Seetõttu on nad nende suurust ja seotust arvestades finantsstabiilsusele suuremaks ohuks. Need võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil, maa- või linnapiirkondades, ametlikus või mitteametlikus sektoris ja väga erinevates riikides. Majandusaasta algab 1. Meede Edukate kaasavate ärimudelite ning arenguprobleemide uuenduslike turupõhiste lahenduste kopeerimise ja laiendamise toetamine, tugevdades tegevusele suunatud erasektori platvorme ja võrgustikke, mis hõlbustavad teadmiste jagamist, partnerlusi ning sidemete loomist ettevõtjate ja teiste osalejate vahel. Euroopa Komisjon on töötanud välja rea kriteeriume, et suunata selliste otsuste tegemist. Vastutustundlike äritavade edendamine ELi arengupoliitika kaudu Nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised erainvesteeringud väikese ja keskmise sissetulekuga riikides suurenesid eelmisel kümnendil rohkem kui kolm korda ja moodustavad nüüd üle poole arenguriikidele kättesaadavatest rahalistest vahenditest, ületades tunduvalt ametlikku arenguabi[9].

In light of these risks and in order to ensure a level playing field, such systemic investment firms should be treated as credit institutions. Süsteemselt oluliste investeerimisühingute millest paljud on globaalsed või muude kapitalinõuete direktiivi artikli kohaselt süsteemselt oluliste ettevõtjate suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada kapitalinõuete määruse ja kapitalinõuete direktiivi raamistikku, sealhulgas komisjoni poolt Seda seetõttu, et need investeerimisühingud võtavad ja katavad tavaliselt märkimisväärses ulatuses riske kogu ühtsel turul.

Oma tegevusest tulenevalt on neil krediidirisk, mis esineb peamiselt vastaspoole krediidiriski kujul, ning kas klientidele või endale oma arvel võetavate positsioonidega seotud tururisk. Seetõttu on nad nende suurust ja seotust arvestades finantsstabiilsusele suuremaks ohuks.

Juhatus. Koosseis, ülesanded ja tasustamine

Neid riske silmas pidades ja võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks selliseid süsteemselt olulisi investeerimisühinguid kohelda nii nagu krediidiasutusi. At present, these firms are largely concentrated in the UK but are in the process of considering plans to relocate parts of their operations to the EU, notably to Member States participating in the Banking Union. While this covers only a small number of firms, they nevertheless represent a sizeable share of the total assets and business volume of all investment firms in the EU.

Nagu on märgitud komisjoni Praegu on need investeerimisühingud suuresti koondunud Ühendkuningriiki, kuid nad kaaluvad oma tegevuse osalist ümberpaigutamist EL sse, eelkõige pangandusliidus osalevatesse liikmesriikidesse.

Neid ühinguid on küll vähe, kuid nende varad ja äritegevuse maht moodustavad märgatava osa kõigi ELi investeerimisühingute koguvarast ja äritegevuse mahust. For other investment firms, the fact that the current prudential framework focuses on credit institutions and the risks they face and pose rather than investment firms is more problematic. The services provided by these firms and the risks they can create are, to a large extent, not explicitly addressed by the existing Ettevotjate susteemid on piiratud. Of the eight investment services that investment firms are authorised to perform under MiFID 10only i dealing on own account; and ii underwriting or placing instruments on a firm commitment basis have clear corresponding requirements under the CRR.

For the other investment services reception and transmission of orders, execution of orders, portfolio management, investment advice, placing instruments without a firm commitment basis, operation of a multilateral trading facilitysuch requirements are missing and result in approximate coverage of the risks involved.

Muude EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis jaoks on suurem probleem praeguse usaldatavusraamistiku keskendumine mitte investeerimisühingutele, vaid krediidiasutustele ja riskidele, millega krediidiasutused kokku puutuvad või mida nad põhjustavad. Kehtivad õigusnormid ei käsitle enamasti otseselt nende investeerimisühingute osutatavaid teenuseid ega võimalikke tekitatavaid riske.

