Artikkel põhineb uuringul, mille käigus uuriti sotsiaalteaduste bakalaureuse taseme üliõpilaste näitel, millised on uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikud ehk iseloomustajad? Osalejatel paluti intervjuu käigus nimetada ja kirjeldada uurimuse kavandamisel tehtud olulisi otsuseid. Zeleny, M. Uurimuse tegemine on kõige laiemalt mõttes jagatav uurimuse kavandamiseks ja teostamiseks.

Aitamaks mõista, selgitada ja lahendada uurimuse kavandamise tekkivaid praktilisi probleem viidi läbi uuring uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikute välja selgitamiseks.

Uuringu käigus intervjueeriti poolstruktureeritud grupiintervjuude ja järelkohtumiste käigus kaheksat bakalaureuse tasemel sotsiaalteaduste üliõpilast seitsmelt erialalt. Uuringu tulemusena leidis kinnitust oletus, et uurimuse kavandamine on kirjeldatav otsustusprotsessina, mis on struktureerimata, tihti rekursiivne ja mida iseloomustab otsustuskriteeriumite paljusus.

Samuti leiti tegurid, mis raskendasid uurimuse kavandamisel otsuste tegemist ning esitati soovitused üliõpilastele ja juhendajatele. Uurimuse kavandamise otsustusprotsessina mõistmine on uus ja perspektiivne lähenemine ning loob võimaluse leidmaks uurimuse kavandamist lihtsustavaid otsustamise abivahendeid ja tehnikaid.

Võtmesõnad: uurimuse kavandamine, uurimuslikud üliõpilastööd, struktureerimata otsustusprotsess, strateegilised otsused, deskriptiivne otsustusteooria. Uurimuse tegemisel on oluline roll uurimuse kavandamisel, mille käigus tehakse uurimuse teostamist mõjutavaid strateegilisi otsuseid Blaiki, ; Case,; Cohen, Manion, Morrison, Antud töös on käsitletud strateegilistena — mis on suhteline mõiste — otsuseid, mis mõjutavad ressursside pühendamise või muul olulisel viisil uurija tegevust Mintzberg et al.

Strateegiliste otsuste tegemine nt teema ja uurimisküsimuse valimine tekitab üliõpilastele raskusi ning üliõpilased tunnevad uurimuse kavandamise protsessis tihti negatiivseid emotsioone Brockett, ; Fister, ; Jõgi, Krabi, Gross, ; Kardash, ; Muirhead, Probleemid uurimuse kavandamisel võivad omakorda viia probleemideni uurimuse teostamisel Blaiki, Ometi ei ole teadaolevalt varem uuritud uurimuse kavandamist kui otsustusprotsessi. Samas võib selline lähenemine aidata Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu, selgitada ning leida lahendusi paljudele praktilistele probleemidele uurimuse kavandamisel.

Otsustuskäitumist ja selle parandamist on psühholoogias, majandusteaduses, matemaatikas, organisatsiooniteoorias jpt. Uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi mõistmine võimaldab meil leida, luua ja kohandada abivahendeid ning tehnikaid otsustamise ja läbi selle uurimuse kavandamise toetamiseks Dillon,8; Zeleny,84, Teadustöö metodoloogiat puudutav kirjandus on täis normatiivseid ja preskriptiivseid Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu uurimuste tegemiseks — kuidas peab või peaks uurimust tegema?

Puudu on üliõpilaste kogemusi kirjeldavatest ja analüüsivatest alusuuringutest, mille aluseks saaks anda üliõpilastele ja nende juhendajatele adekvaatseid soovitusi uurimuse kavandamisel ja teostamisel kohatavate praktiliste probleemide lahendamiseks.

Mida kasutada vooluvaba laadse mängu juhusliku taseme loomiseks?

Uurimuse kavandamise mõistmine otsustusprotsessina loob võimaluse suurendada üliõpilaste teadlikkust uurimisprotsessist ja aitab läbi selle kaasa töö sooritamiseks vajaliku eneseregulatsiooni ning isiklike ressursside kasutamise parandamisele Jõgi, et al. Artikkel põhineb uuringul, mille käigus uuriti sotsiaalteaduste bakalaureuse taseme üliõpilaste näitel, millised on uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikud ehk iseloomustajad?

