Mitmesugused testid on tõestanud, et ITSlahenduste rakendamise teel saab vähendada liiklusõnnetustest tekkivat kahju kuni kolmandiku võrra. Teise erandina tuleb kõne alla leping, mille põhiesemeks on ehitamine, mitte müük. Sellise sanktsiooni ettenägemine kinnitab kohustuse siduvust ja seega kokkuleppe suunatust kokkuvõttes kinnisasja omandamisele vt Riigikohtu 8.

Teedetaristu haldajana on Maanteeametil huvi käesolvas töös välja selgitada, millal ja kuidas on kõige mõistlikum hakata teede taristut ette valmistama tuleviku ITS lahendusteks.

Tootajate jagamise voimalustehingud T4

Kas on otstarbekas juba kohe uute teedeehitamise ja olemasolevate rekonstrueerimise käigus näha ette valmidus teeäärsetele ITS lahendustelevõi ei nõua kasutajate vajadused lähemate aastakümnetejooksul sellist valmisolekut.

Samuti soovib Maanteeameti käesolevatöögavälja selgitada ITS baastaristuga seotud teenusepakkujad ning nende ootused ja nägemused koostööle Maanteeametiga, eeskätt leidmaks sünergiat ja kokkuhoidu teedetaristu ja ITS baastaristu ühisel planeerimisel ja rajamisel. Broneerimislepingule seadus kohustuslikku vorminõuet ette ei näe vt Riigikohtu Erandina saab seega broneerimisleping kõne alla tulla siis, kui tasu makstakse tõesti üksnes kinnisasja n-ö broneerimise eest, s.

Tootajate jagamise voimalustehingud T4

Sellisel juhul ei tohi aga ostjal ega müüjal olla kohustust hiljem kinnisasja omandada või võõrandada. Poolte kohustuse hindamisel on mh oluline sellise broneerimistasu suurus. Kui see ületab ainuüksi broneerimise eest mõistlikult makstava summa ja kokku on lepitud nt selle jäämine teisele poolele müügilepingu sõlmimata jäämisel, viitab see, et tegelikult on tegemist kinnisasja müügi eellepingu või juba müügilepinguga, mis peab aga olema notariaalselt tõestatud.

Tootajate jagamise voimalustehingud T4

Samuti soovisid nad seda, et just äriühingutel tekiks õigus saada tasu ja et tasu makstaks neile. Pole asjaolusid, mis viitaks, et pooltel oli varjatud kavatsus tekitada raha käsutamise õigus füüsilistele isikutele.

Makstud tasu jäi alltöövõtjatest äriühingute käsutada, kinnitades nende tahte vastavust tehingutes deklareeritule. Kontrollperioodil tegid alltöövõtjate nimel tööd isikud, kes kõik olid kaebajaga õigussuhtes lisaks ka füüsiliste isikutena juhatuse liikmena, käsunduslepingu alusel, töötajana.

Tootajate jagamise voimalustehingud T4