Vaatamata sellele võib liidu organ lubada sel riigil siiski jätkata hääletamist selles organis, juhul kui ja nii kaua, kuni maksude tasumisega viivitamine on tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest. See, kellele antakse prioriteet eelneva taotluse esitamise põhjal, peab ära näitama nimetatud taotluse numbri nii, nagu ülaltoodud lõigus D.

The Commission is putting forward seven flagship initiatives to catalyse Atrade Level 3 Valikud Kaubandus under each priority Voitnud binaarsed variandid Eespool esitatud eesmärgid esindavad aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu kolme prioriteeti, kuid need ei ole ammendavad: kindlasti on nende toetamiseks vaja tervet rida meetmeid riiklikul, ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

Komisjon käivitab seitse suurprojekti, et kiirendada iga prioriteetse valdkonna edusamme: - "Innovation Union" to improve framework conditions and access to finance for research and innovation so as to ensure that innovative ideas can be turned into products and services that create growth and jobs. These seven flagship initiatives will commit both the EU and the Member States. EU-level instruments, notably the single market, financial levers and external policy tools, will be fully mobilised to tackle bottlenecks and deliver the Europe goals.

As an immediate priority, the Commission charts what needs to be done to define a credible exit strategy, to pursue the reform of the financial system, to ensure budgetary consolidation for long-term growth, and to strengthen coordination within the Economic and Monetary Union.

Need seitse suurprojekti nõuavad jõupingutusi nii ELilt kui ka liikmesriikidelt. ELi tasandi instrumendid, eriti ühtne turg, finantshoovad ja välispoliitika vahendid võetakse täielikult kasutusele kitsaskohtade kõrvaldamiseks ja Euroopa Esmase prioriteedina kaardistab komisjon selle, mida tuleb teha usaldusväärse väljumisstrateegia väljatöötamiseks, finantssüsteemi reformi jätkamiseks, eelarve konsolideerimiseks pikaajalise majanduskasvu tagamise eesmärgil ning kooskõlastamise tugevdamiseks majandus- ja rahaliidu raames.

Stronger economic governance will be required to deliver results. Europe will rely on two pillars: the thematic approach outlined above, combining priorities and headline targets; and country reporting, helping Member States to develop their strategies to return to sustainable growth and public finances.

Integrated guidelines will be adopted at EU level to cover the scope of EU priorities and targets. Country-specific recommendations will be addressed to Member States. Policy warnings could be issued in case of inadequate response. The reporting of Europe and the Stability and Growth Pact evaluation will be done simultaneously, while keeping the instruments separate and maintaining the integrity of the Pact.

Feed aggregator

Tulemuste saavutamiseks on vaja majanduse paremat juhtimist. ELi tasandil võetakse vastu koondsuunised, mis hõlmavad ELi prioriteete ja eesmärke.

Liikmesriikidele adresseeritakse riigipõhised soovitused. Lisaks võidakse poliitika kohta teha hoiatusi, kui liikmesriik ei reageeri nõuetekohaselt. The European Council will have full ownership and be the focal point of the new strategy. The Commission will monitor progress towards the targets, facilitate policy exchange and make the necessary proposals to steer action and advance the EU flagship initiatives.

The European Parliament will be a driving force to mobilise citizens and act as co-legislator on key initiatives. This partnership approach should extend to EU committees, to national parliaments and national, local and regional authorities, to social Atrade Level 3 Valikud Kaubandus and to stakeholders and civil society so that everyone is involved in delivering on the vision. Euroopa Ülemkogul lasub uue strateegia eest täielik vastutus.

Komisjon jälgib eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, lihtsustab kogemuste vahetamist ja teeb vajalikke ettepanekuid tegevuse suunamiseks ja ELi suurprojektide edendamiseks. Euroopa Parlament on juhtiv jõud kodanike mobiliseerimisel ja kasutab oma volitusi peamiste algatuste kaasseadusandjana.