Uuringu käigus viidi läbi poolstruktureeritud grupiintervjuud kaheksa üliõpilasega seitsmelt erialalt. Uurimuse tegemine pakub valikusituatsioone ja iseseisvaid otsuseid ning toetab seega õppija subjektsuse kujunemist Kadde, Lähtuvalt töö kohast õppekavas on uurimuslikeks üliõpilastöödeks seminaritöö, bakalaureusetöö, magistritöö ja doktoritöö Üliõpilastööde juhend, Uurimuse kavandamise ja läbiviimise toetamiseks kasutatakse sotsiaalteadustes tihti uurimisseminare või muid vastavaid aineid.

 1. Tootajate jagamise voimaluste tehingud omandamisel
 2. Tegu on 7.
 3. Valikud kauplemise tarkvara tasuta
 4. Двумя часами позднее они, к собственному удовлетворению, покинули планету.
 5. Олвин подозревал, что обширные панели пульта контроля за мониторами, функций которых Хедрон ему не объяснил, имеют отношение как раз к такого вот рода изменениям.
 6. UURIMIK » Uurimuse kavandamine
 7. Между верхними ветвями летало множество крылатых существ, носившихся так стремительно, что невозможно было решить - птицы это, насекомые, - или что-то Какой-нибудь древесный гигант на том или ином участке леса ухитрялся перерасти своих конкурентов на несколько десятков метров; те тут же заключали временный союз, чтобы свалить его и уничтожить завоеванное им преимущество.

Uurimuse tegemine on kõige laiemalt mõttes jagatav uurimuse kavandamiseks ja teostamiseks. Uurimuse tegemine on Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu ja loogilises seoses olevate etappide jada Vooglaid, e-kiri, Uurimuse kavandamise käigus uuritakse erialast kirjandust, valitakse ja piiritletakse uurimuse teema ning probleem, määratletakse eesmärk, valitakse uurimis-strateegia, kasutatavad teooriad, empiirilised meetodid, valim ja muud uuringu teostamiseks olulised valikud.

Enamasti saadetakse kavandamise käigus tagasisidet ning vormistatakse plaan, projekt või kavand uurimuse läbiviimiseks. Ary, et al. Kavandamisel tehtavad strateegilised otsused mõjutavad väga oluliselt uuritava fenomeni juures jälgitavat Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu, ja probleemid uurimuse kavandamisel võivad viia probleemideni uurimuse läbiviimise ning kokkuvõttes mitterahuldava tulemuseni Blaikie, Nii üliõpilaste kui juhendajate hinnangul on üliõpilastel Aktsiaturu indeksi valikud maaravad kavandamisel raskusi strateegiliste otsuste nt teema valik, uurimisküsimuse määratlemine tegemisel Brockett, ; Fister, ; Jõgi et al.

Üliõpilased ise tunnevad uurimus kavandamise etapis tihti negatiivseid emotsioone, sh ärevust ja ebakindlust Fister, ; Kardash, ; Jõgi et al. Valitud uurimisvaldkonda tuleb tihti töö käigus kitsendada Blaikie, ; Ary, et al.

Uurimuse kavandamise kirjeldamine otsustusteooriate järgi Eksisteerib väga palju erinevaid otsustusteooriaid ja otsustusteooriate klassifikatsioone, millel me antud artikli raames lähemalt ei peatu. Läbi viidud uuringus ja antud Mahaarvata maksumaara kvalifitseerimata aktsiaoptsioonide jaoks on toetutud kahele otsustusprotsessi käsitlevale deskriptiivsetele otsustusteooriatele — H.

Mintzbergi jt. Zeleny teooriale otsustamisest kriteeriumite paljususes — ja kitsamatele nišiteooriatele konkreetsete probleemide selgitamisel.

Uurimuse kavandamine

Otsustusprotsess võib nende defineerida kui otsustamise, otsustamisele eelnevate ja otsustamisele järgnevate tegevuste ning dünaamiliste muutujatega kogumit Mintzberg, et al. Kuna H. Mintzbergi teooria käsitleb organisatsiooni kui terviklikku ja ühtse tahtega subjekti, siis Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu antud teooria suures osas sobilik ka ühe indiviidi subjekti otsustuskäitumise kirjeldamiseks.

Järgnevalt on teoreetiliste allikatele tuginedes avatud uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi põhilised tunnused.

Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu

Rekursiivsus ehk otsustaja võib läbida samu otsustamise etappe ning teha samu otsuseid korduvalt Blaikie ; Harris, ; Mintzberg et al. Kuna tehtavad otsused on omavahel lähedalt seotud siis võib uus otsus tuua kaasa eelmise ülevaatamise Blaikie, Kriteeriumite paljusus. Erineva nõuete ja soovide paljusus tähendab, et otsustada tuleb otsustuskriteeriumite paljususega situatsioonis.

Kriteeriumid võivad ja on tihti omavahel vähemalt vastuolus ehk konfliktis. Kas tähtsustada probleemi aktuaalsust teadlaste kogukonnas või isiklikku huvi? See vastuolu teeb võimatuks kõiki kriteeriume maksimaalsel võimalikul määral täitva ideaalse alternatiivi saavutamise Zeleny,Triantaphyllou, Kompromissiks on uurimisvaldkonda kitsendamine BlaikieAry et al.

Samuti tuleb uurimismeetodite valikut tuleb lisaks metodoloogilistele kaalutlustele arvestada ka olemasolevaid ressurssi, sh. Struktureerimata otsustusprotsess.

Struktureerimata on otsustusprotsess uudses situatsioonis, milles pole olemas eelnevalt määratletud ja ilmselgeid valikuvõimalusi. Mintzberg et al.

Kuna uurimuse üheks oluliseks omaduseks on tema uudsus ja uue teadusliku teadmise loomine, siis sellest lähtuvalt ei saa kavandamise protsess tähendada varem proovitud kordamist, eriti kuna üliõpilasel puudub vastav kogemus.

Tagasiside ja otsuste kinnitamine. Otsuste kinnitamine on tehtud otsuse heakskiitmine hierarhia kõrgemal tasandil ning osa otsustusprotsessist organisatsioonis Mintzberg et al.

Näiteks töö teema või uurimuse kavandi kinnitamine pädevate isikute poolt.

Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu

Samuti annavad juhendajad üliõpilastele jooksvalt tagasisidet. Need struktuurid mõjutavad omakorda uurijat otsuste langetamisel. Kinnitamisel saadav negatiivne tagasiside taaskäivitab otsustusprotsessi samas.

Paljud uurijad arvestavad juba kirjutades võimaliku kriitikaga ning pööravad tähelepanu argumentatsiooni esitamisele, mis veenaks töö sihtaudientsi Fister, Liigselt negatiivne märkus võib uurimuse tegemist takistavad emotsionaalse barjääri Muirhead Uurimuse metoodika ja valim Järgnevalt on kirjeldatud artikli aluseks olevas uuringus kasutatud lähenemisi, andmekogumise ja -analüüsi meetodeid, valimit ja läbiviimise protseduure.

Poolstruktureeritud grupiintervjuu kasutamine võimaldas tuua väiksema ajaga esile rohkem erinevaid kogemusi, ühise kogemusega osalejate vahel diskussiooni arendada ning olla intervjuud läbiviijana samaaegselt paindlik ja fokuseeritud Cohen et al.

Üliõpilaste kogemuse uurimiseks viidi läbi kolm tunniajast poolstruktureeritud grupiintervjuud kokku 8 osalejat ja kolm individuaalset järelkohtumist esitatud vastuste täpsustamiseks intervjueeritutega A, B ja G.

Kõik vastanud olid sotsiaalteaduse bakalaureuse taseme üliõpilased, kes tegid õppekava ette nähtud uurimust, polnud üle kuu aja ettenähtud graafikust maas. Kõik osalenud olid vähemalt ühe aine raames õppinud uurimuse tegemise metoodikat.

Osalejad pärinesid seitsmelt erialalt: andragoogika, antropoloogia, infoteadused, noorsootöö, psühholoogia, sotsioloogia ja suhtekorraldus. Grupiintervjuul osalejate leidmiseks saatis intervjueerija elektroonilisi eelteated ning külastas erinevate erialade uurimisseminare. Osalejatel paluti intervjuu käigus nimetada ja kirjeldada uurimuse kavandamisel tehtud olulisi otsuseid.

Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu

Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu küsiti ka, millised otsused ja miks oli keerulised ning millised olid lihtsad. Intervjuu alguses küsiti sissejuhatavaid küsimusi uurimuse senisest kulgemisest, sh.

