Nashi tasakaal segastrateegiatega mängus on stabiilne, kui väike tõenäosuste muutus ühe mängija jaoks viib situatsioonini, kus on täidetud järgmised tingimused: mängija, kelle jaoks midagi ei muutunud, ei saavutanud uues situatsioonis paremat strateegiat; mängija, kelle jaoks toimus muutus, mängib nüüd varasemast kehvema strateegiaga. Kui on olemas stabiilne keskmine sagedus, millega kogumi "keskmine mängija" kasutab mõnda puhast strateegiat, siis see stabiilne keskmine sagedus ongi segastrateegia Nashi tasakaal. Valitseb üldine teadlikkus selle kohta, et kõik mängijad vastavad eeltoodud tingimustele: peale selle, et iga mängija peab teadma, et teised vastavad konkreetsele tingimusele, peab ta ka teadma, et kõik teised seda teavad jne. Sellistes situatsioonides kasvab eeldus, et jälgitav strateegia on Nashi tasakaal, enamasti välja uurimusest. Joonis 1.

Lihtsustub töö rahvusvaheliste projekteerimis- ja ehitusprojektidega Rahvusvaheliste ja piiriüleste projektide puhul võib kahe erineva kõrgussüsteemi kasutamine tekitada suuri arusaamatusi ja sellega kaasnevat võimalikku majanduslikku kahju.

Seega võimaldab uuele kõrgussüsteemile üleminek hoida kokku kulutusi piiriülesel projekteerimisel ja ehitamisel ning rahvusvaheliste ruumiandmebaaside haldamisel. Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline ruumiandmete vahetus muutub lihtsamaks.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Olulise mõjuna kaob vajadus kahe kõrgussüsteemi erisuste arvestamiseks merenavigatsioonis, näiteks veesõidukite Eesti sadamatesse sisenemisel. Uue kõrgussüsteemi korral on nüüd Euroopa Liitu kuuluvate Läänemere-äärsete riikide merenavigatsioonikaardid ja sadamate laevateede andmed ühtses kõrguste süsteemis.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Muudatusel on positiivne mõju riigipiiriülestele projektidele, näiteks muutub lihtsamaks ka Rail Balticu trassi projekteerimine. Ülemineku mõju Uuele kõrgussüsteemile üleminekuga seonduvalt saavad erinevad objektid uued kõrgusväärtused ruumiandmebaasides, sh erinevatel kaartidel nt Eesti põhikaart, aga ka merekaardid, maakaardid jms. Samuti lihtsustab üleminek uuele kõrgussüsteemile ruumiandmekogudes andmete ristkasutatavust ja riskid vanade andmete kasutamiseks vähenevad.

Crochet Basket Weave Top with Buttons - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Mõistagi ei kaasnenud uuele kõrgussüsteemile üleminekuga maapinna ja merepõhja topograafia muutust ega kaldajoone muutust. Kuna kaldajoon ei muutunud, ei vähenenud ega suurenenud ka veekogude kaitsevööndi ulatus.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Nagu eespool öeldud, suurenesid vaid praeguste kõrgusväärtuste arvulised väärtused keskmiselt 15—24 sentimeetrit kõrgussüsteemide lähtenivoopindade muutuse tõttu. Nii ka Suur Munamägi ei muutunud looduses kõrgemaks, ega vett ei jäänud meres vähemaks.

Üleminekuperiood kestab kolm kuud Üleminekuperiood uutele kõrgustele algab Enne Täitedokumentatsioonis, näiteks teostusjoonistes peab tulemused esitama üleminekuperioodil kas BK77 või EH kõrgustena.

Pärast üleminekuperioodi lõppu tuleb tööde lõpptulemused esitada vaid uues EH süsteemis. Ehitussektorile on sätestatud eriregulatsioon, mille kohaselt kasutatakse uutes ehitusprojektides alustatud Üleminekuga kaasnevad tööd ja kulud Uuele kõrgussüsteemile ülemineku eelduseks oli kõrgusvõrgu rekonstrueerimine ja täpsustunud andmetega tehtud geoidiarvutus.

Koroonapandeemia Eestis

Kulu kaasnes üleminekuparameetrite kasutamiseks vajalike geodeesia kalkulaatorite täiendamise ning kõrguste kalkulaatori lisamisega Maa-ameti geoportaali.

Samuti on vaja uuendada kõrgusinfo ruumiandmebaasides ja kaartidel.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Punktide kõrgusväärtusi on võimalik kontrollida geodeetiliste punktide andmekogust GPA ». GPA andmed on ametlikud, ajakohased ja veebipõhiselt tasuta kättesaadavad. Uuendused teeb GPA-sse Maa-amet. Muudatused ei oma olulist mõju halduskoormusele, kuna nendega ei kaasne igapäevase töökorraldusliku rutiini põhimõttelist muutust. Küll aga tuleb kohalikel omavalitsustel veenduda, et neile esitatud tööd on teostatud kehtestatud kõrgussüsteemis.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Euroopa kõrgussüsteemile üleminekuks on juba varasemalt riigieelarvest ja osalt suuremate omavalitsuste eelarvelistest vahenditest renoveeritud ja ajakohastatud tervet maad kattev riiklik kõrgusvõrk. Maa-ameti korraldamisel aastatel — rekonstrueeritud kõrgusvõrgus on kokku kõrgusmärki ehk reeperit ning nende vahekaugus on orienteeruvalt 1,4 km.