Partnerlusel põhinev lähenemisviis peaks hõlmama ka ELi komiteesid, riiklikke parlamente, kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, tööturu osapooli, sidusrühmi ja kodanikuühiskonda, et kaasata kõik visiooni kujundamisse. The Commission proposes that the European Council endorses - in March - the overall approach of the strategy and the EU headline targets, and approves - in June - the detailed parameters of the strategy, including the integrated guidelines and national targets.

The Commission also looks forward to the views and support of the European Parliament for making Europe a success.

  • Kas saate vahetada voimalusi 1000-ga
  • Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon – Riigi Teataja
  • Никто от его слов в восторг не пришел, да он этого и не ждал.
  • Jaga valikuvoimalus
  • Seotud aristrateegia mitmekesistamine

Komisjon teeb ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu kiidaks märtsikuu kohtumisel heaks strateegia üldise lähenemisviisi ja ELi peamised eesmärgid ning annaks juunikuu kohtumisel heakskiidu strateegia üksikasjalikele parameetritele, sealhulgas koondsuunistele ja riiklikele eesmärkidele.

Komisjon ootab ka Euroopa Parlamendi seisukohti ja tuge, et tagada Euroopa The crisis has been a huge shock for millions of citizens and it has exposed some fundamental weaknesses of our economy. Hiljutine majanduskriis on meie põlvkonnale esimene omataoline.

A moment of transformation 7 1. Muudatuste tegemise aeg 7 2. Smart, sustainable and inclusive growth 10 2. Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv 10 3. Missing links and bottlenecks 20 3.

Viimase kümne aasta jooksul püsinud majanduskasv ja pidev uute töökohtade loomine on tagasilanguses — meie SKP vähenes Kriis on olnud suureks šokiks miljonitele kodanikele ja näidanud meie majandussüsteemi olulisi puudujääke. The crisis has also made the task of securing future economic growth much more difficult. The still fragile situation of our financial system is holding back recovery as firms and households have difficulties to borrow, spend and invest.

Kas see on hea investeerida bitcoin 2021 Valikud kaubandus Millal muua

Our growth potential has been halved during the crisis. Many investment plans, talents and ideas risk going to waste because of uncertainties, sluggish demand and lack of funding. Kriis raskendab ka tulevase majanduskasvu tagamist.

  • Voimalus kaubandus 101 Bill Johnson
  • EUR-Lex - DC - EUR-Lex
  • Vastu võetud
  • Bollinger Bollinger Bands e-raamatus
  • FX Option Kaupmehe palk

Meie finantssüsteemi ebakindel olukord pärsib majanduse elavnemist, kuna ettevõtjatel ja kodumajapidamistel on keeruline vahendeid laenata, kulutada ja investeerida.

Kaks aastat kestnud kriis on hävitanud kahekümne aasta jooksul eelarve konsolideerimiseks tehtud jõupingutuste tulemused. Kriis on halvanud meie kasvupotentsiaali. Mitmed investeerimiskavad, võimekused ja ideed võivad nüüd ebakindluse, vähese nõudluse ja rahastamise puudumise tõttu jääda ellu rakendamata.

Europe's structural weaknesses have been exposed Selgunud on Euroopa struktuurilised nõrkused Moving out of the crisis is the immediate challenge, but the biggest challenge is to escape the reflex to try to return to the pre-crisis situation. Even before the crisis, there were many areas where Europe was not progressing fast enough relative to the rest of the world: Esmaseks ülesandeks on kriisist väljumine, kuid olulisimaks ülesandeks on loobuda soovist taastada kriisieelne olukord.

Isegi enne kriisi oli Euroopas mitu valdkonda, mis võrreldes ülejäänud maailmaga ei arenenud edasi piisavalt kiiresti: - Europe's average growth rate has been structurally lower than that of our main economic partners, largely due to a productivity gap that has widened over the last decade. The number of people aged over 60 is now increasing twice as fast as it did before — by about two million every year compared to one million previously.

The combination of a smaller working population and a higher share of retired people will place Atrade Level 3 Valikud Kaubandus strains on our welfare systems. Kuna beebibuumi põlvkond jääb pensionile, hakkab ELi tööealine elanikkond alates Üle 60 aasta vanade inimeste arv suureneb praegu kaks korda kiiremini kui enne Töötava elanikkonna vähenemine ja pensionäride osakaalu suurenemine panevad meie sotsiaalhoolekandesüsteemidele täiendava koorma.