Kaheksast investeerimisteenusest, mida investeerimisühingutel on lubatud finantsinstrumentide turgude direktiivi 10 kohaselt osutada, on kapitalinõuete määruses sätestatud selged nõuded ainult i oma arvel kauplemise ning ii finantsinstrumentide emissiooni tagamise või siduva kohustuse alusel finantsinstrumentide pakkumise korraldamise kohta. Muude investeerimisteenuste korralduste vastuvõtmine ja edastamine, korralduste täitmine, portfelli valitsemine, investeerimisnõustamine, finantsinstrumentide pakkumise korraldamine ilma siduva kohustuseta, mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamine kohta sellised nõuded puuduvad ja seetõttu on asjaomased riskid kaetud ligikaudselt.

Sellisest tegevusest investeerimisühingule ja selle tagajärjel tema klientidele ja laiematele turgudele, kus nad tegutsevad, tulenevad riskid on küll mõningatel juhtudel piiratud, kuid need ei ole järelikult sihipäraselt hõlmatud. This gives rise to three main problems, which are assessed in the staff working document accompanying the proposals.

  • Acting as an important hub for capital markets and investment activities, the UK has the largest number of EEA investment firms, with roughly half of them based there, followed by Germany, France, the Netherlands and Spain.
  • Raha kauplemise aktsiaoptsioonide teenimine
  • Sissejuhatus 1.
  • Võimaliku huvide konflikti ennetamine Kontserni korporatiivne juhtimissüsteem hõlmab normide ja protseduuride kompleksi, mis on suunatud huvide konflikti välistamisele kontserni juhtimisorganite vahel.

See tekitab kolm peamist probleemi, mida hinnatakse ettepanekutele lisatud komisjoni talituste töödokumendis. First, while the framework caters to some extent to the different types of business profiles of investment firms in the form of exemptions, it is a source of considerable regulatory complexity for many firms in general. Second, its detailed requirements and exemptions constitute a crude and risk-insensitive proxy for the actual risks incurred and posed by investment firms, which differ from those of banks.

Third, due to its inherent complexity and lack of risk sensitivity, its implementation by Member States gives rise to fragmentation in the overall regulatory landscape for investment firms, with scope for harmful regulatory arbitrage.

This EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis threaten the integrity and functioning of the single market. Esiteks, kuigi raamistikus võetakse investeerimisühingute äriprofiilide erinevusi erandeid kasutades teataval määral arvesse, on see paljude ühingute jaoks üldiselt suure regulatiivse keerukuse allikas.

Teiseks kajastavad selle üksikasjalikud nõuded ja erandid ligikaudu ja riskitundlikkuseta riske, millega investeerimisühingud tegelikult kokku puutuvad ja mida nad põhjustavad ning mis erinevad pankade omadest. Kolmandaks tekitab raamistiku rakendamine selle olemusliku keerukuse ja riskitundlikkuse puudumise tõttu investeerimisühingute üldise õiguskeskkonna killustatust liikmesriikides, võimaldades kahjulikku õiguslikku arbitraaži.

See võib ohustada ühtse turu usaldusväärsust ja toimimist. The objectives of the proposals are to address the problems of the existing framework while facilitating the take-up and pursuit of business by investment firms where possible.

Specifically, EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis set out a prudential framework that is better adapted to their business models.

  1. Kuidas maarata binaarsete valikute otsese videokaart
  2. Kuidas investeerida Bitcoini Leedusse
  3. Frank binaarsete valikute ulevaade
  4. Я должен был сообразить, - сказал он гневно, - что это тебе может быть известно.

They consist of more appropriate and risk-sensitive requirements for investment firms, better targeting the risks they actually pose and incur across different types of business models. Finally, they constitute a more streamlined regulatory toolkit to enable prudential supervisors to carry out their oversight effectively.