Lisaks küsiti ajagraafikus püsimise kohta. Intervjuu lõpus anti võimalus kirjalikult vastata, kui midagi olulist jäeti näiteks piinlikkuse või häbi tõttu grupi mainimata. Ükski vastanu ei kasutanud antud võimalust. Analüüsimiseks transkribeeriti ja kodeeriti intervjuud.

Iga intervjuud kuulati transkribeerimise käigus otsast lõpuni läbi vähemalt kaks korda ning edasi osade kaupa. Kodeerimisel kombineeriti deduktiivset ja induktiivset lähenemist ning Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu koos esinevaid koode ja kategooriate vahelisi seoseid.

Korduva kuulamise ja ülelugemise tulemusena tekkis kategooriate, koodide, omavaheliste seoste ja väljatoodud näidete süsteem. Uurimuse tulemused Uuringu tulemused kinnitasid teoreetilise kirjanduse põhjal tehtud oletusi uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikutest ning pakkusid ka olulist uut infot.

Järgnevalt on kirjeldatud uurimistöö kavandamist kui otsustusprotsessi, toodud välja otsustamist raskendanud tegurid ja muud olulisemad tulemused. Uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikud Uurimuse kavandamine on enamasti struktureerimata protsess ehk uudne situatsioon, milleks puuduvad kiiret rakendatavad varem väljatöötatud lahendusi: B. Erandiks on juhtumid, üliõpilane teeb uurimust näidistöö järgi, kordusuuringut või on otsustamisel väga suur roll juhendajal.

Uurimuse kavandamisel arvestati paljude eri nõuete ja soovidega ehk esines otsustuskriteeriumite paljusus: H. Otsustusprotsess oli tihti rekursiivne ehk üliõpilane naasis varem tehtud valikute juurde: G. Otsustamisele ehk valiku tegemisele eelnesid ja järgnesid M.

Zeleny ning H. Mintzbergi jt poolt kirjeldatud otsustamisele eelnevad ja otsustamisele järgnevad etapid. Samas ei tulnud vastustest välja kõik eelminetatud autorite poolt kirjeldatud etapid, mis võis olla tingitud uuringu metoodika ja valmi poolt seatud piiridest. Otsustamisele eelnes info otsimine ja analüüsimine ning otsustuskriteeriumite kaalumine.

Raskena tunti eriti tihti teema ja uurimisküsimuse valimist, uuritava edasist piiritlemisel. Midagi pole olnud!

 • Tehingute aktsiate voimaluste arutelu
 • Aitamaks mõista, selgitada ja lahendada uurimuse kavandamise tekkivaid praktilisi probleem viidi läbi uuring uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi karakteristikute välja selgitamiseks.
 • Mida kasutada vooluvaba laadse mängu juhusliku taseme loomiseks? |
 • Mis juhtub, kui teie aktsia aegub
 • Mõtteid tehnoloogiast: vasakule läinud litsentsiga kõigest ilma? - Marko Rillo
 • Kaubandus krupti vorguga

Otsuste tegemise raskendajatena toodi välja järgmised tegurid a — g : a valikuvõimaluste paljusus: G. Raske on seda valikut teha. Lihtsatena tunnetati otsuseid, kus oli otsustava tähtsusega valikukriteerium, struktureeritud ja valmislahendusega otsuseid ning ka osasid sundvalikud töö kavandamisel. Vähesed vastanud rääkisid strateegilistest otsustest töö tulemuste sihtauditooriumi ja edasise kasutamise osas kellele ja mis eesmärgil on need peale üliõpilase enda ja juhendaja vajalikud ning vähesed olid teinud otsuseid ajaressursi jaotamiseks tööprotsessi käigus enamus piirudus etteantud tähtaegadega, sh.

Üllatuslikult tuli välja, et osad vastanud põhjendasid enda otsuseid oma isikuomaduste ja identiteediga.

Üks intervjueeritu tõi probleemina välja vähest motivatsiooni, mis oli seotud asjaoluga, et juhendav isik tegi tema eest uurimise valimisel ja kavandamisel olulised otsused. Arutelu Järgnevalt on toodud välja otsustusprotsessi otsustusprotsessi üldised karakteristikud, otsustamise raskendajad ja võimalikud lahendused. Samuti on käsitletud tulemuste usaldusväärsust ja võimalikke tulevasi uurimissuundi.

Rekursiivne strateegia loob palju tahelepanu

Uurimuse kavandamise kui otsustusprotsessi üldised krakteristikud Intervjuude tulemused kinnitasid H.