Global challenges intensify Üleilmsed probleemid muutuvad aina tõsisemaks While Europe needs to address its own structural weaknesses, the world is moving fast and will be very different by the end of the coming decade: Samal ajal kui Euroopa peab kõrvaldama oma struktuurilisi puudujääke, muutub maailm kiiresti ja on järgmise aastakümne lõpuks praegusest sootuks erinev: - Our economies are increasingly interlinked.

Artikkel 8 Firmanimetust kaitstakse kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte.

Artikkel 9 1 Tooted, mis kannavad firma- või kaubamärki ebaseaduslikult, kuuluvad arestimisele importimisel nendesse liidu liikmesriikidesse, kus sellel märgil või firma nimetusel on seaduslik kaitse.

Artikkel 10 1 Eelmise artikli sätteid kohaldatakse juhtudel, kui otseselt või kaudselt kasutatakse valet märgistamist toote päritolu või tootja, vabrikandi või ärimehe isiku identsuse suhtes. Artikkel 10 bis 1 Liidu liikmesriigid on kohustatud tagama liikmesriikide kodanikele tõhusa kaitse kõlvatu konkurentsi vastu.

EUR-Lex Access to European Union law

Artikkel 10 ter 1 Liidu liikmesriigid kohustuvad tagama teiste liikmesriikide kodanikele seaduslikke vahendeid kõigi artiklites 9, 10 ja 10 Atrade Level 3 Valikud Kaubandus kirjeldatud tegude tõhusaks tõkestamiseks. Artikkel 11 1 Liidu liikmesriigid võimaldavad oma seaduste kohaselt ajutist kaitset patenditavatele leiutistele, kasulikele mudelitele, tööstusnäidistele ja kaubamärkidele, mida eksponeeritakse ametlikel või ametlikuks tunnistatud näitustel, mis on korraldatud nende riikide territooriumil.

Kui hiljem taotletakse prioriteediõigust, siis võib iga riigi vastav organ määrata, et tähtaega arvestatakse toote näitusele väljapaneku kuupäevast. Artikkel 12 1 Iga liidu liikmesriik kohustub looma eriameti tööstusomandi õiguskaitse asjade ajamiseks ja üldsusele patentide, kasulike mudelite, tööstusnäidiste ja kaubamärkide tutvustamise keskuse. Kõik nii tehtud otsused jõustuvad vaid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused. Rahvusvaheline Büroo peab nimetatud otsustest informeerima assambleel mitteosalenud liikmesriike ja paluma neid kolme kuu jooksul alates informeerimise päevast kirjalikult teatada oma poolt- või vastuhäälest või erapooletuks jäämisest.

Kui selle perioodi lõppedes nii hääletanud riikide arv on võrdne riikide arvuga, mis jäi istungjärgul kvoorumist puudu, loetakse otsused jõustunuks eeldusel, et nõutav häälteenamus on saavutatud. Siiski erandjuhul, kui mõni riik ei saa oma delegatsiooni saata, võib see volitada mõne teise sellise riigi enda nimel hääletama, eeldusel, et iga delegatsioon võib volitatult hääletada ainult ühe riigi eest.

Iga sel eesmärgil antud volitus on riigipea või pädeva ministri allkirjaga dokument. Artikkel 14 1 Assambleel on täitevkomitee. Peale selle on riigil, mille territooriumil asub organisatsiooni peakorter, Kohtade arvutamisel neljaga jagamisel jääki ei arvestata.

Artikkel 15 1 a Liidu juhtimise ülesandeid täidab Rahvusvaheline Büroo, mis on loodud liidu büroo ning Rahvusvahelise Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Konventsiooni ühendamise tulemusena. Iga liidu liikmesriik saadab viivitamatult Rahvusvahelisele Büroole kõik tööstusomandi kaitset puudutavad uued seadused ning teised ametlikud tekstid.