Ettepanekute eesmärk on kõrvaldada kehtiva raamistikuga EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis probleemid, hõlbustades samal ajal võimaluse korral investeerimisühingute asutamist ja tegevust.

Konkreetsemalt on neis sätestatud investeerimisühingute ärimudelitega paremini kohandatud usaldatavusraamistik. Ettepanekud sisaldavad investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid asjakohasemaid ja riskitundlikumaid nõudeid, mis on täpsemalt suunatud tegelikele riskidele, mida ühingud eri ärimudelite puhul põhjustavad ja võtavad.

Nendega kehtestatakse ühtsemad regulatiivsed vahendid, mis võimaldavad usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutustel teha tulemuslikku järelevalvet. In the context of the revision of the prudential framework for EU investment firms, the absence of a mandatory reporting requirement for third-country firms active in Member States through branches has been identified as a weakness. National competent authorities are unable to assess on a regular basis the volume of financial services activities carried out by branches of third-country firms on their territories.

This proposal would therefore give competent authorities the appropriate tools to monitor these activities. MiFID 2 ja finantsinstrumentide turgude määrus võeti vastu finantskriisi järel, et hõlmata väärtpaberiturud, investeerimisvahendajad ja kauplemiskohad. Uue raamistikuga täiendatakse ja asendatakse praegust MiFID 1 raamistikku. ELi investeerimisühingute usaldatavusraamistiku läbivaatamise kontekstis EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis nõrkusena tuvastatud see, et puudub kohustuslik nõue, et filiaalide kaudu liikmesriikides tegutsevad kolmandate riikide investeerimisühingud esitaksid aruandeid.

Liikmesriikide pädevad asutused ei saa korrapäraselt hinnata nende territooriumil tegutsevate kolmandate riikide investeerimisühingute filiaalide finantsteenustega soetud tegevuste mahtu. Käesoleva ettepanekuga antaks seega pädevatele asutustele asjakohased vahendid kõnealuste tegevuste jälgimiseks.

Following a first call for advice by the Commission in DecemberEBA published its first report on the current prudential framework for EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis firms, calling for changes to the current approach for all but the largest and most systemic investment firms in December Following a second call for advice by the Commission in JuneEBA published a discussion paper for consultation focusing on a potential new prudential regime for the vast majority of investment firms in November Taking account of the feedback and the additional data it had gathered from investment firms together with national competent authorities, EBA published its final recommendations in September Nagu kapitalinõuete määruse artiklites on ette nähtud, konsulteeriti investeerimisühingute usaldatavusraamistiku läbivaatamisel EBA, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA ja neis Euroopa järelevalveasutustes esindatud liikmesriikide pädevate asutustega.

Pärast komisjoni esimest, Pärast komisjoni teist, Võttes arvesse tagasisidet ja lisateavet, mida ta oli koos liikmesriikide pädevate asutustega investeerimisühingutelt kogunud, avaldas EBA This option was introduced in recognition of the fact that these revised provisions were not designed with most investment firms in mind and they would have created further complexity in the existing rulebook.

The review of the prudential regime for most investment firms also put forward in this proposal was already well underway at the time, and subjecting them to an even more complex regime for a brief period pending the application of the new regime was considered disproportionate.

Käesolev ettepanek täiendab kapitalinõuete määruse ja kapitalinõuete direktiivi kohaselt krediidiasutuste suhtes kohaldatava korra käimasolevat läbivaatamist pärast See võimalus lisati seetõttu, et neid muudetud sätteid ei kavandatud enamikku investeerimisühinguid silmas pidades ja need oleksid kehtivad normid veelgi keerukamaks muutnud.

Sel ajal oli juba alanud enamiku investeerimisühingute suhtes kohaldatava usaldatavusnõuete täitmise korra läbivaatamine, mida on nimetatud ka EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis ettepanekus, ning veelgi keerukama korra lühiajalist kohaldamist kuni uue korra jõustumiseni peeti ebaproportsionaalseks.