Nashi tasakaal

Lisainfo: Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin. Kollo maaamet. Nashi tasakaalu tekkeks peavad olema täidetud järgmised tingimused. Mängijad annavad endast parima, et maksimeerida enda oodatavat tasu.

Mängijad on oma tegevuste täideviimises veatud. Mängijatel on piisavad teadmised mängu lahenduse tuletamiseks. Mängijad teavad kõigi teiste mängijate planeeritud tasakaalustrateegiat.

Mängijad usuvad, et kui nad kalduvad oma strateegiast kõrvale, ei mõjuta see teiste mängijate valikut. Valitseb üldine teadlikkus selle kohta, et kõik mängijad vastavad eeltoodud tingimustele: peale selle, et iga mängija peab teadma, et teised vastavad konkreetsele tingimusele, peab ta ka teadma, et kõik teised seda teavad jne.

Tingimused ei ole täidetud[ muuda muuda lähteteksti ] Näiteid mänguteooria probleemide kohta, kus eeltoodud tingimused ei Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia kas osaliselt või täielikult täidetud Esimene tingimus ei ole täidetud, kui mängust ei ilmne piisavalt selgelt, mis suurust soovib mängija maksimeerida.

Sel juhul ei ole mängijal otsest põhjust valida tasakaaluni viivat strateegiat. Näiteks vangi dilemma ei ole dilemma, kui vähemalt üks mängijatest on rahul määramata ajaks vangi minemisega.

Paljudel juhtudel ei ole kolmas tingimus täidetud, sest kuigi tasakaalupunkt peab mängus eksisteerima, ei ole see mängu keerukuse tõttu teada, nt Hiina male korral.

Üldise teadlikkuse kriteerium ei pruugi olla täidetud isegi siis, kui kõik mängijad vastavad kõigile ülejäänud tingimustele.

Mängijad, kes seavad kahtluse alla teineteise ratsionaalsuse, võivad teiste irratsionaalse käitumise tarbeks võtta kasutusele hoopis vastustrateegiad. Seda tuleb kindlasti arvestada näiteks võidurelvastumist analüüsides. Tingimused on täidetud[ muuda muuda lähteteksti ] Doktoriväitekirjas pakkus John Nash välja kaks tõlgendust oma tasakaalukontseptsioonile, et näidata, kuidas saab tema tasakaalupunktid viia vaadeldavate nähtustega vastavusse.

Üks tõlgendus on ratsionalistlik: "Kui eeldada, et mängijad on ratsionaalsed, teavad mängu struktuuri, mängitakse vaid ühe korra ning mängus on vaid üks Nashi tasakaal, siis mängijad mängivad sellesse tasakaalupunkti jõudmiseni.

Euroopa kõrgussüsteem

Aumann ja A. Brandenburger artiklis "Epistemic conditions for Nash equilibrium" Econometrica, 63, — Nad tõlgendasid iga mängija segastrateegiat kui hüpoteesi teiste mängijate käitumise kohta ning näitasid, et kui mäng ja mängijate ratsionaalsus on vastastikku teada, siis selline hüpotees peab olema Nashi tasakaal. Teine tõlgendus on mängijate jaoks väiksemate piirangutega: "Ei ole tarvilik eeldada, et mängijatel on täielik teadmine mängu struktuuri Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia ning mängijatel ei pea olema võimekust ja vajadust läbida keerulist loogilist arutlusprotsessi.

Eeldatakse, et on olemas mängijate kogum igale positsioonile mängus, mida mängivad kogumist juhuslikult valitud mängijad ajas pidevalt. Kui on olemas stabiilne keskmine sagedus, millega kogumi "keskmine mängija" kasutab mõnda puhast strateegiat, siis see stabiilne keskmine sagedus ongi segastrateegia Nashi tasakaal.

Kuivõrd tingimused, millal saab Nashi tasakaalu reaalselt mingis olukorras jälgida, on võrdlemisi piiratud, on see kontseptsioon üsna harva teejuhiks igapäevaste olukordade lahendamisel. Siiski on Nashi tasakaalul kui majandusteaduse ja evolutsioonibioloogia teoreetilisel kontseptsioonil selgitav jõud.

Majandusteaduses on mängu tasuks üldjuhul varad raha vm, evolutsioonibioloogias geenide edasikandumine — mõlemad on tarvilikud tingimused elamiseks ja elu edasikandumiseks vastavates distsipliinides.

Keskmine vastupidine strateegia Wikipedia

Uurijad, kes neis valdkondades mänguteooriat rakendavad, väidavad, et strateegiad, mis ei tule toime eeltoodud hüvede maksimeerimisega mistahes põhjustel, surutakse turult või keskkonnast välja. Sellistes situatsioonides kasvab eeldus, et jälgitav strateegia on Nashi tasakaal, enamasti välja uurimusest. Lihtsam on näidata tõestust Kakutani püsipunktiteoreemi kaudu, nagu ta ise tegi seda oma