Peale selle edastab ta Rahvusvahelisele Büroole kõik tööstusomandi valdkonda kuuluvate ametite publikatsioonid, mis on vahetult seotud tööstusomandi kaitsega ja mis Rahvusvahelise Büroo arvates pakuvad huvi tema tegevuses.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Artikkel 16 1 a Liidul on eelarve. Liidu osa suurus nendes ühistes kuludes peab olema proportsionaalne liidu huvidega nendes. Iga riik võib klassi muuta.

Kui riik valib madalama klassi, peab ta sellest assambleele teatama ühel selle korralisel istungjärgul. Iga niisugune muudatus jõustub istungjärgule järgneva kalendriaasta algusest. Vaatamata sellele võib liidu organ lubada sel riigil siiski jätkata hääletamist selles organis, juhul kui ja nii kaua, kuni maksude tasumisega viivitamine on tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest.

Kui fond muutub ebapiisavaks, otsustab assamblee seda suurendada.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon

Ettemakse suuruse ja tingimuste osas tuleb iga kord sõlmida eraldi leping vastava riigi ja organisatsiooni vahel. Nii kaua kui niisugune riik võtab endale kohustuse garanteerida ettemaksed, on tal ex officio koht täitevkomitees.

Denonsseerimine jõustub kolm aastat pärast selle aasta lõppemist, millal sellest teatati. Audiitorid määrab nende nõusolekul assamblee. Artikkel 17 1 Iga assamblee liikmesriik, täitevkomitee või peadirektor võib teha ettepanekuid artiklite 13, 14, 15, 16 ning käesoleva artikli muutmiseks.

Peadirektor peab assamblee liikmesriikidele nendest ettepanekutest teatama vähemalt kuus kuud enne muudatusettepaneku käsitlemist. Muudatused võetakse vastu kolme neljandiku häältega, iga Iga niimoodi vastu võetud otsus on kohustuslik kõigile assambleesse kuuluvatele riikidele või neile, kes saavad assamblee liikmeks hilisemast ajast, tingimusel, et iga muudatus, mis suurendab Atrade Level 3 Valikud Kaubandus liikmesriikide maksekohustusi, on kohustuslik ainult nendele riikidele, kes on teatanud oma nõusolekust sellise muudatuse suhtes.

Artikkel 18 1 Käesolev konventsioon tuleb esitada taasläbivaatamiseks, et teha muudatusi, mis sobiksid liidu süsteemi täiustamiseks.

Artikkel 19 Lepe on selle kohta, et liidu liikmesriigid jätavad endale õiguse sõlmida omavahel eraldi kokkuleppeid kaitsmaks tööstusomandit, niikaua kuni sellised lepped ei lähe vastuollu käesoleva konventsiooni sätetega.

Artikkel 20 1 a Iga riik, kes on alla kirjutanud käesolevale konventsiooni redaktsioonile, võib selle ratifitseerida või sellega ühineda, kui ta ei ole sellele alla kirjutanud. Ühinemis- ja ratifitseerimisdokumendid antakse hoiule peadirektorile.

Deklaratsioon antakse hoiule peadirektorile. Viimati mainitud juhul jõustub käesolev säte nimetatud riigi suhtes sellest määratud päevast. Artikkel 21 1 Iga liitu mittekuuluv riik võib ühineda käesoleva konventsiooni redaktsiooniga, seega astuda liidu liikmeks.

Ühinemisdokumendid antakse hoiule peadirektorile. Kui riik näitab ühinemisdokumendis hilisema kuupäeva, jõustub käesolev konventsiooni redaktsioon selle riigi suhtes näidatud päeval. Viimasel juhul jõustub käesolev konventsiooni redaktsioon selle riigi suhtes näidatud kuupäeval. Viimasel juhul jõustub see konventsiooni redaktsioon selle riigi suhtes näidatud kuupäeval.

Optsiooni ebaonnestumiste protsent Hiina aktsiaturu voimalused

Artikkel 22 Ratifitseerimine või ühinemine toob automaatselt kaasa õiguse selle konventsiooni redaktsiooni kõikidele sätetele ja sellest tulenevatele eelistele, v. Artikkel 23 Pärast käesoleva konventsiooni redaktsiooni täielikku jõustumist ei saa riik ühineda käesoleva konventsiooni varasemate redaktsioonidega. Artikkel 24 1 Iga riik võib oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis või hilisemas kirjalikus teates peadirektorile teatada, et konventsioon rakendub kas osal või tervel selle riigi territooriumil, mis on näidatud deklaratsioonis või teates, mille välissuhete eest ta on vastutav.