Käesoleva ettepanekuga nähakse seetõttu enamiku investeerimisühingute jaoks ette uus kord, arvates nad kapitalinõuete määruse ja kapitalinõuete direktiivi raamistikust täiesti välja ning jättes direktiivi, sealhulgas selle muudetud sätete kohaldamisalasse ainult süsteemselt olulised investeerimisühingud kooskõlas käesolevas ettepanekus ette nähtud nende kindlakstegemist käsitleva muudetud lähenemisviisiga. By setting prudential requirements that are tailored to the business and risks of investment firms, it clarifies when and why these requirements apply.

As such, it overcomes some cases of arbitrary application of prudential requirements in the current framework, which arise because they EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis set first and foremost in relation to investment services listed in MiFID rather than the actual build-up of risks in the type and volumes of business conducted by investment firms.

Investeerimisühingute äritegevuse ja riskidega kohandatud usaldatavusnõudeid sätestades selgitatakse selles, millal ja miks neid nõudeid kohaldatakse. AKV-ELi mikrokrediidi programmi kaudu rahastas EL projekti, millega suurendati 12 väikerahastamisasutuse suutlikkust 12 Saharast lõunasse jääva Aafrika riigi ja Haiti ääremaadel.

Samuti toetati 14 uue finantstoote loomist, näiteks laenud veereservuaaride ehitamise ja õppemaksude jaoks, tähtajalised hoiused ja ülekandeteenused. Väljaõpet sai enam kui väikerahastamisasutuste töötajat ning uut maapiirkondade klienti said parema juurdepääsu uuenduslikele finantsteenustele.

ELi toetuste kombineerimine muude arengu rahastamise allikatega on juba osutunud edukaks rahastamise kättesaadavamaks muutmise viisiks, näiteks tagatisrahastute ja mikrofinantseerimise fondide kaudu. Meede 4: ELi toetuste strateegiline kasutamine, sh kombineerimismehhanismide kaudu, et parandada laenude, omakapitali kaudu rahastamise, tagatiste ja pikaajalise kapitali kättesaadavust mikro- väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ka kõrge riskimääraga riikides ja sotsiaalsete ettevõtete rahastamise abil.

Meede 5: Toetuse suurendamine kaasavale rahastamisele, keskendudes eelkõige naiste, noorte ja maaelanike finantsalasele kaasamisele. Erasektori arengu süvalaiendamine ja osalemine ELi arengukoostöös Enamikus ELi toetuse valdkondades on olemas võimalused tugevdada erasektori rolli eesmärgiga saavutada kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv. Erasektor mängib olulist rolli põllumajanduse ja põllumajandustööstuse, säästva energia, taristu ja sotsiaalsektoris, samuti on tal märgatav koht keskkonna, kliimamuutuse, rände, riskihalduse,[7] toorainete,[8] loodusvarade, tervishoiu ja ravimid, säästva turismi ja toitumise valdkonnas.

Komisjon töötab kooskõlas partnerriikide valitsuste poliitikaga välja viise, kuidas kaasata erasektori arengueesmärke paremini toetusstrateegiatesse, ja määrab kindlaks võimalused erasektori kasutamiseks rakendus- ja rahastamispartnerina nendes valdkondades. Seoses sellega saaks suurema osa ELi segarahastamisvahenditest eraldada sellisteks rahastamisvahenditeks nagu laenud, tagatised, riskijagamisvahendid ja omakapitali või kvaasiomakapitali vahendid.

EUR-Lex - DC - ET

Nende vahendite peamine eesmärk on ergutada erasektori investeeringuid, mis on tõestanud oma rahalist elujõulisust, kuid ei leia turuallikatest piisavat rahastamist. Rahastamis- ja riskijagamisvahendite kättesaadavus arenguriikides on ka oluline eeldus ELi investoritele, kes soovivad laieneda neile turgudele. See kehtib eriti sellistes valdkondades nagu ehitus, sh transport, kommunikatsioonid ja rajatised, mida iseloomustavad suure ettemaksega investeeringud, kõrge riskimäär ja sageli ebaõiglane rahvusvaheline konkurents, mis nõuab meetmeid võrdsete tingimuste tagamiseks.

EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis Stock Trading strateegia Video

Erasektori kaasamine säästvasse energiasse Meede 6: Riskikapitali pakkumise suurendamine arenguriikides energiatõhususse ning taastuvenergia ja maapiirkondade elektrifitseerimise projektidesse tehtavate erainvesteeringute kaudu, järgides ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi GEEREF edukat näidet. Koos Euroopa arengu rahastamise institutsioonidega riskijagamismehhanismi loomine, et suurendada erasektori investeeringuid energiaga seotud projektidesse. Erasektori kaasamine säästvasse põllumajandusse ja põllumajandustööstusse Meede 7: Põllumajandustootjate sidumine turgudega selliste turupõhiste mudelite abil nagu on Aafrika põllumajanduse igakülgse arendamise programmi raames välja töötatud algatused.

Põllumajandustootmisega tegelevate VKEde ja väiketalunike suutlikkuse arendamine ning neile rahastamise, turuteabe ja tehnoloogiate kättesaadavamaks tegemine. Jätkusuutliku kohaliku ja ülemaailmse põllumajandustoodetega kauplemise edendamine, toetades ettevõtjate liite, valitsusväliseid organisatsioone, tootjaid, valitsusi ja muid sidusrühmi. Selliste riskihaldusvahendite arendamine ja rahastamine nagu hinnatagatis või ebasoodsate ilmastikutingimuste ja loodusõnnetuste vastane kindlustus.

Kaasavate avaliku ja erasektori partnerluste ja selliste ärimudelite toetamine, mis võtavad nõuetekohaselt arvesse selliseid protsesse nagu vabatahtlikud suunised maaomandi, kalavarude ja metsa vastutustundliku juhtimise kohta, vastutustundlik investeerimine põllumajandusse ja Aafrika maapoliitika algatus.

Erasektori kaasamine taristusektorisse Meede 8: Erasektori kapitali ja oskusteabe võimendamine arenguriikides tehtavate taristuinvesteeringute jaoks selliste ELi piirkondlike segarahastamisvahendite abil nagu ELi-Aafrika EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis sihtfond. Eesmärk on kaasata ELi hankemenetlustesse projektide kavandamine, arendamine ja käitamine, samuti jätkusuutlikkuse ja elutsüklikulude mõiste.

Arengukoostöö edendamine ja kosmosetehnoloogia kasutamine jätkusuutlikuks arenguks uurimisprogrammide, tehnosiirde, suutlikkuse arendamise ja ühiste ärialgatuste kaudu, sh satelliitnavigatsiooni taristu ja Maa seire teenuste arendamine.

EUR-Lex - PC - EUR-Lex

Erasektori kaasamine keskkonnahoidlikesse sektoritesse Meede 9: Ökoettevõtluse ja keskkonnahoidlike töökohtade loomise edendamine juhtalgatuse SWITCH TO GREEN üleminek keskkonnasäästlikele tehnoloogiatele kaudu, mis põhineb programmi SWITCH-Asia positiivsetel kogemustel ning ühendab endas poliitilist dialoogi keskkonnahoidliku ettevõtluse arengut võimaldavate tingimuste üle ja selliste uuenduslike projektide kaasrahastamist, mis toetavad säästvaid tarbimis- ja tarbimisharjumusi ning tavasid partnerriikides.

Erasektori arendustegevuses osalemise stimuleerimine 2. EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis äritavade edendamine ELi arengupoliitika kaudu Nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised erainvesteeringud väikese ja keskmise sissetulekuga riikides suurenesid eelmisel kümnendil rohkem kui kolm korda ja moodustavad nüüd üle poole arenguriikidele kättesaadavatest rahalistest vahenditest, ületades tunduvalt ametlikku arenguabi[9].

