursuste kauplemise voimalus

However, the freezing and later defrosting of certain foods, especially meat and fishery products, limits their possible further use and may also have an effect on their safety, taste and physical quality. Conversely, for other products, especially butter, freezing has no such effects. Therefore, where a product has been defrosted, the final consumer should be appropriately informed of its condition.