Artikkel 25 1 Iga riik, kes on käesoleva konventsiooniga ühinenud, kohustub vastavalt oma põhiseadusele võtma meetmed käesoleva konventsiooni rakendamiseks. Artikkel 26 1 Konventsioon püsib jõus ajalise piiranguta.

Selle tühistamisega tühistatakse ka kõik varasemad redaktsioonid ja tühistamine käib ainult selle riigi kohta, kes seda on teinud; konventsioon jääb jõusse ja kuulub täitmisele teiste liidu liikmesriikide poolt. Artikkel 27 1 Käesolev konventsiooni redaktsioon puudutab riikidevahelisi suhteid, mille suhtes seda rakendatakse, ning rakendatud mahus asendab Pariisi konventsiooni Sellised riigid tunnistavad, et nimetatud liidu liikmesriik võib suhetes rakendada varasema konventsiooni Atrade Level 3 Valikud Kaubandus, millega ta on ühinenud.

Artikkel 28 1 Iga kahe või enama liikmesriigi vahelise vaidluse kohta selle konventsiooni tõlgendamise või rakendamise üle, mis ei ole lahendatud läbirääkimiste teel, võib iga liikmesriik esitada kaebuse Rahvusvahelisse Kohtusse, tehes avalduse vastavalt kohtu statuudile, juhul kui need riigid ei lepi kokku mõne muu vaidluse lahendamise viisi suhtes.

Riik, kes annab asja Rahvusvahelisse Kohtusse, peab sellest informeerima Rahvusvahelist Bürood; Rahvusvaheline Büroo peab sellest informeerima teisi liidu riike.

Vaidluste puhul sellise riigi ja teiste liidu riikide vahel lõiku 1 ei rakendata. Artikkel 29 1 a Käesolev konventsiooni redaktsioon kirjutatakse alla ühes eksemplaris prantsuse keeles ning antakse hoiule Rootsi valitsusele. Artikkel 30 1 Kuni esimese peadirektori ametisse astumiseni loetakse käesolevas konventsiooni redaktsioonis olevaid viiteid organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole või peadirektorile viideteks liidu büroole või vastavalt selle peadirektorile.

Iga Kauplemisstrateegia pikk, kes soovib kasutada neid õigusi, peab esitama peadirektorile kirjaliku teate; see teatis jõustub selle saamise päevast. Niisugused riigid loetakse assamblee liikmeteks kuni nimetatud perioodi lõpuni.

Kaubandussusteemi projekt Voimalus kaubanduse haridus tasuta

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20,as revised at Brussels on December 14,at Washington on June 2,at The Hague on November 6,at London on June 2,at Lisbon on October 31,and at Stockholm on July 14,and as amended on September 28, Article 1 1 The countries to which Atrade Level 3 Valikud Kaubandus Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.

Article 2 1 Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention.

Consequently, they shall have the same protection as the latter and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with. Article 3 Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

Article 4 A. Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right Atrade Level 3 Valikud Kaubandus any right of personal possession.

Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with Plus valikute binaarne kaubandus domestic legislation of each country of the Union C.

The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority. Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made. The copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not require any authentication, and may in any case be filed, without fee, at any time within three months of the filing of the subsequent application.

They may require it to be accompanied by a certificate from the same authority showing the date of filing, and by a translation. Each country of the Union shall determine the consequences of failure to comply with the formalities prescribed by this Article, but such consequences shall in no case go beyond the loss of the right of priority.

Any person who avails himself of the priority of a previous application shall be required to specify the number of that application; this number shall be published as provided for by paragraph 2above. No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that the applicant claims multiple priorities, even if they originate in different countries, or on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that, in both Atrade Level 3 Valikud Kaubandus, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.

With respect to the elements not included in the application or applications whose priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.