Isegi väike muutus erainvesteeringute strateegiates võib oluliselt muuta nende investeeringute mõju arenguriikidele. ELi ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegia[10] on hea alus Euroopa ettevõtjate vastutustundlikuks kaasamiseks arenguriikides. Komisjon innustab ettevõtjaid järgima rahvusvaheliselt tunnustatud suuniseid ja põhimõtteid, sh ÜRO algatust Global Compact, ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta, sotsiaalse vastutuse ISO näidisstandardit ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele.

EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis Parim aeg binaarvalikute kaubanduse jaoks Indias

Komisjon liigub õigustepõhise lähenemisviisi suunas, mis hõlmab kõiki inimõigusi ELi arengukoostöös, sealhulgas erasektori arengutoetus. Samuti eeldab komisjon, et kõik äriühingud austavad inimõigusi.

Arenguriikidesse investeerivad või seal tegutsevad äriühingud peaksid võtma kasutusele altkäemaksude andmise ja maksudest kõrvalehoidumise vältimise poliitika ning riskide hindamise ja nende tegevuse inimõiguste, tööjõu, keskkonnakaitse ja suurõnnetustega seotud aspektide potentsiaalse negatiivse mõju leevendamise süsteemid.

Selleks tuleks muu hulgas teha sisulist koostööd valitsustega ning pidada sotsiaalset dialoogi partnerite ja valitsusväliste organisatsioonidega. Sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja fiskaalnormide järgimist peetakse samuti igasuguse ELi või riigi poolt erasektorile antava toetuse eeltingimuseks. Ettevõtjate vastutustundlikke äritavasid tugevdatakse, edendades Valikud aktsiatega kauplemine teadlikkust säästvatest tarbimis- ja tootmismudelitest ja tavadest ning õiglast ja eetilist kaubandust.

Äriühingute vabatahtlikud jõupingutused vastutustundlikumate ja jätkusuutlikumate ettevõtlustavade kasutuselevõtmiseks tuleks ühendada äritegevuse suurema läbipaistvuse ja võitlusega korruptsiooni vastu, samuti jõupingutustega rahvusvaheliste tööhõivet ja keskkonda käsitlevate konventsioonide ratifitseerimiseks ja tulemuslikuks rakendamiseks ELi poliitilises dialoogis partnerriikidega ja ELi kaubanduspoliitika kaudu.

Säästvat arengut käsitlevad sätted on lisatud ka hiljutistesse ELi kaubandus- ja investeerimislepingutesse[11] ning ELi autonoomsed kaubandussoodustuste kavad[12] hõlmavad ka rahvusvahelisi inim- ja töötajate õigusi, samuti keskkonnaalaste ja head valitsemistava käsitlevate konventsioonide täitmise tingimust.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata õiglaste ja läbipaistvate tavade tagamisele sisserändajatest töötajate töölevõtmisel ja kohtlemisel. Vastutustundlikud äritavad väärivad erilist tähelepanu ja meetmeid teatavates tööstusharudes, nagu kaevandamine ja metsaraie, kus arengusse tehtavate erainvesteeringute võimalused ja riskid on eriti suured.

Tuginedes praegusele toetusele, mida antakse sellistele algatustele nagu mäetööstuse läbipaistvuse EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis EITIKimberley protsess ning ELi metsaõigusnormide EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis järelevalve, metsade majandamise ja puidukaubanduse FLEGT tegevuskava, kavatseb komisjon tõhustada jõupingutusi läbipaistvuse parandamiseks mäetööstuse nafta, gaas, kaevandamine ja metsandussektoris.

Selleks võimaldab ta tõhusalt kasutada EITI genereeritud teavet, mis käsitleb äriühingute poolt loodusvarade kasutamise eest valitsustele tehtavaid makseid valitsustele ja mida äriühingud peavad avalikustama uute ELi õigusaktide riigipõhise aruandluse nõuete kohaselt.

Peale selle võeti hiljuti vastu ühisteatis, mis käsitleb konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikku hankimist, ning sellega seotud määruse ettepanek[13].

Meede Rahvusvaheliste ettevõtja sotsiaalse vastutuse alaste suuniste ja põhimõtete edendamine, kasutades selleks poliitilist dialoogi ja arengukoostööd partnerriikidega, ning ettevõtja sotsiaalse vastutuse suurem tunnustamine turul säästva tarbimise ja tootmise edendamise kaudu.

Kaasavate ettevõtlus- ja turupõhiste arengulahenduste tugevdamine Et majanduskasv oleks kaasav, peab see pakkuma majanduslikke võimalusi, mis soodustavad jätkusuutlikke elatusvõimalusi, eriti vaeste jaoks. Erasektor saab aidata otseselt kaasa kaasavale majanduskasvule, osaledes majandustegevuses, millel on otsene mõju vaestele, suurendades nende majanduslikke võimalusi nõudluspoole klientide ning pakkumispoole tootjate, turustajate või töötajatena.

Paljud ELi liikmesriigid teevad juba koostööd äriühingutega selliste kaasavate ettevõtlusmudelite valdkonnas rakendatavate partnerlusprogrammide kaudu[14]. Komisjon võib mängida täiendavat rolli, aidates luua oma erasektori arenguprogrammide kaudu kaasavate ettevõtete jaoks kohalike tugiasutuste ökosüsteemi.

Meede Edukate kaasavate ärimudelite ning arenguprobleemide uuenduslike turupõhiste lahenduste kopeerimise ja laiendamise toetamine, tugevdades tegevusele suunatud erasektori platvorme ja võrgustikke, mis hõlbustavad teadmiste jagamist, partnerlusi ning sidemete loomist ettevõtjate ja teiste osalejate vahel. Avaliku ja erasektori partnerluste ning sidusrühmade liitude edendamine Avaliku ja erasektori partnerlused, mille eesmärk on viia ellu projekti või pakkuda teenust, mida tavapäraselt osutab avalik sektor, võivad olla tõhus vahend, millega muuta avalikud hüved ja teenused vaestele kindlamalt kättesaadavaks ja taskukohasemaks, täiendades samas valitsuse vahendeid erasektori investeeringutega.

Ehitussektor ning vähe süsinikdioksiidiheiteid tekitav ja ressursitõhus majandus on näited, mille puhul Euroopa oskusteave võib avaliku ja erasektori partnerluste kaudu pakkuda uuenduslikke lahendusi sellistes valdkondades nagu taastuvenergia, keskkonnasäästlikud hooned või muud taristuteenused, nagu veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus ja transport.

Selles valdkonnas jätkab komisjon tehnilise abi andmist avaliku sektori institutsioonidele, et tugevdada nende haldussuutlikkust, ning loob avaliku ja erasektori partnerluste õigusraamistikke ja suuniseid, edendab avaliku ja erasektori dialoogi mehhanisme, et uurida avaliku ja erasektori partnerluste võimalusi ning toetada õigusliku ja reguleeriva raamistiku reforme, ning kasutab finantsinstrumente, et võimendada taristuprojektide erarahastamist, tugevdades laenamist erasektorile ja asjaomastele tingimustele vastavate finantsasutuste omakapitalioperatsioone ELi segarahastamisvahendite kaudu.

Kõnealust tegevust tuleb täiendada jõupingutustega, mille eesmärk on parandada avaliku sektori oskusteavet, läbipaistvust ja juhtimist, et tagada erasektori kasumistiimulite kokkulangemine avalike huvidega. Vaadates kaugemale klassikalistest avaliku ja erasektori partnerlustest taristusektorites, toetab EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis partnerluse uusi vorme ja riiklike või kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja valitsusväliste organisatsioonide vaheliste sidusrühmade liitusid oskuste arendamiseks ja naistele ja teistele tõrjutud rühmadele selliste põhiteenuste pakkumiseks nagu juurdepääs säästvale ja taskukohasele energiale, veele, tervishoiule ja haridusele, samuti põllumajanduse ja toitumise valdkonnas, eriti maapiirkondades.

See tegevuskava on sobiv reaktsioon kaasava ja EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis majanduskasvu saavutamise ülesandele üksnes juhul, kui erasektoril on selle väljatöötamisel sõnaõigus.

VKG organisatsioonilised muudatused 2018. aastal

Komisjon tihedas koostöös liikmesriikidega osaleb täiel määral erasektori selge ja aktiivse rolli määratlemises mis tahes Samal ajal kavatseb komisjon suurendada oma jõupingutusi, et täita Busani kõrgetasemelisel abi tõhususe foorumil seoses tõhusa avaliku ja erasektori arengukoostööga võetud kohustusi. Meede Riikliku ja erasektori koostööd käsitleva ühisavalduse toetamine ja aktiivse rolli võtmine heaolupartnerluses, mis tekkis Busani kohtumise erasektorit käsitlenud arutelude tulemusel.

Tulevik: vahendid ja viisid erasektori muutmiseks arengukoostööpartneriks Komisjon kasutab riiklike, piirkondlike ja temaatiliste programmide raames kombineeritud sekkumisi, et rakendada ja süvalaiendada oma lähenemisviisi erasektori arendamisele ning kasutada ära erasektori potentsiaali arengukoostöö partnerina. Igapäevase rahavoogude planeerimise ningjuhtimisegast kontserni ja tütarettevõtete eelarvete koostamine, järelevalve nende täitmise üle, äriprojektide ettevalmistamine ning finantseerimisallikatega suhtlemine, tegeleb kontserni finantsteenistus.

Kontserni finantsteenistust toetavad tütarettevõtetes asetsevad finantsteenistused, kelle ülesannete hulka kuulub ka tütarettevõtete majandustegevuse analüüs. Kõiki tehnilisi finantstehinguid teeb kontserni tsentraliseeritud raamatupidamine. Raamatupidamine teeb vajalikke väljamakseid, arvestab palku, maksab töötajatele puhkuse- ja haigusraha ning koostab igal aastal majandusaasta bilanssi.

Raamatupidamiskohustuslane tagab aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava teabe saamise finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis eeskirjas ei ole kirjeldatud VKG raamatupidamises esinevat sündmust, lähtutakse rahvusvaheliste finantsaruandluse standartidest IFRSEesti Raamatupidamise seadusest, Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja teistest õigusaktidest.

Raamatupidamisarvestuse perioodiks on majandusaasta pikkusega 12 kuud. Majandusaasta algab 1. VKG-l on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust, lähtudes aktsiaseltsi põhikirjaga kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjast. Raamatupidamise sise-eeskirju muudetakse ja asendatakse Viru Keemia Grupi aktsionäridega kooskõlastatult majanduslikel EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis, aktsiaseltsi töö ümberkorraldamisel, arvestuspõhimõtete muutumisel lähtuvalt rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite IFRS ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna väljaantavate juhendite ja metoodiliste soovituste sisust ning riiklike maksuseaduste ja maksujuhendite muudatustest või muul põhjusel.

Ettevõte on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjeldama raamatupidamisregistrites. Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel.

EMA Ristrateegia kauplemise lahenemisviis Jagage valikuvoimalusi

Majandustehingud kirjendatakse kronoloogilistes ja süstemaatilistes raamatupidamisregistrites nende toimumise momendil või vahetult pärast seda.

Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav andmebaas. Raamatupidamisregister vormistatakse kronoloogilises järjekorras päevaraamat ja kontode kaupa käibebilanss.

Kõik kontode aruanded ja registrid koostatakse kasutatava raamatupidamisprogrammi alusel. Alates 1. Viru Keemia Grupi audiitor nimetatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega.